ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2116) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2.1.4. „Jakość proponowanego systemu wdrażania Programu” otrzymuje brzmienie:

„2.1.4. Jakość proponowanego systemu wdrażania Programu

Program zawiera system wdrażania. Szczegółowo określono sposób zarządzania Programem, w tym zadania instytucji zarządzającej dotyczące między innymi opracowania Uzupełnienia Programu, zasady zarządzania finansowego i kontroli, z określeniem zadań instytucji płatniczej, określono beneficjentów/odbiorców ostatecznych oraz instytucję wdrażającą/beneficjenta końcowego i jej zadania. Zagadnienia te są również zawarte w Uzupełnieniu Programu.

Obecnie są tworzone odpowiednie struktury organizacyjne w instytucji zarządzającej i instytucji wdrażającej/beneficjencie końcowym, które mają zapewnić sprawne wdrażanie Programu.”;

2) w ust. 3.1. „Priorytet 1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów” tabela 1. „Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów” otrzymuje brzmienie:

Tabela 1. Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów


Wysokość środków finansowych (w euro)
Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
1.1. Złomowanie statków rybackich 92 969 783 69 727 338 23 242 445 0
1.2. Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia 3 198 931 2 399 198 799 733 0
1.3. Wspólne przedsięwzięcia 529 161 396 871 132 290 0
Łącznie 96 697 875 72 523 407 24 174 468 0

3) w ust. 3.1.1. „Działanie 1.1. Złomowanie statków rybackich”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów
Nazwa działania Złomowanie statków rybackich
Nazwa operacji 1.1.1. Złomowanie statków rybackich
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 141
Numer działania 1.1.
Czas trwania działania Lata 2004—2006
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Właściciele statków rybackich o polskiej przynależności
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Premia za złomowanie statku rybackiego
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowanych 100 %
Środki publiczne ogółem 92 969 783 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 69 727 338 euro
Publiczne środki krajowe 23 242 445 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 0 %
Udział środków publicznych w całości środków 100 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 75 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 1, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


b) część „Opis działania” otrzymuje brzmienie:

„Opis działania

Redukcja potencjału połowowego floty rybackiej poprzez złomowanie statków rybackich ma najistotniejsze znaczenie dla dostosowania tego potencjału do istniejących odnawialnych zasobów morza. Wdrożenie tego działania umożliwi wycofanie 30—40 % floty rybackiej. Wycofanie 30—40 % floty rybackiej przyczyni się do wzrostu rentowności floty pozostałej w eksploatacji, ponieważ w tym przypadku przyznane kwoty połowowe w przeliczeniu na pojedynczy statek rybacki będą większe. Objęcie tym działaniem właściciela statku rybackiego jest uzależnione od wyrażenia przez niego zgody.

Statek rybacki uznaje się za faktycznie złomowany po odcięciu nadburcia z lewej i prawej burty wraz z naniesioną na nich oznaką rybacką i usunięciu silnika głównego oraz przecięciu kadłuba statku w taki sposób, aby żadna z jego części po przecięciu nie była równa lub większa od 50 % całkowitej długości kadłuba.”,

c) część „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Premia za złomowanie statku rybackiego.

Tabela 2. Wysokość premii za złomowanie statku rybackiego


Klasa statku według pojemności (w GT) euro*
poniżej 10 11 000/GT + 2 000
10 i poniżej 25 5 000/GT + 62 000
25 i poniżej 100 4 200/GT + 82 000
100 i poniżej 300 2 700/GT + 232 000
300 i poniżej 500 2 200/GT + 382 000
500 i więcej 1 200/GT + 882 000

* Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 337 z 30.12.1999, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 179, z późn. zm.).

1. Tabela określa wysokość premii za złomowanie statku rybackiego w wieku od 10 do 15 lat.

2. Do ustalenia wysokości premii za złomowanie statku rybackiego w wieku powyżej 15 a poniżej 30 lat stosuje się stawki określone w tabeli, pomniejszone o 1,5 % za każdy rok powyżej 15 lat.

3. Do ustalenia wysokości premii za złomowanie statku rybackiego w wieku co najmniej 30 lat stosuje się stawki określone w tabeli, pomniejszone o 22,5 %.

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 100 % kwalifikowalnych kosztów projektu, przy czym udział:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 75 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 25 %.”,

„Wskaźniki monitorowania działania

d) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:


Wskaźniki Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Wskaźniki produktu
Liczba właścicieli statków rybackich, którzy uzyskali pomoc 0 558 Rejestr statków rybackich
Liczba trwale wycofanych statków rybackich 0 393 Rejestr statków rybackich
Pojemność trwale wycofanych statków rybackich (w GT) 0 21 515 Rejestr statków rybackich
Wskaźniki rezultatu
Wielkość połowów trwale wycofanych statków rybackich (w tonach) 0 2 971,3

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Centrum Monitorowania Rybołówstwa”


e) tabela „Wskaźniki implementacji działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji działania


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. GT 21 515
2. kW

62 014”


f) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie: „Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
1.1. Złomowanie statków rybackich 92 969 783 69 727 338 23 242 445

0”


4) w ust. 3.1.2. „Działanie 1.2. Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia” tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów
Nazwa działania Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia
Nazwa operacji 1.2.1. Przeniesienie własności statku rybackiego do kraju trzeciego 1.2.2. Zmiana przeznaczenia statku rybackiego
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 141
Numer działania 1.2.
Czas trwania działania Rok 2004 dla Operacji 1.2.1. Przeniesienie własności statku rybackiego do kraju trzeciego Lata 2004—2006 dla Operacji 1.2.2. Zmiana przeznaczenia statku rybackiego
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Właściciele statków rybackich o polskiej przynależności
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Premia za przeniesienie własności statku rybackiego na podmiot mający siedzibę w kraju trzecim albo premia za zmianę przeznaczenia statku rybackiego
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowanych 100 %
Środki publiczne ogółem 3 198 931 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 2 399 198 euro
Publiczne środki krajowe 799 733 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 0 %
Udział środków publicznych w całości środków 100 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 75 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 1, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


5) w ust. 3.1.2.1. „Operacja 1.2.1. Przeniesienie własności statku rybackiego do kraju trzeciego” część „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Premia za przeniesienie własności statku rybackiego do kraju trzeciego.

Tabela 3. Wysokość premii za przeniesienie własności statku rybackiego do kraju trzeciego


Klasa statku według pojemności (w GT) euro*
poniżej 10
10 i poniżej 25
25 i poniżej 100
100 i poniżej 300
300 i poniżej 500
500 i więcej
(11 000/GT + 2 000) x 0,3
(5 000/GT + 62 000) x 0,3
(4 200/GT + 82 000) x 0,3
(2 700/GT + 232 000) x 0,3
(2 200/GT + 382 000) x 0,3
(1 200/GT + 882 000) x 0,3

* Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.

1. Tabela określa wysokość premii za przeniesienie do kraju trzeciego statku rybackiego w wieku od 10 do 15 lat.

2. Do ustalenia wysokości premii za przeniesienie do kraju trzeciego statku rybackiego w wieku powyżej 15 a poniżej 30 lat stosuje się stawki określone w tabeli, pomniejszone o 1,5 % za każdy rok powyżej 15 lat.

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 100 % kwalifikowalnych kosztów projektu, przy czym udział:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 75 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 25%.”;

6) w ust. 3.1.2.2. „Operacja 1.2.2. Zmiana przeznaczenia statku rybackiego”:

a) część „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Premia za zmianę przeznaczenia statku rybackiego.

Tabela 4. Wysokość premii za zmianę przeznaczenia statku rybackiego


Klasa statku według pojemności (w GT) euro*
poniżej 10
10 i poniżej 25
25 i poniżej 100
100 i poniżej 300
300 i poniżej 500
500 i więcej
11 000/GT + 2 000
5 000/GT + 62 000
4 200/GT + 82 000
2 700/GT + 232 000
2 200/GT + 382 000
1 200/GT + 882 000

* Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.

1. Tabela określa wysokość premii za zmianę przeznaczenia statku rybackiego w wieku od 10 do 15 lat.

2. Do ustalenia wysokości premii za zmianę przeznaczenia statku rybackiego w wieku powyżej 15 a poniżej 30 lat stosuje się stawki określone w tabeli, pomniejszone o 1,5 % za każdy rok powyżej 15 lat.

3. Do ustalenia wysokości premii za zmianę przeznaczenia statku rybackiego w wieku co najmniej 30 lat stosuje się stawki określone w tabeli, pomniejszone o 22,5 %.

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 100 % kwalifikowalnych kosztów projektu, przy czym udział:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 75 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 25 %.”,

b) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania


Wskaźniki Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Wskaźniki produktu
Liczba właścicieli statków rybackich, którzy uzyskali pomoc 0 38 Rejestr statków rybackich
Liczba trwale wycofanych statków rybackich 0 29 Rejestr statków rybackich
Pojemność trwale wycofanych statków rybackich (wGT) 0 487 Rejestr statków rybackich
Wskaźniki rezultatu
Wielkość połowów trwale wycofanych statków rybackich (w tonach) 0 2 971,3

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Centrum Monitorowania Rybołówstwa”


c) tabela „Wskaźniki implementacji działania” otrzymuje brzmienie: „Wskaźniki implementacji działania


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. GT 487
2. kW

2 242”


d) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie: „Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
1.2. Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia 3 198 931 2 399 198 799 733

0”


7) w ust. 3.1.3. „Działanie 1.3. Wspólne przedsięwzięcia”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów
Nazwa działania Wspólne przedsięwzięcia
Nazwa operacji 1.3.1. Wspólne przedsiębiorstwa
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 141
Numer działania 1.3.
Czas trwania działania Rok 2004
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Właściciele statków rybackich o polskiej przynależności
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Premia za wniesienie własności statku rybackiego do wspólnego przedsiębiorstwa
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 100 %
Środki publiczne ogółem 529 161 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 396 871 euro
Publiczne środki krajowe 132 290 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 0 %
Udział środków publicznych w całości środków 100 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 75 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 1, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


b) część „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Premia za wniesienie własności statku rybackiego do wspólnego przedsiębiorstwa.

Tabela 5. Wysokość premii za wniesienie własności statku rybackiego do wspólnego przedsiębiorstwa


Klasa statku według pojemności (w GT) euro*
poniżej 10 (11 000/GT + 2 000) x 0,8
10 i poniżej 25 (5 000/GT + 62 000) x 0,8
25 i poniżej 100 (4 200/GT + 82 000) x 0,8
100 i poniżej 300 (2 700/GT + 232 000) x 0,8
300 i poniżej 500 (2 200/GT + 382 000) x 0,8
500 i więcej (1 200/GT + 882 000) x 0,8

* Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.

