ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” w zakresie działania „Budowa nowych statków rybackich”

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” w zakresie działania „Budowa nowych statków rybackich”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” w zakresie działania „Budowa nowych statków rybackich” zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie wniosków o dofinansowanie realizacji tych projektów, zawierające zobowiązania stron wymienione we wzorze umowy określonym w rozporządzeniu, uznaje się za umowy zawarte zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2005 r. (poz. 257)

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

(PDF)