ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych 2)

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 899) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz. U. Nr 71, poz. 479 oraz z 2008 r. Nr 119, poz. 768) w załączniku pozycja „wspomaganie funkcji nerek w przypadku ich chronicznej niewydolności” otrzymuje brzmienie:


Przeznaczenie Istotne właściwości pokarmowe Gatunek

lub kategoria zwierząt

Dodatkowe wymagania, jakie powinno

spełniać oznakowanie

Zalecenia,

zgodnie z którymi mają być stosowane

1

2

3

4

5

Wspomaganie funkcji nerek w przypadku ich chronicznej niewydolności 1) Niska zawartość fosforu i ograniczona zawartość wysokiej jakości białka Psy i koty

— określenie źródła białka,

— zawartość wapnia,

— zawartość fosforu,

— zawartość potasu,

— zawartość sodu,

— zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych (jeżeli są dodane)

Zalecany czas stosowania:

— początkowo do 6 miesięcy2),

— wskazanie na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.”,

— wskazanie w instrukcji użycia: „Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia.”

Zmniejszenie wchłaniania fosforu przez dodanie węglanu lantanu-oktahydratu Dorosłe koty

— określenie źródła białka,

— zawartość wapnia,

— zawartość fosforu,

— zawartość potasu,

— zawartość sodu,

— zawartość węglanu lan-tanu-oktahydratu,

— zawartość podstawowych kwasów tłuszczowych (jeżeli są dodane)

Zalecany czas stosowania:

— początkowo do 6 miesięcy2),

— wskazanie na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.”,

— wskazanie w instrukcji użycia: „Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia.”


1) W miarę potrzeb producent może zalecić stosowanie także w przypadku przejściowej niewydolności nerek.

2) Jeżeli mieszanka jest zalecana do stosowania w przypadku przejściowej niewydolności nerek, wówczas zalecany okres stosowania powinien wynosić od 2 do 4 tygodni.


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2008/82/WE z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2008/38/WE w odniesieniu do pasz wspomagających funkcjonowanie nerek w przypadkach ich chronicznej niewydolności (Dz. Urz. UE L 202 z 31.07.2008, str. 48).