1. Tabela określa wysokość premii za wniesienie do wspólnego przedsiębiorstwa statku rybackiego w wieku od 10 do 15 lat.

2. Do ustalenia wysokości premii za wniesienie do wspólnego przedsiębiorstwa statku rybackiego w wieku powyżej 15 a poniżej 30 lat stosuje się stawki określone w tabeli, pomniejszone o 1,5 % za każdy rok powyżej 15 lat.

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 100 % kwalifikowalnych kosztów projektu, przy czym udział:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 75 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 25 %.”,

c) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie

„Wskaźniki monitorowania działania


Wskaźniki Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Wskaźniki produktu
Liczba właścicieli statków rybackich, którzy uzyskali pomoc 0 0 Rejestr statków rybackich
Liczba trwale wycofanych statków rybackich 0 0 Rejestr statków rybackich
Pojemność trwale wycofanych statków rybackich (wGT) 0 0 Rejestr statków rybackich
Wskaźniki rezultatu
Wielkość kwoty połowowej trwale wycofanych statków rybackich (w tonach) 0 0

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Centrum Monitorowania Rybołówstwa”


d) tabela „Wskaźniki implementacji działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji działania


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. GT 0
2. kW

0”


e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
1.3. Wspólne przedsięwzięcia 529 161 396 871 132 290

0”


8) w ust. 3.2. „Priorytet 2. Odnowa i modernizacja floty rybackiej” tabela 6. „Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 2. Odnowa i modernizacja floty rybackiej” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 6. Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 2. Odnowa i modernizacja floty rybackiej


Wysokość środków finansowych (w euro)
Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
2.1. Budowa nowych statków rybackich 1 269 986 1 111 238 158 748 1 904 980
2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich 5 928 402 5 195 655 732 747 8 841 910
2.3. Wycofywanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową 0 0 0 0
Łącznie 7 198 388 6 306 893 891 495

10 746 890”


9) w ust. 3.2.1. „Działanie 2.1. Budowa nowych statków rybackich”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Odnowa i modernizacja floty rybackiej
Nazwa działania Budowa nowych statków rybackich
Nazwa operacji 2.1.1. Budowa statku rybackiego
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 142
Numer działania 2.1.
Czas trwania działania Rok 2004
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Właściciele statków rybackich o polskiej przynależności
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 40 %
Środki publiczne ogółem 1 269 986 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 1111 238 euro
Publiczne środki krajowe 158 748 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 60 %
Udział środków publicznych w całości środków 40 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 35 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 2, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


b) część „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40 % kwalifikowalnych kosztów projektu, przy czym udział:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 35 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 5 %.

Wysokość zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie może jednak przekroczyć:


Klasa statku według pojemności (w GT) euro*
poniżej 10 (11 000/GT+ 2 000)x 2
10 i poniżej 25 (5 000/GT+ 62 000) x 2
25 i poniżej 100 (4 200/GT + 82 000) x 2
100 i poniżej 300 (2 700/GT + 232 000) x 2
300 i poniżej 400 (2 200/GT + 382 000) x 2

* Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.”,

c) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania


Wskaźniki Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Wskaźniki produktu
Liczba nowych statków rybackich 0 0 Rejestr statków rybackich
Pojemność nowych statków rybackich (w GT) 0 0 Rejestr statków rybackich
Wskaźniki rezultatu
Obniżenie średniego wieku floty rybackiej (w latach) 30 27 Rejestr statków rybackich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Centrum Monitorowania Rybołówstwa
Wskaźniki oddziaływania
Redukcja połowów zagrożonych gatunków (w %) * 100 90 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Centrum Monitorowania Rybołówstwa

* Połowy dorsza.”,

d) tabela „Wskaźniki implementacji działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji działania


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. GT 0
2. kW

0”


e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
2.1. Budowa nowych statków rybackich 1 269 986 1 111 238 158 748

1 904 980”


10) w ust. 3.2.2. „Działanie 2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Odnowa i modernizacja floty rybackiej
Nazwa działania Modernizacja istniejących statków rybackich
Nazwa operacji 2.2.1. Modernizacja statku rybackiego
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 142
Numer działania 2.2.
Czas trwania działania Lata 2004—2006
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Właściciele statków rybackich o polskiej przynależności
instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 40 %
Środki publiczne ogółem 5 928 402 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 5 195 655 euro
Publiczne środki krajowe 732 747 euro
Udział środków prywatnych w całości środków (%) 60 %
Udział środków publicznych w całości środków (%) 40 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 35 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 2, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


b) część „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40 % kwalifikowalnych kosztów projektu, przy czym udział:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 35 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 5 %.

Wysokość zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie może jednak przekroczyć:


Klasa statku według pojemności (w GT) euro*
poniżej 10 11 000/GT + 2 000
10 i poniżej 25 5 000/GT + 62 000
25 i poniżej 100 4 200/GT + 82 000
100 i poniżej 300 2 700/GT + 232 000
300 i poniżej 500 2 200/GT +382 000
500 i więcej 1 200/GT + 882 000

Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.”,

c) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania


Wskaźniki Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Wskaźniki produktu
Liczba właścicieli statków rybackich, którzy otrzymali pomoc 0 80 Rejestr statków rybackich
Liczba zmodernizowanych statków rybackich 0 50 Rejestr statków rybackich
Pojemność zmodernizowanych statków rybackich (w GT) 0 6 000 Rejestr statków rybackich
Wskaźniki rezultatu
Wielkość połowów zmodernizowanych statków rybackich w ostatnich latach działania (w tonach) 0 5 100

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Centrum Monitorowania Rybołówstwa”


d) tabela „Wskaźniki implementacji działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji działania


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. GT 6 000
2. Δ GT 0
3. kW

15 000”


e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie: „Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich 5 928 402 5 195 655 732 747

8 841 910”


11) w ust. 3.2.3. „Działanie 2.3. Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Odnowa i modernizacja floty rybackiej
Nazwa działania Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową
Nazwa operacji 2.3.1. Wycofanie statku rybackiego z eksploatacji
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 142
Numer działania 2.3.
Czas trwania działania Rok 2004
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Właściciele statków rybackich o polskiej przynależności
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Brak
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 0 %
Środki publiczne ogółem 0 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 0 euro
Publiczne środki krajowe 0 euro
Udział środków prywatnych w całości środków (%) 0 %
Udział środków publicznych w całości środków (%) 0 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 0 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 2, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


b) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania


Wskaźniki Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Wskaźniki produktu
Liczba nowych statków rybackich 0 0 Rejestr statków rybackich
Pojemność nowych statków rybackich (w GT) 0 0 Rejestr statków rybackich
Wskaźniki rezultatu
Obniżenie średniego wieku floty rybackiej (w latach) 30 27 Rejestr statków rybackich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Centrum Monitorowania Rybołówstwa
Wskaźniki oddziaływania
Redukcja połowów zagrożonych gatunków (w %)* 100 90 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Centrum Monitorowania Rybołówstwa

* Połowy dorsza.”;

12) w ust 3.3. „Priorytet 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe” tabela 7. „Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 7. Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe


Wysokość środków finansowych (w euro)
Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych 6 716 487 5 052 442 1 664 045 0
3.2. Chów i hodowla ryb 19 186 200 12 555 803 6 630 397 16 668 787
3.3. Rybacka infrastruktura portowa 31 350 890 19 586 099 11 764 791 7 989 914
3.4. Przetwórstwo i rynek rybny 71 341 647 54 183 264 17 158 383 106 201 352
3.5. Rybołówstwo śródlądowe 256 057 226 056 30 001 300 000
Łącznie 128 851 281 91 603 664 37 247 617

131 160 053”


13) w ust. 3.3.1. „Działanie 3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych”;

a) tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe
Nazwa działania Ochrona i rozwój zasobów wodnych
Nazwa operacji 3.1.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 144
Numer działania 3.1.
Czas trwania działania Lata 2004—2006
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

1) inwestorzy, którzy są posiadaczami urządzenia wodnego lub jego części, które uniemożliwia albo wpływa niekorzystnie na efektywność lub bezpieczeństwo wędrówki ryb dwuśrodowiskowych w publicznych, śródlądowych wodach powierzchniowych płynących;

2) województwa — jeżeli projekt będzie realizowany w ramach określonego zadania i dotyczy nieznajdujących się w posiadaniu województwa urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb dwuśrodowiskowych;

3) jednostki badawczo-rozwojowe, wyższe szkoły zawodowe kształcące na kierunku rybołówstwo morskie, organizacje zrzeszające armatorów albo organizacje międzybranżowe, o których mowa w przepisach o organizacji rynku rybnego — jeżeli projekt dotyczy budowy sztucznej rafy w polskich obszarach morskich

Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot całości kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 100 %
Środki publiczne ogółem 6 716 487 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 5 052 442 euro
Publiczne środki krajowe 1 664 045 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 0 %
Udział środków publicznych w całości środków 100 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 75 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 3, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


b) część „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 100 % kwalifikowalnych kosztów projektu, przy czym udział:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 75 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 25 %.”,

„Wskaźniki monitorowania działania

c) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:


Wskaźniki Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Planowane zadania:

1) program przywrócenia drożności śródlądowych wód płynących;

0 1

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni”

2) liczba odbudowanych dróg migracji ryb dwuśrodowisko-wych;

0 10

3) liczba sztucznych raf

0 3

d) tabela „Wskaźniki implementacji działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji działania


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Obszar morski objęty ochroną (w km2) 100
2. Liczba projektów

20”


e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych 6 716 487 5 052 442 1 664 045

0”


14) w ust. 3.3.2. „Działanie 3.2. Chów i hodowla ryb” tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe
Nazwa działania Chów i hodowla ryb
Nazwy operacji 3.2.1. Zwiększenie zdolności produkcyjnych w chowie i hodowli ryb

3.2.2. Modernizacja istniejących obiektów chowu i hodowli ryb (bez zwiększenia ich zdolności produkcyjnych)

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 144
Numer działania 3.2.
Czas trwania działania Lata 2004—2006
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy Podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie chowu i hodowli ryb
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 70 %
Środki publiczne ogółem 19 186 200 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 12 555 803 euro
Publiczne środki krajowe 6 630 397 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 30—60 %
Udział środków publicznych w całości środków 40—70 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 35 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 3, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”;


15) w ust. 3.3.2.1. „Operacja 3.2.1. Zwiększenie zdolności produkcyjnych w chowie i hodowli ryb” część „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40 % kwalifikowalnych kosztów projektu, przy czym udział:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 35 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 5 %.

