ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zakresu informacji, które powinien zawierać opis odmiany 2)

Na podstawie art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) zarządza się, co następuje:

§ 1. Opis odmiany materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych sporządzany przez dostawcę:

1)   który wytwarza i prowadzi obrót tym materiałem, zawiera:

a)   nazwę odmiany oraz jej powszechnie znane synonimy,

b)   nazwę gatunku lub rodzaju,

c)   informację o zachowaniu i stosowanym systemie rozmnażania odmiany,

d)   wskazanie cech charakterystycznych odmiany zgodnie z metodykami opracowanymi na podstawie metodyk Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) albo wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), jeżeli mają one zastosowanie w danym przypadku,

e)   wskazanie cech różniących daną odmianę od innych odmian najbardziej do niej podobnych jeżeli jest to możliwe;

2)   który wyłącznie prowadzi obrót tym materiałem, zawiera:

a)   nazwę odmiany oraz jej powszechnie znane synonimy,

b)   nazwę gatunku lub rodzaju,

c)   wskazanie cech charakterystycznych odmiany zgodnie z metodykami opracowanymi na podstawie metodyk Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) albo wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), jeżeli mają one zastosowanie w danym przypadku.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1)  art. 9 dyrektywy Rady 98/56/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin ozdobnych (Dz. Urz. WE L 226 z 13.08.1998, str. 16, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t 23, str. 363, z późn. zm.);

2)  dyrektywy Komisji 1999/68/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. określającej dodatkowe przepisy w odniesieniu do wykazów odmian roślin ozdobnych prowadzonych przez dostawców na mocy dyrektywy 98/56/WE (Dz. Urz. WE L 172 z 08.07.1999, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 26, str. 8).

3)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu informacji niezbędnych do sporządzenia opisu odmiany (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 140), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865), tj. z dniem 28 stycznia 2013 r.