ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń u dzików na obszarach wymienionych w części I ust. 4 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63), zwanych dalej „obszarami ochronnymi”, oraz na obszarach wymienionych w części II ust. 4 załącznika do tej decyzji, zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami”, nakazuje się:

1)   utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;

2)   sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

3)   karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

4)   wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

a)   wjazdami i wejściami do gospodarstw, w których są utrzymywane świnie, oraz wyjazdami i wyjściami z tych gospodarstw,

b)   wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń

— a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

5)   stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia;

6)   bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.

2. Na obszarze objętym ograniczeniami nakazuje się ponadto:

1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:

a) wjazdami i wejściami do miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń oraz miejsc przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, str. 1), zwany dalej „podmiotem gospodarczym”,

b) wyjazdami i wyjściami z miejsc, o których mowa w lit. a

— a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

2) stosowanie przez osoby mające kontakt ze świniami w miejscach przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscach przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia.

§ 2. 1. Na obszarze ochronnym oraz na obszarze objętym ograniczeniami zakazuje się:

1)   wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;

2)   wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.”,

2. Na obszarze objętym ograniczeniami zakazuje się ponadto:

1)   organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;

2)   prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami, z wyjątkiem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub innych miejsc, będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego taką działalność;

3) polowań zbiorowych na zwierzęta łowne, z wyłączeniem niepowodujących nadmiernego przemieszczania się dzików:

a)   polowań zbiorowych bez udziału psów,

b)   polowań zbiorowych bez naganki lub z naganką ograniczoną do nie więcej niż sześciu naganiaczy;

3a) (uchylony);

4)   dokarmiania dzików.

3. Na obszarze objętym ograniczeniami powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie obwodu łowieckiego, a w przypadku gdy obwód łowiecki jest położony na obszarze więcej niż jednego powiatu — właściwy ze względu na położenie największej części tego obwodu może zakazać:

1)   odłowów zwierząt łownych lub

2)   polowań na zwierzęta łowne, lub

3)   polowań indywidualnych na zwierzęta łowne, lub

4)   polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez udziału psów, lub

5)   polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką ograniczoną do nie więcej niż sześciu naganiaczy

— jeżeli po przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzi, że odłowy zwierząt łownych, polowania na zwierzęta łowne, polowania indywidualne na zwierzęta łowne, polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez udziału psów lub polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką ograniczoną do nie więcej niż sześciu naganiaczy powodują zagrożenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.”.

§ 3. 1. Nakazuje się oczyszczanie i odkażanie, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczenia na obszarze ochronnym lub obszarze objętym ograniczeniami lub z tych obszarów.

2. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu, o którym mowa w ust. 1, jest przechowywany przez podmiot, który dokonał przemieszczenia określonego w ust. 1, przez 3 lata od dnia zakończenia tego przemieszczenia.

3. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu po ostatnim przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń albo jego kopia są przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

§ 4. 1. Zakazuje się przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar.

2. Dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE, zwanej dalej „decyzją Komisji 2014/709/UE”, a przemieszczane świnie przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia oraz:

1) zostały poddane:

a)   badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń zgodnie z instrukcją diagnostyczną określoną w decyzji Komisji Europejskiej 2003/422/WE z dnia 26 maja 2003 r. zatwierdzającej podręcznik diagnostyczny dotyczący afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 143 z 11.06.2003, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, str. 59), zwaną dalej „instrukcją diagnostyczną”, w okresie 15 dni przed dniem przemieszczenia i uzyskano ujemny wynik tego badania oraz

b)   przez urzędowego lekarza weterynarii badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek określonymi w części A rozdziału IV instrukcji diagnostycznej nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem lub

2) pochodzą z gospodarstwa:

a)   w którym:

—  świnie są utrzymywane w zamykanych pomieszczeniach,

—  materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików,

—  czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach takich zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 72 godziny,

—  świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze świniami zdrowymi,

b) które co najmniej 2 razy w roku bezpośrednio poprzedzającym przemieszczenie świń było poddane kontroli, w odstępie co najmniej 4 miesięcy, przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z wytycznymi i procedurami określonymi w rozdziale IV instrukcji diagnostycznej i kontrola ta:

— obejmowała badanie kliniczne świń i pobranie próbek od świń w wieku powyżej 60. dnia życia zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek określonymi w części A rozdziału IV instrukcji diagnostycznej,

— potwierdziła prawidłowe stosowanie środków określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 3-6, § 2 ust. 1 oraz § 15 ust. 2,

c)   (uchylony).

3. Próbki do badań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. b tiret pierwsze, są pobierane przez urzędowego lekarza weterynarii.

4. Pomimo spełnienia wymagań określonych w ust. 2 pkt 1 nie dopuszcza się przemieszczania tuczników pochodzących z gospodarstwa, w którym liczba utrzymywanych świń w dniu pobrania próbek do badania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie przekraczała 5 sztuk.

§ 5. 1. Na obszarze objętym ograniczeniami świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa, rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń.