Udział środków prywatnych wynosi 60 % kwalifikowalnych kosztów projektu.

W przypadku projektów wdrażających techniki mające na celu znaczące zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, pomocy finansowej udziela się w wysokości 70 % kwalifikowalnych kosztów projektu, przy czym udział:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 35 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 35 %.

Udział środków prywatnych wynosi 30 % kwalifikowalnych kosztów projektu.”;

16) w ust. 3.3.2.2. „Operacja 3.2.2. Modernizacja istniejących obiektów chowu i hodowli ryb (bez zwiększenia ich zdolności produkcyjnych)”:

a) część „Opis operacji” otrzymuje brzmienie:

„Opis operacji

W ramach operacji planuje się poprawę warunków weterynaryjnych prowadzenia chowu i hodowli ryb lub produktów akwakultury oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania obiektów akwakultury na środowisko przez odbudowę, rozbudowę lub przebudowę istniejących obiektów chowu i hodowli ryb. Przewidywane są również adaptacje, remonty i wyposażenie istniejących obiektów chowu i hodowli ryb w urządzenia techniczne, a także zakup środków transportu wewnętrznego, specjalistycznych środków transportu zewnętrznego oraz urządzeń i instalacji bezpośrednio związanych z chowem i hodowlą ryb, w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa produktów akwakultury, podniesienia efektywności wykorzystania dostępnych zasobów wodnych oraz dostosowania sposobu i zakresu oddziaływania tych obiektów do stale rosnących wymagań ochrony środowiska.”,

b) część „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie: „Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40 % kwalifikowalnych kosztów projektu, przy czym udział:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 35 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 5 %. Udział środków prywatnych wynosi 60 % kwalifikowalnych kosztów projektu.

W przypadku projektów wdrażających techniki mające na celu znaczące zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, pomocy finansowej udziela się w wysokości 70 % kwalifikowalnych kosztów projektu, przy czym udział:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 35 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 35 %.

Udział środków prywatnych wynosi 30 % kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji operacji


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba obiektów chowu i hodowli ryb, w których poprawiono warunki sanitarne 130
2. Liczba obiektów chowu i hodowli ryb, w których nastąpiło zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko 130
3. Liczba obiektów chowu i hodowli ryb, które wdrożyły system poprawy produkcji (jakość, innowacje technologiczne)

130”


d) część „Oczekiwane rezultaty działania” otrzymuje brzmienie:

„Oczekiwane rezultaty działania

Oczekiwana jest poprawa rentowności i konkurencyjności zewnętrznej podmiotów prowadzących chów i hodowlę ryb lub produktów akwakultury. Powinno nastąpić dostosowanie podaży ryb o odpowiednim rodzaju i pochodzeniu oraz odpowiedniej jakości do potrzeb rynku. Podjęte działania przyczynią się do racjonalnego wykorzystania zasobów wody.”,

e) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

Wskaźniki monitorowania działania


Wskaźniki Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Liczba obiektów chowu i hodowli ryb, w których poprawiono warunki weterynaryjne 0 130 Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni
Liczba obiektów chowu i hodowli ryb, w których dostosowano warunki prowadzenia gospodarki do wymogów ochrony środowiska 0 130 Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni
Liczba jednostek, które wdrożyły technikę i technologię chowu i hodowli ryb z gatunków poszukiwanych na rynku w celach konsumpcyjnych i zarybieniowych 0 17 Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni
Liczba opracowanych systemów poprawy i kontroli jakości wód 0 2

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni”


f) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
3.2. Chów i hodowla ryb 19 186 200 12 555 803 6 630 397

16 668 787


17) w ust. 3.3.3. „Działanie 3.3. Rybacka infrastruktura portowa”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe
Nazwa działania Rybacka infrastruktura portowa
Nazwy operacji 3.3.1. Budowa urządzeń portowych lub rozbudowa istniejących urządzeń 3.3.2. Modernizacja istniejących urządzeń portowych bez zwiększenia zdolności przeładunkowych
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 145
Numer działania 3.3.
Czas trwania działania Lata 2004—2006
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Właściciele, użytkownicy wieczyści oraz dzierżawcy gruntów, które znajdują się w granicach portu lub przystani rybackiej i związanej z nimi infrastruktury portowej, oraz podmioty zarządzające portem lub przystanią rybacką
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot całości lub części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 100 %
Środki publiczne ogółem 31 350 890 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 19 586 099 euro
Publiczne środki krajowe 11 764 791 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 0—60 %
Udział środków publicznych w całości środków 40—100 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 35—75 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 3, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


b) część „Opis działania” otrzymuje brzmienie:

„Opis działania

Najważniejsze aspekty tego działania to budowa nowych lub modernizacja istniejących: pomieszczeń do wstępnego przygotowania surowca (np. sortowanie, klasyfikacja jakościowa), komór chłodniczych do przechowywania ryb świeżych, fabryk lodu, myjni skrzyń i innych stanowisk umożliwiających mycie przy pakowaniu, urządzeń wyładunkowych, magazynów narzędzi połowowych, zaplecza socjalnego dla rybaków, urządzeń poprawiających jakość wody używanej do celów produkcyjnych, a także zakup lub modernizacja urządzeń służących do dostarczania paliwa, wody i lodu oraz budowa falochronów, dróg i innej infrastruktury technicznej na terenie portu oraz połączeń infrastruktury technicznej portu z sieciami zewnętrznymi. W ramach tego działania możliwy jest zakup środków transportu wewnętrznego.

Inwestycje mają obejmować także składowanie i unieszkodliwianie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz poprawę bezpieczeństwa żeglugi i warunków postoju w portach, jak również rozszerzenie sposobu wykorzystania portów rybackich. W zależności od uwarunkowań regionalnych i wielkości portu mogą to być miejsca remontu statków lub transportu morskiego. Umożliwi to zintegrowanie różnych form działalności w porcie oraz poprawi kondycję finansową portów.”;

18) w ust. 3.3.3.1. „Operacja 3.3.1. Budowa urządzeń portowych lub rozbudowa istniejących urządzeń”:

a) część „Opis operacji” otrzymuje brzmienie: „Opis operacji

W ramach operacji planuje się zbudowanie nowej infrastruktury rybackiej i sanitarnej, instalację urządzeń przeładunkowych, budowę magazynów do przechowywania ryb i narzędzi połowowych. Najważniejsze aspekty tego działania to wykonanie nowych lub rozbudowa istniejących:

1) pomieszczeń do wstępnego przygotowania surowca (np. sortowania, klasyfikacji jakościowej);

2) komór chłodniczych do przechowywania produktów rybnych;

3) fabryk lodu;

4) myjni skrzyń i innych opakowań;

5) urządzeń wyładunkowych;

6) magazynów do przechowywania ryb i narzędzi połowowych;

7) pomieszczeń socjalnych dla rybaków;

8) urządzeń poprawiających jakość wody używanej do celów produkcyjnych;

9) urządzeń służących do dostarczania paliwa, wody i lodu;

10) dróg i innej infrastruktury technicznej na terenie portu oraz połączeń infrastruktury technicznej portu z sieciami zewnętrznymi.”,

b) część „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się inwestorom bez udziału środków prywatnych oraz uznanym organizacjom producentów rybnych, w wysokości 100 % kwalifiko-walnych kosztów projektu, przy czym udział:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 75 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 25 %.

W pozostałych przypadkach pomocy finansowej udziela się w wysokości 40 % kwalifikowal-nych kosztów projektu, przy czym udział:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 35 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 5 %.

Udział środków prywatnych wynosi 60 % kwali-fikowalnych kosztów projektu.

Instytucja wdrażająca może, na wniosek benefi-cjenta, wyrazić zgodę na zmianę umowy o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia kwoty dofinansowania realizowanej inwestycji, jeżeli:

1) beneficjent był obowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) w zakresie przetargu nieograniczonego;

2) w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, o którym mowa w pkt 1, koszty realizacji projektu uległy zwiększeniu w stosunku do kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

3) nie zostanie przekroczony limit pomocy finansowej.”;

19) w ust. 3.3.3.2. „Operacja 3.3.2. Modernizacja istniejących urządzeń portowych bez zwiększenia zdolności przeładunkowych”:

a) część „Opis operacji” otrzymuje brzmienie:

„Opis operacji

W ramach operacji planuje się uzupełnienie i modernizację istniejącej infrastruktury rybackiej i sanitarnej, instalację urządzeń przeładunkowych, modernizację magazynów do przechowywania ryb i narzędzi połowowych, bez zwiększenia zdolności przeładunkowych.

Najważniejsze aspekty tej operacji to modernizacja pomieszczeń do wstępnego przygotowania surowca (np. sortowania, klasyfikacji jakościowej), komór chłodniczych do przechowywania ryb świeżych, fabryk lodu, myjni skrzyń i innych opakowań, urządzeń wyładunkowych, magazynów do przechowywania narzędzi połowowych, zaplecza socjalnego dla rybaków, poprawa jakości wody używanej do celów produkcyjnych oraz urządzeń służących do dostarczania paliwa, wody i lodu.

Inwestycje mają obejmować również składowanie i unieszkodliwianie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz czynników zanieczyszczających zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także poprawę bezpieczeństwa warunków postoju w portach przez budowę, odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub remont falochronów.

