ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750 i Nr 140, poz. 990) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) zobowiąże się do prowadzenia osobiście działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez okres co najmniej 5 lat, złożenia wniosku o wpis do ewidencji, o której mowa w § 4 pkt 4, jeżeli dotychczas nie została do niej wpisana, a w przypadku następcy również do sporządzenia planu rozwoju przejmowanego gospodarstwa;”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Plan rozwoju gospodarstwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, sporządza się na formularzu udostępnionym przez Agencję.”;

2) w § 19:

a) w ust. 6 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) pouczenie o konieczności spełnienia warunku dotyczącego sporządzenia planu rozwoju gospodarstwa, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. d — w przypadku przejęcia gospodarstwa przez następcę.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wnioskodawca, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia, powinien przekazać gospodarstwo rolne i zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej oraz przedłożyć dowody potwierdzające przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, z zastrzeżeniem § 21, a w przypadku przejęcia gospodarstwa przez następcę również plan rozwoju gospodarstwa, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. d.”;

3) w § 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wnioskodawcy, który otrzymał postanowienie określone w § 19 ust. 4, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez tego wnioskodawcę dowodów potwierdzających przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, a w przypadku przejęcia gospodarstwa przez następcę również planu rozwoju gospodarstwa, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. d;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).