2. Na obszarze objętym ograniczeniami świnie można przemieścić do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy również po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami:

1)   po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsca pochodzenia świń na takie ich przemieszczenie;

2)   jeżeli w tym miejscu nie znajdują się jednocześnie zwierzęta inne niż świnie.

3. Po wydaniu pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, na przemieszczanie świń do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy położonych na obszarze objętym ograniczeniami powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

4. Posiadacz świń, który zamierza przemieścić te świnie do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami, we wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, wskazuje maksymalną liczbę świń, które zamierza przemieścić, oraz położenie tego miejsca.

5. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, powiatowy lekarz weterynarii określa maksymalną liczbę świń, które mogą zostać przemieszczone do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami, oraz położenie tego miejsca.

6. Świnie wprowadza się do miejsca przeznaczonego do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub do miejsca przeznaczonego na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami, po okazaniu pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, urzędowemu lekarzowi weterynarii obecnemu przy wprowadzaniu tych świń.

7. W świadectwie zdrowia, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2, urzędowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 6, umieszcza adnotację o przemieszczeniu świń po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami.

8. Świnie zgromadzone w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, położonych na obszarze objętym ograniczeniami, przemieszcza się bezpośrednio do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy.

9. W przypadku przemieszczania świń spoza obszaru objętego ograniczeniami do gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami świnie te przemieszcza się wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

10. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, na przemieszczenie świń do gospodarstwa wydaje się po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

11. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 9, oraz zgodę, o której mowa w ust. 10, wydaje się po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykaże, że przemieszczanie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

§ 6. 1. Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych na obszarze objętym ograniczeniami oraz z tego obszaru poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń, zawierające:

1)   dane identyfikacyjne wystawiającego świadectwo;

2)   numer świadectwa;

3)   liczbę przemieszczanych świń;

4)   numery identyfikacyjne świń;

5)   miejsce pochodzenia świń;

6)   miejsce przeznaczenia świń;

7)   określenie środka transportu świń oraz jego numer rejestracyjny;

8)   poświadczenie spełniania przez świnie wymagań zdrowotnych określonych w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

9)   datę wystawienia oraz pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przemieszczane świnie zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. poz. 1440).

3. Świadectwa, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają również:

1)   poświadczenie spełnienia wymagań określonych w § 4 ust. 2 — w przypadku przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)   numer plomby weterynaryjnej — jeżeli ma zostać nałożona na środek transportu.

§ 7. 1. Zakazuje się przemieszczania świń z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza to terytorium, chyba że świnie te:

1)   pochodzą spoza obszaru ochronnego i obszaru objętego ograniczeniami oraz

2)   nie pochodzą z gospodarstw, do których, w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie tych świń, zostały wprowadzone świnie z obszarów, o których mowa w pkt 1.

2. Dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze ochronnym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających ich przemieszczenie lub od dnia urodzenia, a w okresie co najmniej 30 dni bezpośrednio poprzedzających to przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa z obszarów wymienionych w załączniku do decyzji Komisji 2014/709/UE oraz

2)   pochodzą z gospodarstwa, w którym:

a)   świnie są utrzymywane w zamykanych pomieszczeniach

b)   materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach w których są utrzymywane świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików,

c)   czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach takich zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 72 godziny,

d)   świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze świniami zdrowymi;

3)   w okresie 15 dni przed dniem przemieszczenia zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń zgodnie z instrukcją diagnostyczną, i uzyskano ujemny wynik tego badania oraz nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane przez urzędowego lekarza weterynarii badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń lub

4)   pochodzą z gospodarstwa, które co najmniej 2 razy w roku bezpośrednio poprzedzającym przemieszczenie świń było poddane, w odstępie co najmniej 4 miesięcy, kontroli przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z wytycznymi i procedurami określonymi w rozdziale IV instrukcji diagnostycznej i kontrola ta:

a)   obejmowała badanie kliniczne świń i pobranie próbek od świń w wieku powyżej 60. dnia życia zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek określonymi w części A rozdziału IV instrukcji diagnostycznej,

b)   potwierdziła prawidłowe stosowanie środków określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 3-6, § 2 ust. 1 oraz § 15 ust. 2.

3. W świadectwie zdrowia, w które zaopatruje się świnie określone w ust. 2 przemieszczane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza to terytorium, umieszcza się ponadto informację w brzmieniu:

„Świnie spełniające warunki określone w art. 8 ust. 2 decyzji Komisji 2014/709/UE (*) (*) Dz. Urz. UEL 295 z 11.10.2014, str. 63.”.

§ 8. 1. Zakazuje się wysyłania do innych państw niż Rzeczpospolita Polska produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, chyba że świnie te pochodziły z gospodarstw położonych poza obszarem objętym ograniczeniami.

2. Dopuszcza się wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska produktów pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, zwanych dalej „produktami pochodnymi”, uzyskanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami, jeżeli:

1)   produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zostały poddane obróbce zapewniającej, że uzyskane z nich produkty pochodne nie stwarzają zagrożenia rozprzestrzenienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń;

2)   są zaopatrzone w dokument handlowy, którego wzór jest określony w załączniku VIII w rozdziale III rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.).