W odróżnieniu jednak od wcześniejszej operacji inwestycje nie powinny prowadzić do zwiększenia zdolności przeładunkowych.”,

b) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania


Wskaźnik Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Liczba zmodernizowanych portów rybackich w zakresie poprawy warunków przechowywania produktów rybnych, bezpieczeństwa rozładunku oraz stworzenia warunków do prowadzenia pierwszej sprzedaży produktów rybnych 0 20 Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

c) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie: „Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
3.3. Rybacka infrastruktura portowa 31 350 890 19 586 099 11 764 791

7 989 914”


20) w ust. 3.3.4. „Działanie 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny” tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe
Nazwa działania Przetwórstwo i rynek rybny
Nazwy operacji 3.4.1. Zwiększenie zdolności produkcyjnych (budowa zakładów przetwórczych lub inwestycje w istniejących zakładach przetwórczych) 3.4.2. Modernizacja istniejących zakładów przetwórczych bez zwiększenia zdolności produkcyjnych 3.4.3. Budowa obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych 3.4.4. Modernizacja istniejących obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 143
Numer działania 3.4.
Czas trwania działania Lata 2004—2006
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa ryb i rynku rybnego
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 70%
Środki publiczne ogółem 71 341 647 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 54 183 264 euro
Publiczne środki krajowe 17 158 383 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 30—60 %
Udział środków publicznych w całości środków 40—70 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 30,6121 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 3, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


21) w ust. 3.3.4.2. „Operacja 3.4.2. Modernizacja istniejących zakładów przetwórczych bez zwiększenia zdolności produkcyjnych” tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji operacji


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba zakładów przetwórczych, w których poprawiono warunki sanitarne 120
2. Liczba zakładów przetwórczych, w których dostosowano warunki prowadzenia działalności do wymagań ochrony środowiska 120
3. Liczba zakładów przetwórczych, w których wprowadzono system poprawy obsługi (jakość, innowacje technologiczne)

160”


22) w ust. 3.3.4.3. „Operacja 3.4.3. Budowa obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych” tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji operacji


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Powierzchnia użytkowa (w m2)

10 000”


23) w ust. 3.3.4.4. „Operacja 3.4.4. Modernizacja istniejących obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych”

a) tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji operacji


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba obiektów, w których poprawiono warunki sanitarne 300
2. Liczba obiektów, w których dostosowano warunki prowadzenia działalności do wymagań ochrony środowiska 120
3. Liczba obiektów wyposażonych w sprzęt komputerowy

150”


b) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania


Wskaźnik Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Liczba zakładów przetwórczych spełniających wymagania dotyczące produkcji 54 200

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni”


c) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
3.4. Przetwórstwo i rynek rybny 71 341 647 54 183 264 17 158 383

106 201 352”


24) w ust. 3.3.5. „Działanie 3.5. Rybołówstwo śródlądowe”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe
Nazwa działania Rybołówstwo śródlądowe
Nazwy operacji 3.5.1. Budowa łodzi rybackiej 3.5.2. Modernizacja łodzi rybackiej 3.5.3. Inne środki wspomagające rybołówstwo śródlądowe
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 144
Numer działania 3.5.
Czas trwania działania Lata 2004—2006
instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Podmioty prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa śródlądowego
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 40 %
Środki publiczne ogółem 256 057 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 226 056 euro
Publiczne środki krajowe 30 001 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 60 %
Udział środków publicznych w całości środków 40 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 35 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 3, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


b) część „Opis działania” otrzymuje brzmienie: „Opis działania

W ramach realizacji tego działania będzie możliwe uzyskanie środków na modernizację, przebudowę lub zakup nowych łodzi rybackich, rybackich narzędzi i urządzeń połowowych oraz innego wyposażenia związanego z rybołówstwem śródlądowym, co poprawi bezpieczeństwo i warunki prowadzenia gospodarki rybackiej w powierzchniowych wodach śródlądowych, oraz na zakup środków transportu wewnętrznego, specjalistycznych środków transportu zewnętrznego, urządzeń i instalacji bezpośrednio związanych z wykonywaniem rybactwa śródlądowego.”;

25) w ust. 3.3.5.1. „Operacja 3.5.1. Budowa łodzi rybackiej” tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

Wskaźniki implementacji operacji


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba zbudowanych łodzi rybackich 2
2. Pojemność zbudowanych łodzi rybackich (w m3)

6”


26) w ust. 3.3.5.2. „Operacja 3.5.2. Modernizacja łodzi rybackiej” tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji operacji


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba zmodernizowanych łodzi rybackich 2
2. Pojemność zmodernizowanych łodzi rybackich (w m3)

6”


27) w ust. 3.3.5.3. „Operacja 3.5.3. Inne środki wspomagające rybołówstwo śródlądowe”:

a) część „Opis operacji” otrzymuje brzmienie:

„Opis operacji

W ramach operacji jest planowana budowa nowych oraz modernizacja, odbudowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejących budowli lub stałych urządzeń bezpośrednio związanych z wykonywaniem rybactwa śródlądowego, która ma na celu poprawę warunków prowadzenia gospodarki rybackiej w powierzchniowych wodach śródlądowych oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa produktów rybactwa śródlądowego. W tym samym celu jest planowany również remont lub zakup narzędzi i urządzeń związanych bezpośrednio z wykonywaniem rybactwa śródlądowego, z wyłączeniem narzędzi i urządzeń połowowych, oraz zakup środków transportu wewnętrznego, specjalistycznych środków transportu zewnętrznego oraz urządzeń i instalacji bezpośrednio związanych z wykonywaniem rybactwa śródlądowego.”,

b) tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

Wskaźniki implementacji operacji


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba projektów

20”


c) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania


Wskaźnik Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Liczba gospodarstw rybackich, które poprawiły warunki prowadzenia gospodarki rybackiej w śródlądowych wodach powierzchniowych oraz zwiększyły efektywność rybołówstwa i jakość ryb 0 10 Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

d) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
3.5. Rybołówstwo śródlądowe 256 057 226 056 30 001

300 000”


28) w ust. 3.3.6. „Wskaźniki monitorowania dla Priorytetu 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe”:

a) tabela „Wskaźniki monitorowania dla kategorii interwencji 143” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania dla kategorii interwencji 143


Wskaźniki Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Wskaźniki produktu
Roczna wielkość produkcji zakładów przetwórczych (w tonach surowca rybnego) 330 000 400 000 Główny Urząd Statystyczny
Wskaźniki rezultatu
Zwiększenie zdolności produkcyjnych (w %) 0 20 Główny Urząd Statystyczny
Wskaźniki oddziaływania
Liczba nowych miejsc pracy 0 3 000 Główny Urząd Statystyczny
Liczba miejsc pracy 14 000 17 000 Główny Urząd Statystyczny
Nowe miejsca pracy (w %) 0 20 Główny Urząd Statystyczny
Miejsca pracy (w %) 100 120 Główny Urząd Statystyczny
Wartość dodana w przeliczeniu na pracownika (wtys. zł) 130 145

Główny Urząd Statystyczny”


b) tabela „Wskaźniki monitorowania dla kategorii interwencji 144” otrzymuje brzmienie: „Wskaźniki monitorowania dla kategorii interwencji 144


Wskaźniki Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Wskaźniki produktu
Liczba gospodarstw rybackich otrzymujących pomoc 0 200 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Zwiększenie rocznej zdolności produkcyjnej gospodarstw rybackich (w tonach) 0 7 000 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Wskaźniki rezultatu
Zwiększenie zdolności produkcyjnych gospodarstw rybackich

(w %)

0 10 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Wskaźniki oddziaływania
Wzrost produkcji w gospodarstwach rybackich, które otrzymały pomoc (w %) 0 20 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Łączna wartość produkcji w gospodarstwach rybackich, które otrzymały pomoc (w tys. zł) 260 000 340 000 Główny Urząd Statystyczny, beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Wzrost wartości produkcji w gospodarstwach rybackich w przeliczeniu na nowo zatrudnionego pracownika (w tys. zł) 0 80 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Liczba nowych miejsc pracy 0 250 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Liczba miejsc pracy 5 000 5 250 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Nowe miejsca pracy (w %) 0 5

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni”


c) tabela „Wskaźniki monitorowania dla kategorii interwencji 145” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania dla kategorii interwencji 145


Wskaźniki Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Wskaźniki produktu
Liczba zmodernizowanych portów 0 15 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Zmodernizowana powierzchnia nabrzeży portowych (w %) 0 40 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Wskaźniki rezultatu
Średni czas obsługi statku rybackiego w porcie (w %) 100 70 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Centrum Monitorowania Rybołówstwa
Wskaźniki oddziaływania
Pojemność statków rybackich korzystających z portów rybackich (w BRT) 44 500 35 000 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Wielkość wyładunków w portach rybackich (w tys. ton) 156 170 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Wypadki (w %) 100 50 Główny Urząd Statystyczny, beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Nowe miejsca pracy (w %) 0 15

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni”


29) w ust. 3.4. „Priorytet 4. Inne działania” tabela 8. „Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 4. Inne działania” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 8. Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 4. Inne działania


Wysokość środków finansowych (w euro)
Działania Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
4.1. Rybołówstwo przybrzeżne 4 008 514 3 006 386 1 002 128 0
4.2. Działania społeczno-eko-nomiczne 20 882 974 10 441 487 10 441 487 0
4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne 5 538 415 3 956 010 1 582 405 2 486 633
4.4. Działania organizacji obrotu rynkowego 1 761 302 1 177 812 583 490 0
4.5. Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe 4 000 000 3 000 000 1 000 000 0
4.6. Działania innowacyjne i inne 9 781 019 7 397 405 2 383 614 2 385 634
Łącznie 45 972 224 28 979 100 16 993 124

4 872 267”


30) w ust. 3.4.1. „Działanie 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Inne działania
Nazwa działania Rybołówstwo przybrzeżne
Nazwa operacji 4.1.1. Premia za podejmowanie zintegrowanych projektów wspólnych
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 147
Numer działania 4.1.
Czas trwania działania Lata 2004—2006
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Grupy właścicieli statków albo rodziny rybackie prowadzące rybołówstwo przybrzeżne
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Premie za podejmowanie zintegrowanych projektów wspólnych
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 100 %
Środki publiczne ogółem 4 008 514 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 3 006 386 euro
Publiczne środki krajowe 1 002 128 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 0 %
Udział środków publicznych w całości środków 100 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 75 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


b) część „Opis dziatania” otrzymuje brzmienie:

„Opis działania

Działanie ma na celu poprawę stanu rybołówstwa przybrzeżnego w celu stworzenia wspólnych projektów przez rodziny rybackie albo grupy właścicieli statków rybackich. Pomoc zostanie udzielona szczególnie na realizację tych projektów, które mają na celu poprawę warunków pracy (wyciągi elektryczne, wyposażenie łodzi rybackich w sprzęt radiolokacyjny), innowacje technologiczne (w tym bardziej selektywne techniki połowowe) oraz organizację łańcucha produkcji, przetwórstwa i wprowadzania na rynek (zwiększenie wartości dodanej produktów rybnych), w tym zakup środków transportu wewnętrznego i specjalistycznych środków transportu zewnętrznego oraz urządzeń i instalacji bezpośrednio związanych z wykonywaniem rybołówstwa przybrzeżnego. Poza działalnością połowową, która jest działalnością podstawową, część rybaków łodziowych — około 35 % — podejmuje dodatkowe prace, przeważnie w zakresie usług turystycznych. Rybołówstwo przybrzeżne jest najsilniej zakorzenione w tradycji nadmorskiej i ze względu na walory kulturowo--historyczne jest jedną z podstawowych atrakcji turystycznych.

