ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 213, poz. 2163, z 2005 r. Nr 99, poz. 832 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 150 i Nr 221, poz. 1622) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) województwu — jeżeli projekt będzie realizowany w ramach określonego zadania i dotyczy nieznajdujących się w posiadaniu województwa urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb dwuśrodowiskowych;”;

2) § 56 otrzymuje brzmienie:

„§ 56. Pomocy finansowej na realizację projektu w zakresie znajdowania oraz promowania nowych rynków zbytu na produkty rybne udziela się:

1) jednostkom samorządu terytorialnego, Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwu Gospodarki Morskiej;

2) mającym miejsce zamieszkania, siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) podmiotom prowadzącym działalność polegającą na chowie, hodowli, połowie, wprowadzaniu na rynek, obrocie lub przetwarzaniu produktów rybnych,

b) stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom, których celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego,

c) jednostkom badawczo-rozwojowym,

d) placówkom Polskiej Akademii Nauk,

e) szkotom wyższym i wyższym szkołom zawodowym,

f) szkotom ponadgimnazjalnym o profilu rybołówstwo morskie lub rybactwo śródlądowe.”;

3) w § 64:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomoc finansowa w zakresie rybołówstwa przybrzeżnego stanowi dodatkową premię za realizację projektu:”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w zakresie następujących działań inwestycyjnych:

a) modernizacja istniejących statków — w przypadku projektu mającego na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach rybackich,

b) rybacka infrastruktura portowa — w przypadku projektu mającego na celu podniesienie standardów technicznych portów i przystani rybackich,

c) przetwórstwo i rynek rybny — w przypadku projektu mającego na celu zorganizowanie łańcucha produkcyjnego produktów rybnych wraz z dostarczeniem tych produktów do konsumenta, w tym zakup środków transportu wewnętrznego i specjalistycznych środków transportu zewnętrznego oraz urządzeń i instalacji bezpośrednio związanych z wykonywaniem rybołówstwa przybrzeżnego,

d) działania innowacyjne — w przypadku projektu mającego na celu wprowadzenie nowych technik lub technologii pozyskiwania lub wstępnego przetwarzania produktów rybołówstwa morskiego, w szczególności wprowadzenie bardziej selektywnych metod połowów.”;

4) § 68 otrzymuje brzmienie:

„§ 68. 1. Pomocy finansowej na realizację projektu w zakresie rybołówstwa przybrzeżnego udziela się inwestorom w wysokości równowartości w złotych polskich kwoty do 150 000 euro.

2. Udział pomocy finansowej w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu stanowi różnicę pomiędzy obowiązującym poziomem dofinansowania w zakresie rybołówstwa przybrzeżnego a poziomem dofinansowania w działaniu inwestycyjnym, o którym mowa w § 64 pkt 3.

3. Podział pomocy finansowej pomiędzy beneficjentów określa umowa o dofinansowanie projektu.”;

5) § 132 otrzymuje brzmienie:

„§ 132. 1. Pomocy finansowej za czasowe zawieszenie działalności połowowej dorsza w 2006 r. w okresie, o którym mowa w § 131 pkt 2 lit. a, udziela się jednorazowo armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

1) do 10 m — w wysokości 8 529 zł,

2) powyżej 10 do 15m — w wysokości 9 853 zł,

3) powyżej 15 do 19,5 m — w wysokości 11 219 zł,

4) powyżej 19,5 do 25 m —w wysokości 12 293 zł,

5) powyżej 25 m — w wysokości 13 026 zł

— proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego braku działalności połowowej statku rybackiego.

2. Pomocy finansowej za czasowe zawieszenie działalności połowowej dorsza w 2006 r. w okresie, o którym mowa w § 131 pkt 2 lit. b, udziela się jednorazowo armatorowi statku rybackiego w wysokości stanowiącej 90 % kwot, o których mowa w ust. 1 — proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego braku działalności połowowej statku rybackiego.

3. O pomoc, o której mowa w ust. 1 i 2, może ubiegać się tylko jeden z armatorów statku rybackiego.

4. Wysokość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 i 2, zostaje zwiększona o kwotę 3 100 zł za każdą osobę pracującą na statku rybackim w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, zatrudnioną nie później niż w pierwszym dniu zawieszenia działalności połowowej — proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego braku działalności połowowej statku rybackiego.

5. Zwiększenie pomocy finansowej, o którym mowa w ust. 4, nie obejmuje armatora statku rybackiego, o którym mowa w ust. 1 i 2.”.

§ 2. Do postępowań w sprawach o udzielanie pomocy finansowej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.