§ 9. Zakazuje się wysyłania do innych państw niż Rzeczpospolita Polska nasienia, komórek jajowych i zarodków świń, chyba że:

1)   nasienie pochodzi od knurów utrzymywanych w zatwierdzonych centrach pozyskiwania nasienia położonych poza obszarem objętym ograniczeniami;

2)   komórki jajowe i zarodki powstałe w wyniku zapłodnienia tych komórek nasieniem, o którym mowa w pkt 1, pochodzą od macior utrzymywanych w gospodarstwach spełniających wymagania, o których mowa w § 7 ust. 2, położonych poza obszarem objętym ograniczeniami.

§ 10. 1. Zakazuje się wysyłania do innych państw niż Rzeczpospolita Polska świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami oraz mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich świń lub zawierających w swoim składzie takie mięso.

2. Dopuszcza się wysyłanie do innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej:

1)   świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami i spełniających warunki określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2;

2)   mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa świń, o których mowa w pkt 1, lub zawierających w swoim składzie takie mięso;

3) świeżego mięsa pozyskanego ze świń, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa świń lub zawierających w swoim składzie takie mięso, wyprodukowanych na obszarze objętym ograniczeniami, pod warunkiem że produkty te zostały:

a)   pozyskane ze świń, które były od urodzenia utrzymywane w gospodarstwach położonych poza obszarem objętym ograniczeniami lub poza obszarami wskazanymi w części III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, lub z ich mięsa,

b)   wyprodukowane w rzeźni, zakładzie rozbioru lub zakładzie przetwórstwa, wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do tego celu, w sposób zapewniający, że ich produkcja odbywa się w cyklu oddzielnym od produkcji takich produktów pozyskanych ze świń pochodzących z gospodarstw położonych na obszarze objętym ograniczeniami.

3. Dopuszcza się wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska produktów mięsnych wyprodukowanych z mięsa świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami również w przypadku, gdy:

1)   świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne, z których zostały wyprodukowane te produkty, zostały wyprodukowane i poddane obróbce zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm. 3) ) oraz z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom (Dz. U. Nr 183, poz. 1231 oraz z 2014 r. poz. 120);

2)   w świadectwie zdrowia, w które zaopatruje się te produkty, została ponadto umieszczona informacja w brzmieniu:

„Produkty zgodne z decyzją Komisji 2014/709/UE (*) (*) Dz. Urz. UEL 295 z 11.10.2014, str. 63.”.

§ 11. 1. Zakazuje się wysyłania dzików z obszaru ochronnego i obszaru objętego ograniczeniami poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Każdy dzik odstrzelony na obszarze objętym ograniczeniami albo na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:

1)   punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub

2)   innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

3. Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym albo na obszarze objętym ograniczeniami mogą być przemieszczane z punktów i zakładów, o których mowa w ust. 2, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

4. W punktach i zakładach, o których mowa w ust. 2, tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń.

§ 12. 1. Zakazuje się wysyłania świeżego mięsa pozyskanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym albo na obszarze objętym ograniczeniami oraz mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Dopuszcza się wysyłanie świeżego mięsa pozyskanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym oraz mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

§ 13. 1. Nakazuje się znakowanie:

1)   świeżego mięsa, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych, których wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska jest zakazane zgodnie z § 10 oraz

2)   świeżego mięsa otrzymanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym oraz mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso

— specjalnym znakiem weterynaryjnym.

2. Znak, o którym mowa w ust. 1, ma kształt koła i zawiera:

1)   w górnej części — litery „PL”;

2)   w środku — weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;

3)   w dolnej części — litery „IW”.

3. Znak, o którym mowa w ust. 1, jest nanoszony zgodnie z:

1)   załącznikiem I sekcją I rozdziałem III ust. 1, 2, 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75), a jego średnica wynosi 6 cm, albo

2)   załącznikiem II sekcją I ust. 1, 2, 5 i 9-14 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14).

§ 14. 1. Nakazuje się znakowanie świeżego mięsa pozyskanego z dzików odstrzelonych na obszarze objętym ograniczeniami oraz mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso specjalnym znakiem weterynaryjnym.

2. Znak, o którym mowa w ust. 1, ma kształt pięciokąta i zawiera:

1)   w górnej części — litery „PL”;

2)   w środku — weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;

3)   w dolnej części — litery „IW”.

3. Znak, o którym mowa w ust. 1, jest nanoszony zgodnie z:

1)   załącznikiem I sekcją I rozdziałem III ust. 1, 2, 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi albo

2)   zgodnie z załącznikiem II sekcją I ust. 1, 2, 5 i 9-14 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

§ 15. 1. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń:

1)   z każdego dzika padłego lub odstrzelonego na obszarze ochronnym albo na obszarze objętym ograniczeniami, lub dostarczonego do położonych na tych obszarach punktów lub zakładów, o których mowa w § 11 ust. 2;

2)   w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym lub obszarze objętym ograniczeniami od świń chorych lub ze świń padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.

2. Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym lub na obszarze objętym ograniczeniami.

§ 16. Główny Lekarz Weterynarii sporządza i przedstawia Komisji Europejskiej plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na obszarach objętych ograniczeniami.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287 oraz z 2014 r. poz. 29.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 29.