Pomoc finansowa w zakresie Działania 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne jest dodatkową premią za podejmowanie wspólnych projektów, przyznawaną za realizację projektów finansowanych w ramach innych działań Programu.

Pomoc finansową na realizację wspólnych projektów przyznaje się na wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony jednocześnie w zakresie Działania 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne oraz:

1) Działania 2.2. Modernizacja istniejących statków — w przypadku projektu mającego na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach rybackich albo

2) Działania 3.3. Rybacka infrastruktura portowa — w przypadku projektu mającego na celu podniesienie standardów technicznych portów i przystani rybackich albo poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w portach i na przystaniach rybackich, albo

3) Działania 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny — w przypadku projektu mającego na celu zorganizowanie łańcucha produkcyjnego produktów rybnych wraz z dostarczeniem tych produktów do konsumenta, w tym: zakup środków transportu wewnętrznego i specjalistycznych środków transportu zewnętrznego oraz urządzeń i instalacji bezpośrednio związanych z wykonywaniem rybołówstwa przybrzeżnego, albo

4) Działania 4.6. Działania innowacyjne i inne — w przypadku projektu mającego na celu wprowadzenie nowych technik lub technologii pozyskiwania lub wstępnego przetwarzania produktów rybołówstwa morskiego, w szczególności wprowadzenie bardziej selektywnych metod połowów.

Pomocy finansowej na realizację projektu w zakresie działania „Rybołówstwo przybrzeżne” udziela się na projekt, w którym uczestniczy co najmniej 2 właścicieli statków rybackich albo co najmniej 2 rodziny rybackie, których członkowie mogą pozostawać ze sobą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej od trzeciego stopnia i dalszym.”,

c) część „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomoc finansowa w zakresie działania „Rybołówstwo przybrzeżne” jest udzielana w wysokości do 100 % kwalifikowalnych kosztów realizacji projektu.

Udział procentowy premii w całkowitych kosztach kwalifikowalnych wspólnego projektu stanowi różnicę pomiędzy obowiązującym poziomem dofinansowania w działaniu „Rybołówstwo przybrzeżne” a poziomem dofinansowania w innym działaniu inwestycyjnym.

Pomoc ta jest dzielona między beneficjentów w zależności od ich zaangażowania i wkładu finansowego, zgodnie z umową zawartą pomiędzy beneficjentami a instytucją wdrażającą/be-neficjentem końcowym.

Wysokość premii nie może przekraczać 150 tys. euro za wspólny projekt.”,

d) tabela „Wskaźniki implementacji działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji działania


Wskaźnik Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Liczba zachowanych miejsc pracy w rybołówstwie przybrzeżnym 2 224 2 224

Morski Instytut Rybacki”


e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
4.1. Rybołówstwo przybrzeżne 4 008 514 3 006 386 1 002 128

0”


31) w ust. 3.4.2. „Działanie 4.2. Działania społeczno-ekonomiczne” tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Inne działania
Nazwa działania Działania społeczno-ekonomiczne
Nazwa operacji 4.2.1. Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka 4.2.2. Utrata miejsca pracy na statku rybackim 4.2.3. Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podjęcie przez nich okołorybackiej działalności gospodarczej 4.2.4. Nabycie własności statku rybackiego
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 146
Numer działania 4.2.
Czas trwania działania Lata 2004—2006
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Rybacy, którzy utracą miejsca pracy w wyniku trwałego wycofania statku rybackiego
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Indywidualne świadczenia kompensacyjne dla rybaków
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 100 %
Środki publiczne ogółem 20 882 974 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 10 441 487 euro
Publiczne środki krajowe 10 441 487 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 0 %
Udział środków publicznych w całości środków 100 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 50 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


32) w ust. 3.4.2.1. „Operacja 4.2.1. Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka”:

a) część „Opis operacji” otrzymuje brzmienie: „Opis operacji

Pomoc finansowa dla tych rybaków, którzy utracą pracę w wyniku wycofania części floty rybackiej, będzie miała istotne znaczenie ze względu na wysokie bezrobocie w regionach nadmorskich. Bez tej pomocy restrukturyzacja trwałaby bardzo długo. Przyznana pomoc może przyczynić się do zahamowania wzrostu bezrobocia w tych regionach oraz zapewnienia godziwego bytu tym, którzy utracili pracę w wyniku trwałego wycofania statku rybackiego i nie mogą znaleźć innej pracy. W ramach tej operacji przewiduje się przyznanie miesięcznej pomocy finansowej dla rybaków, którzy osiągnęli wiek co najmniej 55 lat i trwale zaprzestali wykonywania zawodu rybaka oraz wykazali, że pracowali w tym zawodzie na statku rybackim co najmniej przez 10 lat. Pomoc finansowa jest wypłacana rybakowi do czasu osiągnięcia przez niego wieku 65 lat.

Płatności w ramach tej operacji zostaną rozliczone zgodnie z następującym systemem:

1) Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy zawiera z beneficjentem umowę o dofinansowanie projektu, w której są wskazane łączna wysokość pomocy finansowej oraz zobowiązanie Instytucji wdrażającej/beneficjenta końcowego do dokonania comiesięcznych płatności na rzecz beneficjenta;

2) Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy przygotowuje zapotrzebowanie na środki na podstawie zleceń płatności zatwierdzonych do wypłaty, wystawionych na podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektów;

3) Po dokonaniu weryfikacji „Zapotrzebowania na środki od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Zarządzającej na współfinansowanie i finansowanie SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”, instytucja zarządzająca, zgodnie z procedurą zawartą w Podręczniku Zarządzania i Kontroli Instytucji Zarządzającej Sektorowym Programem Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 20042006”, przekazuje instytucji płatniczej „Zapotrzebowanie na środki od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Płatniczej na współfinansowanie i finansowanie SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb ”;

4) Instytucja płatnicza przekazuje środki na współfinansowanie i finansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” na rachunek bankowy instytucji zarządzającej, zgodnie ze schematem określonym w załączniku nr 1 do Porozumienia z dnia 8 listopada 2004 r. zawartego pomiędzy Ministrem Finansów a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad współpracy w zakresie przepływu środków finansowych oraz zarządzania i kontroli w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”;

5) Instytucja zarządzająca przekazuje środki na współfinansowanie i finansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” na właściwe rachunki bankowe instytucji wdrażającej/beneficjenta końcowego;

6) Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy dokonuje przelewu środków przewidzianych na płatności w zakresie operacji „Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka” w wysokości określonej w zatwierdzonych do wypłaty zleceniach płatności.”,

b) część „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomoc finansowa w ramach tej operacji polega na przyznawaniu miesięcznej pomocy finansowej rybakom, którzy osiągnęli co najmniej 55 lat, do czasu osiągnięcia przez nich wieku 65 lat. Wysokość miesięcznej pomocy finansowej oblicza się następująco:


Okres pracy w zawodzie rybaka Wysokość miesięcznej pomocy finansowej w euro*
10 lat i poniżej 15 lat 178
15 lat i poniżej 20 lat 213
20 lat i poniżej 25 lat 249
25 lat i poniżej 30 lat 284
30 lat i więcej 320

Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.

W ramach tej operacji udział w pomocy finansowej:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 50 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 50 %.”,

c) tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji operacji


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba rybaków korzystających z pomocy finansowej

120”


33) w ust. 3.4.2.2. „Operacja 4.2.2. Utrata miejsca pracy na statku rybackim”:

a) część „Opis operacji” otrzymuje brzmienie:

„Opis operacji

W ramach Operacji 4.2.2. Utrata miejsca pracy na statku rybackim pomoc finansowa będzie udzielana tym rybakom, którzy utracili pracę w wyniku trwałego wycofania statku rybackiego oraz wykażą, że pracowali w zawodzie rybaka na statku rybackim przez co najmniej 12 miesięcy.

Pomoc finansowa w ramach tej operacji będzie „Wskaźniki implementacji operacji

miała istotne znaczenie ze względu na wysokie bezrobocie w regionach nadmorskich. Bez tej pomocy restrukturyzacja trwałaby bardzo długo. Przyznana pomoc może przyczynić się do zahamowania wzrostu bezrobocia w tych regionach oraz zapewnienia godziwego bytu tym, którzy odeszli z zawodu i nie mogą znaleźć innej pracy. W ramach tej operacji przewiduje się finansowanie indywidualnych, jednorazowych premii za zaprzestanie działalności w rybołówstwie.”,

b) tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba rybaków korzystających z pomocy finansowej

1 500”


34) w ust. 3.4.2.3. „Operacja 4.2.3. Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podjęcie przez nich okołorybackiej działalności gospodarczej”:

a) część „Opis operacji” otrzymuje brzmienie:

„Opis operacji

Pomoc finansowa udzielana w zakresie tej operacji będzie miała istotne znaczenie dla tych rybaków, którzy utracą pracę w wyniku wycofania części floty rybackiej, ze względu na wysokie bezrobocie w regionach nadmorskich. Bez tej pomocy restrukturyzacja trwałaby bardzo długo. Przyznana pomoc może przyczynić się do zahamowania wzrostu bezrobocia w tych regionach oraz zapewnienia godziwego bytu tym, którzy odeszli z zawodu i nie mogą znaleźć innej pracy. W ramach tej operacji pomoc finansowa będzie udzielana na przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub na podjęcie działalności gospodarczej poza rybołówstwem morskim.

Przez przekwalifikowanie zawodowe rozumie się ukończenie szkolenia zawodowego lub uzyskanie wykształcenia umożliwiającego wykonywanie zawodu innego niż zawód rybaka.

Przez okołorybacką działalność gospodarczą rozumie się działalność gospodarczą w zakresie:

1) przetwórstwa produktów rybnych;

2) budowy lub naprawy narzędzi połowowych;

3) usług stoczniowych i remontowych;

4) obsługi technicznej statków rybackich;

5) usług portowych.

Pomoc finansowa będzie udzielana tym rybakom, którzy utracili miejsce pracy w wyniku trwałego wycofania statku rybackiego oraz wykażą, że pracowali w zawodzie rybaka na statku rybackim co najmniej przez 5 lat.”,

b) tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji operacji


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba rybaków korzystających z pomocy finansowej

10”


35) w ust. 3.4.2.4. „Operacja 4.2.4. Nabycie własności statku rybackiego”:

a) tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji operacji


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba rybaków korzystających z pomocy finansowej 5
2. Pojemność nabytych statków (w GT)

35”


b) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania


Wskaźnik Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Liczba młodych rybaków, którzy nabyli własność statku rybackiego 0 5

Rejestr statków rybackich”


c) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
4.2. Działania społeczno-eko-nomiczne 20 882 974 10 441 487 10 441 487

0”


36) w ust. 3.4.3. „Działanie 4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Inne działania
Nazwa działania Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne
Nazwy operacji 4.3.1. Kampanie promocyjne produktów rybnych 4.3.2. Udział w targach handlowych 4.3.3. Badania rynku rybnego 4.3.4. Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych 4.3.5. Certyfikowanie i znakowanie produktów rybnych
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 143
Numer działania 4.3.
Czas trwania działania Lata 2004—2006
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni Podmioty sektora rybnego, jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje działające na rzecz rozwoju rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego, jednostki samorządu terytorialnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot całości lub części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 100 %
Środki publiczne ogółem 5 538 415 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 3 956 010 euro
Publiczne środki krajowe 1 582 405 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 0—40 %
Udział środków publicznych w całości środków 60—100 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 35—75 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


b) część „Opis działania” otrzymuje brzmienie:

„Opis działania

Na podstawie wyników badań rynkowych oraz wyników badań reakcji konsumentów zostaną opracowane i przeprowadzone kampanie promocyjne produktów oraz przetworów rybnych. Przewiduje się udzielanie pomocy finansowej na rozwój doradztwa w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych. Proponuje się również pomoc we wdrożeniu nowoczesnych technik prezentacji produktów rybnych w sprzedaży detalicznej. Pomoc w ramach tego działania będzie udzielana również na organizację i uczestnictwo w targach, wystawach branżowych oraz lokalnych imprezach tematycznie związanych z rybactwem.

Pomoc finansowa w ramach działania będzie udzielona w szczególności na:

1) operacje związane z certyfikacją jakości, znakowaniem produktów, racjonalizacją nazw produktów i standaryzacją produktów;

2) kampanie promocyjne produktów rybnych, w szczególności związane z poprawą jakości produktów rybnych;

3) badania rynku i badania reakcji konsumenckich;

4) organizowanie i uczestnictwo w targach handlowych i wystawach;

5) organizowanie spotkań naukowych i handlowych;

6) badania i sondaże marketingowe łącznie z badaniami dotyczącymi możliwości wprowadzania produktów rybnych pochodzących z Unii Europejskiej na rynek państw trzecich;

7) kampanie mające na celu poprawę warunków obrotu rynkowego;

8) porady i pomoc w zakresie sprzedaży, usług dla hurtowników, detalistów i organizacji producentów rybnych.”;

37) w ust. 3.4.3.1. „Operacja 4.3.1. Kampanie promocyjne produktów rybnych” tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji operacji


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba kampanii promocyjnych produktów rybnych 15
2. Liczba kampanii promocyjnych produktów rybnych, których podstawę stanowi geograficzne pochodzenie lub przeznaczenie produktów rybnych

10”


38) w ust. 3.4.3.2. „Operacja 4.3.2. Udział w targach handlowych” tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji operacji


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba targów handlowych

45”


39) w ust. 3.4.3.3. „Operacja 4.3.3. Badania rynku rybnego” tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji operacji


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba badań i przeglądów

8”


40) w ust. 3.4.3.4. „Operacja 4.3.4. Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych” tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji operacji


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba projektów

5”


41) w ust. 3.4.3.5. „Operacja 4.3.5. Certyfikowanie i znakowanie produktów rybnych”

a) tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji operacji


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba podejmowanych operacji

10”


b) tabela „Wskaźnik monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania


Wskaźnik Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Średnie spożycie produktów rybnych na osobę (w kg) 5,6 7,0

Główny Urząd Statystyczny”


c) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne 5 538 415 3 956 010 1 582 405

2 486 633”


42) w ust. 3.4.4. „Działanie 4.4. Działania organizacji obrotu rynkowego”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Inne działania
Nazwa działania Działania organizacji obrotu rynkowego
Nazwy operacji 4.4.1. Zakładanie organizacji producentów rybnych
4.4.2. Działalność organizacji producentów rybnych w celu poprawy jakości
4.4.3. Inne operacje wśród uczestników obrotu rynkowego
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 143
Numer działania 4.4.
Czas trwania działania Lata 2004—2006
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Uznane organizacje producentów rybnych, uznane związki organizacji producentów rybnych oraz uczestnicy obrotu rynkowego
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Pomoc finansowa na tworzenie i prowadzenie działalności przez organizacje producentów rybnych, uznane związki organizacji producentów rybnych oraz pomoc finansowa dla uczestników obrotu rynkowego na krótkoterminowe działania służące ich wspólnemu interesowi
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 100 %
Środki publiczne ogółem 1 761 302 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 1 177 812 euro
Publiczne środki krajowe 583 490 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 0 %
Udział środków publicznych w całości środków 100 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 66,8717 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


b) część „Opis działania” otrzymuje brzmienie:

„Opis działania

Organizacje producentów rybnych oraz związki organizacji producentów rybnych otrzymają wsparcie na prowadzenie działalności zgodnej z ich statutami i przepisami o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej. Pomoc finansowa będzie obejmować działania związane z tworzeniem i funkcjonowaniem organizacji producentów rybnych oraz ich związków, a także z wdrożeniem przez te organizacje planów poprawy jakości produktów rybnych. Pomoc finansowa będzie udzielana również pozostałym uczestnikom rynku produktów rybnych w Rzeczypospolitej Polskiej w celu poprawy jakości wprowadzanych na rynek produktów rybnych.”;

43) w ust. 3.4.4.1. „Operacja 4.4.1. Zakładanie organizacji producentów rybnych”:

a) część „Opis operacji” otrzymuje brzmienie:

„Opis operacji

Dzięki pomocy finansowej na tworzenie i funkcjonowanie organizacji producentów rybnych oraz związków organizacji producentów rybnych będzie możliwe zorganizowanie sprawnego i stabilnego systemu sprzedaży produktów rybnych. Polskie produkty rybne wymagają promocji, aby wzmocnić swą pozycję na rynku polskim i móc konkurować na rynkach Unii Europejskiej.”,

b) część „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

Wysokość pomocy finansowej przewidzianej dla organizacji producentów rybnych oraz związków organizacji producentów rybnych wpisanych do rejestru związków organizacji producentów rybnych w pierwszym, drugim i trzecim roku działalności nie może przekraczać odpowiednio:

„Wskaźniki implementacji operacji

1) 3 %, 2 % oraz 1 % wartości produktów rybnych sprzedawanych na rynku przez organizację producentów rybnych;

2) 60 %, 40 % oraz 20 % poniesionych kosztów administracyjnych

— przy czym udział:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 66,8717 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 33,1283 %.

Pomoc finansowa jest udzielana do wysokości 180 tys. euro.

Przyznana pomoc finansowa zostanie wypłacona beneficjentom w roku następującym po roku, na który pomoc finansowa została przyznana, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r.”;

44) w ust. 3.4.4.3. „Operacja 4.4.3. Inne operacje wśród uczestników obrotu rynkowego”:

a) tabela „Wskaźniki implementacji operacji” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba projektów związanych z zarządzaniem zasobami rybnymi 2
2. Liczba projektów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa 7
3. Liczba projektów związanych z akwakulturą, ochroną środowiska lub zintegrowanym zarządzaniem obszarami nadbrzeżnymi 5
4. Liczba projektów handlowych 5
5. Liczba projektów skierowanych na wspomaganie rozpoczynania działalności i doradztwo 5
6. Liczba projektów dotyczących szkoleń 10
7. Liczba projektów w zakresie inżynierii finansowej 2
8. Liczba innych projektów

6”


b) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania


Wskaźnik Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Liczba nowych organizacji producentów rybnych 0 5 Rejestr organizacji uznanych
Liczba organizacji producentów rybnych korzystających z pomocy finansowej 0 5

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”


c) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
4.4. Działania organizacji obrotu rynkowego 1 761 302 1 177 812 583 490

0”


45) w ust. 3.4.5. „Działanie 4.5. Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Inne działania
Nazwa działania Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe
Nazwy operacji 4.5.1. Okresowe zawieszenie działalności w przypadku nadzwyczajnych okoliczności 4.5.2.Okresowe zaprzestanie działalności w związku z nieodnowie-niem albo zawieszeniem porozumienia rybołówczego 4.5.3. Okresowe zawieszenie działalności w celu umożliwienia odnowy zasobów 4.5.4. Rekompensaty finansowe w przypadku wprowadzenia ograniczeń technicznych
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 146
Numer działania 4.5.
Czas trwania działania Lata 2004—2006
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Armatorzy statku rybackiego o polskiej przynależności
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Rekompensaty finansowe
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 100 %
Środki publiczne ogółem 4 000 000 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 3 000 000 euro
Publiczne środki krajowe 1 000 000 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 0 %
Udział środków publicznych w całości środków 100 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 75 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


b) część „Opis działania” otrzymuje brzmienie: „Opis działania

W ramach działania będzie udzielana pomoc finansowa w postaci rekompensat, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie rybołówstwa. Przyznanie rekompensat w razie wystąpienia takich okoliczności będzie przysługiwać armatorom statków rybackich.

Przyznanie tych rekompensat nastąpi, jeżeli zaistnieją następujące czynniki uniemożliwiające wykonywanie rybołówstwa:

1) nieprzewidziane okoliczności, w szczególności spowodowane przez czynniki biologiczne;

2) nieodnowienie porozumienia rybołówczego lub jego zawieszenie dla floty rybackiej działającej na jego podstawie;

3) podjęcie przez Komisję Europejską decyzji o zastosowaniu nadzwyczajnych środków w celu ochrony i odnowy zasobów rybackich.

Możliwe jest także uzyskanie rekompensat w przypadku nałożenia przez Komisję Europejską ograniczeń technicznych dla stosowanych technik połowu lub wykorzystywanego sprzętu rybackiego.”;

46) w ust. 3.4.5.3. „Operacja 4.5.3. Okresowe zawieszenie działalności w celu umożliwienia odnowy zasobów” część „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej w postaci rekompensat finansowych udziela się armatorom wykonującym rybołówstwo morskie statkiem rybackim o polskiej przynależności, przy czym udział:

1) publicznych środków wspólnotowych (IFWR) wynosi 75 %;

2) publicznych środków krajowych wynosi 25 %.”;

47) w ust. 3.4.5.4. „Operacja 4.5.4. Rekompensaty finansowe w przypadku wprowadzenia ograniczeń technicznych” tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
4.5. Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe 4 000 000 3 000 000 1 000 000

0”


48) w ust. 3.4.6. „Działanie 4.6. Działania innowacyjne i inne” tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Inne działania
Nazwa działania Działania innowacyjne i inne
Nazwa operacji 4.6.1. Projekty pilotażowe i prezentacje
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 414
Numer działania 4.6.
Czas trwania działania Lata 2004—2006
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Podmioty bezpośrednio związane z sektorem rybackim:
1) podmioty wykonujące działalność polegającą na chowie, hodowli, połowie, wprowadzaniu na rynek, obrocie lub przetwarzaniu produktów rybnych oraz produkcji lub naprawie narzędzi połowowych;
2) stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;
3) jednostki badawczo-rozwojowe;
4) szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe kształcące na kierunku rybołówstwo morskie lub rybactwo śródlądowe;
5) szkoły ponadgimnazjalne o profilu rybołówstwo morskie lub rybactwo śródlądowe;
6) szkoły wyższe prowadzące badania w dziedzinie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego oraz w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot całości albo części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 100 %
Środki publiczne ogółem 9 781 019 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 7 397 405 euro
Publiczne środki krajowe 2 383 614 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 0—20 %
Udział środków publicznych w całości środków 80—100 %
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków (zgodnie z tabelą finansową na lata 2004—2006) 60—75 %
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


49) w ust. 3.4.6.1. „Operacja 4.6.1. Projekty pilotażowe i prezentacje”:

a) tabela „Wskaźniki implementacji działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki implementacji działania


Numer wskaźnika Jednostka Cel
1. Liczba eksperymentalnych projektów pilotażowych i prezentacji dotyczących połowów 7
2. Liczba innych projektów pilotażowych i prezentacji

20”


b) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania


Wskaźniki Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Wskaźniki produktu
Liczba sfinansowanych projektów pilotażowych 0 25 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Liczba przeszkolonych osób 0 40 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Wskaźniki rezultatu
Liczba przedsiębiorstw korzystających z rezultatów projektów 0 50 Morski Instytut Rybacki
Wskaźniki oddziaływania
Liczba nowych produktów i technologii 0 30

Morski Instytut Rybacki”


c) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro


Działanie Środki publiczne ogółem Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) Publiczne środki krajowe Środki prywatne
4.6. Działania innowacyjne i inne 9 781 019 7 397 405 2 383 614

2 385 634


50) w ust. 3.4.7. „Wskaźniki monitorowania dla Priorytetu 4. Inne działania”:

a) tabela „Wskaźniki monitorowania dla kategorii interwencji 147” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania dla kategorii interwencji 147


b) tabela „Wskaźniki monitorowania dla kategorii interwencji 146” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania dla kategorii interwencji 146

Wskaźniki Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Wskaźniki produktu
Liczba wybudowanych magazynów 0 5 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Liczba zmodernizowanych przystani brzegowych 0 2 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Wskaźniki rezultatu
Liczba zrealizowanych zintegrowanych projektów 0 10 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Liczba inwestycji związanych z ochroną środowiska 0 5 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Wskaźniki oddziaływania
Liczba trwale zachowanych miejsc pracy 2 224 2 224

Główny Urząd Statystyczny”

Wskaźniki Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Wskaźniki produktu
Liczba rybaków otrzymujących pomoc w ramach trwałego zaprzestania wykonywania zawodu przez rybaka 0 120 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Liczba rybaków otrzymujących pomoc w ramach nabycia własności statku rybackiego 0 5 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Liczba rybaków otrzymujących pomoc w ramach utraty miejsc pracy na statku rybackim 0 1 500 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Wskaźniki rezultatu
Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw 0 CJl Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Zwiększenie sprzedaży produktów rybnych (w %) 100 110 Morski Instytut Rybacki
Wskaźniki oddziaływania
Zmniejszenie średniego wieku rybaków 43 40

Morski Instytut Rybacki”


c) tabela „Wskaźniki monitorowania dla kategorii interwencji 143” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania dla kategorii interwencji 143


Wskaźniki Wartość w roku bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych
Wskaźniki produktu
Liczba zrealizowanych kampanii promocyjnych produktów rybnych 0 15 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Liczba zorganizowanych targów i wystaw branżowych 0 45 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Liczba sfinansowanych projektów pilotażowych 0 5 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Liczba przeszkolonych osób 0 500 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Wskaźniki rezultatu
Zwiększenie sprzedaży produktów rybnych (w %) 100 110 Morski Instytut Rybacki
Wskaźniki oddziaływania
Wzrost średniego spożycia produktów rybnych (w kg) 5,7 7

Morski Instytut Rybacki”


d) tabela „Wskaźniki monitorowania dla kategorii interwencji 414” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania dla kategorii interwencji 414


Wskaźniki Wartość w okresie bazowym (2003 r.) Zakładana wartość w okresie docelowym Źródło danych
Wskaźniki produktu
Liczba sfinansowanych projektów pilotażowych 0 25 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Liczba przeszkolonych osób 0 40 Beneficjenci/odbiorcy ostateczni
Wskaźniki rezultatu
Liczba przedsiębiorstw korzystających z rezultatów projektów 0 50 Morski Instytut Rybacki
Wskaźniki oddziaływania
Liczba nowych produktów i technologii 0 30

Morski Instytut Rybacki”


51) w ust. 3.5.1. „Działanie 5.1. Pomoc techniczna” tabela otrzymuje brzmienie:


„Nazwa programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006
Nazwa priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Pomoc techniczna
Nazwy operacji 5.1.1. Zarządzanie i wdrażanie Programu 5.1.2. Prace studyjne (w tym ewaluacje nieobjęte operacją Zarządzanie i wdrażanie Programu) 5.1.3. Wymiana doświadczeń, popularyzacja 5.1.4. Inne środki pomocy technicznej
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 411, 413
Numer działania 5.1.
Czas trwania działania Lata 2004—2006
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytucja pośrednicząca Brak
Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Instytucja płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy Zwrot całości kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu
Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych 100 %
Środki publiczne ogółem 3 225 000 euro
Publiczne środki wspólnotowe (IFWR) 2 419 000 euro
Publiczne środki krajowe 806 000 euro
Udział środków prywatnych w całości środków 0%
Udział środków publicznych w całości środków 100%
Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków 75%
System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 5, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu”


52) w ust. 4. „Plan finansowy”:

a) tabela 10. „Szacunkowa tabela finansowa dla Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w euro*, według priorytetów i działań (zobowiązania)” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 10. Szacunkowa tabela finansowa dla Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w euro*, według priorytetów i działań (zobowiązania).


Działania Kategoria interwencji Koszty ogółem (bez wkładu własnego beneficjenta) Środki publiczne Środki prywatne
Ogółem Publiczne środki wspólnotowe Publiczne środki krajowe
Ogółem EFRR** EFS***

EFOGR****

IFWR Ogółem Budżet państwa Budżet jednostek samorządu terytorialnego Inne
1=2 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12
Priorytet 1 141 96 697 875 96 697 875 72 523 407 72 523 407 24 174 468 24 174 468 0
Działanie 1 141 92 969 783 92 969 783 69 727 338 69 727 338 23 242 445 23 242 445 0
Działanie 2 141 3 198 931 3 198 931 2 399 198 2 399 198 799 733 799 733 0
Działanie 3 141 529 161 529 161 396 871 396 871 132 290 132 290 0
Priorytet 2 142 7 198 388 7 198 388 6 306 893 6 306 893 891 495 891 495 10 746 890
Działanie 1 142 1 269 986 1 269 986 1 111 238 1 111 238 158 748 158 748 1 904 980
Działanie 2 142 5 928 402 5 928 402 5 195 655 5 195 655 732 747 732 747 8 841 910
Działanie 3 142 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 3 143,144,145 128 851 281 128 851 281 91 603 664 91 603 664 37 247 617 37 247 617 131 160 053
Działanie 1 144 6 716 487 6 716 487 5 052 442 5 052 442 1 664 045 1 664 045 0
Działanie 2 144 19 186 200 19 186 200 12 555 803 12 555 803 6 630 397 6 630 397 16 668 787
Działanie 3 145 31 350 890 31 350 890 19 586 099 19 586 099 11 764 791 11 764 791 7 989 914
Działanie 4 143 71 341 647 71 341 647 54 183 264 54 183 264 17 158 383 17 158 383 106 201 352
Działanie 5 144 256 057 256 057 226 056 226 056 30 001 30 001 300 000
Priorytet 4 143,144,146,147,414 45 972 224 45 972 224 28 979 100 28 979 100 16 993 124 16 993 124 4 872 267
Działanie 1 147 4 008 514 4 008 514 3 006 386 3 006 386 1 002 128 1 002 128 0
Działanie 2 146 20 882 974 20 882 974 10 441 487 10 441 487 10 441 487 10 441 487 0
Działanie 3 143 5 538 415 5 538 415 3 956 010 3 956 010 1 582 405 1 582 405 2 486 633
Działanie 4 143 1 761 302 1 761 302 1 177 812 1 177 812 583 490 583 490 0
Działanie 5 146 4 000 000 4 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 0
Działanie 6 414 9 781 019 9 781 019 7 397 405 7 397 405 2 383 614 2 383 614 2 385 634
Priorytet 5 3 225 000 3 225 000 2 419 000 2 419 000 806 000 806 000 0
Działanie 1 411, 413 3 225 000 3 225 000 2 419 000 2 419 000 806 000 806 000 0
Program ogółem 281 944 768 281 944 768 201 832 064 201 832 064 80 112 704 80 112 704 146 779 210
Całkowite związane z EFRR
Całkowite związane z EFS
Całkowite związane z EFOGR
Całkowite związane z IFWR 201 832 064

* Wartość obliczona według cen z 2004 r.

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

*** Europejski Fundusz Społeczny

**** Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

b) tabela 11. „Przewidywany plan finansowy dla Uzupełnienia Programu na rok 2004 w euro” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 11. Przewidywany plan finansowy dla Uzupełnienia Programu na rok 2004 w euro*


Działania Kategoria interwencji Koszty ogółem (bez wkładu własnego beneficjenta) Środki publiczne Środki prywatne
Ogółem Publiczne środki wspólnotowe Publiczne środki krajowe
Ogółem EFRR** EFS*** EFOGR**** IFWR Ogółem Budżet państwa Budżet jednostek samorządu terytorialnego Inne
1=2 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12
Priorytet 1 141 26 064 876 26 064 876 19 548 657 19 548 657 6 516 219 6 516 219 0
Działanie 1 141 25 006 554 25 006 554 18 754 915 18 754 915 6 251 639 6 251 639 0
Działanie 2 141 529 161 529 161 396 871 396 871 132 290 132 290 0
Działanie 3 141 529 161 529 161 396 871 396 871 132 290 132 290 0
Priorytet 2 142 5 635 566 5 635 566 4 921 199 4 921 199 714 367 714 367 8 413 662
Działanie 1 142 1 269 986 1 269 986 1 111 238 1 111 238 158 748 158 748 1 904 980
Działanie 2 142 4 365 580 4 365 580 3 809 961 3 809 961 555 619 555 619 6 508 682
Działanie 3 142 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 3 143,144,145 17 834 464 17 834 464 12 748 351 12 748 351 5 086 113 5 086 113 11904 934
Działanie 1 144 2 756 155 2 756 155 2 072 814 2 072 814 683 341 683 341 0
Działanie 2 144 3 806 742 3 806 742 2 492 624 2 492 624 1 314 118 1 314 118 3 322 850
Działanie 3 145 6 671 943 6 671 943 4 168 477 4 168 477 2 503 466 2 503 466 1 708 155
Działanie 4 143 4 540 172 4 540 172 3 961 960 3 961 960 578 212 578 212 6 803 933
Działanie 5 144 59 452 59 452 52 476 52 476 6 976 6 976 69 996
Priorytet 4 143,144,146,147,414 15 567 635 15 567 635 9 354 032 9 354 032 6 213 603 6 213 603 1 111 238
Działanie 1 147 1 904 980 1 904 980 1 428 735 1 428 735 476 245 476 245 0
Działanie 2 146 9101 572 9 101 572 4 550 786 4 550 786 4 550 786 4 550 786 0
Działanie 3 143 1 296 445 1 296 445 926 032 926 032 370 413 370 413 582 077
Działanie 4 143 158 748 158 748 105 832 105 832 52 916 52 916 0
Działanie 5 146 936 329 936 329 702 247 702 247 234 082 234 082 0
Działanie 6 414 2 169 561 2 169 561 1 640 400 1 640 400 529 161 529 161 529 161
Priorytet 5 754 916 754 916 566 246 566 246 188 670 188 670 0
Działanie 1 411, 413 754 916 754 916 566 246 566 246 188 670 188 670 0
Program ogółem 65 857 457 65 857 457 47 138 485 47 138 485 18 718 972 18 718 972 21 429 834
Całkowite związane z EFRR
Całkowite związane z EFS
Całkowite związane z EFOGR
Całkowite związane z IFWR 47 138 485

* Wartość obliczona według cen z 2004 r.

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

*** Europejski Fundusz Społeczny

**** Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

c) tabela 12. „Przewidywany plan finansowy dla Uzupełnienia Programu na rok 2005 w euro” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 12. Przewidywany plan finansowy dla Uzupełnienia Programu na rok 2005 w euro*


Działania Kategoria interwencji Koszty ogółem (bez wkładu własnego beneficjenta) Środki publiczne Środki prywatne
Ogółem Publiczne środki wspólnotowe Publiczne środki krajowe
Ogółem EFRR** EFS*** EFOGR**** IFWR Ogółem Budżet państwa Budżet jednostek samorządu terytorialnego Inne
1=2 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12
Priorytet 1 141 37 175 960 37 175 960 27 881 970 27 881 970 9 293 990 9 293 990 0
Działanie 1 141 36 421 225 36 421 225 27 315 919 27 315 919 9 105 306 9 105 306 0
Działanie 2 141 754 735 754 735 566 051 566 051 188 684 188 684 0
Działanie 3 141 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 2 142 1 562 822 1 562 822 1 385 694 1 385 694 177 128 177 128 2 333 228
Działanie 1 142 0 0 0 0 0 0 0
Działanie 2 142 1 562 822 1 562 822 1 385 694 1 385 694 177 128 177 128 2 333 228
Działanie 3 142 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 3 143,144,145 33 620 564 33 620 564 24 736 459 24 736 459 8 884 105 8 884105 26 819 999
Działanie 1 144 3 960 332 3 960 332 2 979 628 2 979 628 980 704 980 704 0
Działanie 2 144 6 667 869 6 667 869 4 362 319 4 362 319 2 305 550 2 305 550 5 795 765
Działanie 3 145 10 711 163 10 711 163 6 690 339 6 690 339 4 020 824 4 020 824 2 730 857
Działanie 4 143 12 195 756 12 195 756 10 628 740 10 628 740 1 567 016 1 567 016 18 193 239
Działanie 5 144 85 444 85 444 75 433 75 433 10 011 10 011 100 138
Priorytet 4 143,144,146,147,414 20 683 318 20 683 318 12 563 903 12 593 903 8 119 415 8 119 415 1 638 554
Działanie 1 147 2 103 534 2 103 534 1 577 651 1 577 651 525 883 525 883 0
Działanie 2 146 11 390 420 11 390 420 5 695 210 5 695 210 5 695 210 5 695 210 0
Działanie 3 143 1 849 102 1 849 102 1 320 787 1 320 787 528 315 528 315 830 208
Działanie 4 143 690 650 690 650 461 981 461 981 228 669 228 669 0
Działanie 5 146 1 335 474 1 335 474 1 001 605 1 001 605 333 869 333 869 0
Działanie 6 414 3 314 138 3 314 138 2 506 669 2 506 669 807 469 807 469 808 346
Priorytet 5 1 076 725 1 076 725 807 627 807 627 269 098 269 098 0
Działanie 1 411, 413 1 076 725 1 076 725 807 627 807 627 269 098 269 098 0
Program ogółem 94 119 389 94 119 389 67 375 653 67 375 653 26 743 736 26 743 736 30 791 781
Całkowite związane z EFRR
Całkowite związane z EFS
Całkowite związane z EFOGR
Całkowite związane z IFWR 67 375 653

* Wartość obliczona według cen z 2004 r.

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

*** Europejski Fundusz Społeczny

**** Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

d) tabela 13. „Przewidywany plan finansowy dla Uzupełnienia Programu na rok 2006 w euro” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 13. Przewidywany plan finansowy dla Uzupełnienia Programu na rok 2006 w euro*


Działania Kategoria interwencji Koszty ogółem (bez wkładu własnego beneficjenta) Środki publiczne Środki prywatne
Ogółem Publiczne środki wspólnotowe Publiczne środki krajowe
Ogółem EFRR** EFS*** EFOGR**** IFWR Ogółem Budżet państwa Budżet jednostek samorządu terytorialnego Inne
1=2 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12
Priorytet 1 141 33 457 039 33 457 039 25 092 780 25 092 780 8 364 259 8 365 259 0
Działanie 1 141 31 542 004 31 542 004 23 656 504 23 656 504 7 885 500 7 885 500 0
Działanie 2 141 1 915 035 1 915 035 1 436 276 1 436 276 478 759 478 759 0
Działanie 3 141 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 2 142 0 0 0 0 0 0 0
Działanie 1 142 0 0 0 0 0 0 0
Działanie 2 142 0 0 0 0 0 0 0
Działanie 3 142 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 3 143,144,145 77 396 253 77 396 253 54 118 854 54 118 854 23 277 399 23 277 399 92 435 120
Działanie 1 144 0 0 0 0 0 0 0
Działanie 2 144 8 711 589 8 711 589 5 711 860 5 700 860 3 010 729 3 010 729 7 550 172
Działanie 3 145 13 967 783 13 967 783 8 727 283 8 727 283 5 240 501 5 240 501 3 550 902
Działanie 4 143 54 605 719 54 605 719 39 592 564 39 592 564 15 013 155 15 013 155 81 204 180
Działanie 5 144 111 162 111 162 98 147 98 147 13014 13 014 129 866
Priorytet 4 143,144,146,147,414 9 721 271 9 721 271 7 061 165 7 061 165 2 660 106 2 660 106 2 122 475
Działanie 1 147 0 0 0 0 0 0 0
Działanie 2 146 390 982 390 982 195 491 195 491 195 491 195 491 0
Działanie 3 143 2 392 868 2 392 868 1 709 191 1 709 191 683 677 683 677 1 074 348
Działanie 4 143 911 904 911904 609 999 609 999 301 905 301 905 0
Działanie 5 146 1 728 197 1 728 197 1 296 148 1 296 148 432 049 432 049 0
Działanie 6 414 4 297 320 4 297 320 3 250 336 3 250 336 1 046 984 1 046 984 1 048 127
Priorytet 5 1 393 359 1 393 359 1 045 127 1 045 127 348 232 348 232 0
Działanie 1 411, 413 1 393 359 1 393 359 1 045 127 1 045 127 348 232 348 232 0
Program ogółem 121 967 922 121 967 922 87 317 926 87 317 926 34 649 996 34 649 996 94 557 595
Całkowite związane z ERDF
Całkowite związane z ESF
Całkowite związane z EAGGF
Całkowite związane z FIFG 87 317 926

* Wartość obliczona według cen z 2004 r.

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

*** Europejski Fundusz Społeczny

**** Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

53) użyte w ust. 5.1., 5.3., 5.4., 5.6., 6 i 8 w różnych liczbach i przypadkach wyrazy „beneficjent” i „instytucja wdrażająca” zastępuje się użytymi w odpowiednich liczbach i przypadkach wyrazami „beneficjent/odbiorca ostateczny” i „instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy”;

54) uchyla się ust. 5.2. „Jednostka monitorująco-kontrolna”;

55) w ust. 5.3. „Instytucja zarządzająca” pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zawieranie umów z beneficjentami określonymi w Programie lub Uzupełnieniu Programu;”;

56) w ust. 5.4. „Instytucja wdrażająca” pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przygotowywanie opinii dotyczących złożonych wniosków oraz wybór wniosków do realizacji;”;

57) ust. 5.5. „Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych” otrzymuje brzmienie:

„5.5. Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej

Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej odpowiada za opracowanie ogólnego planu kontroli dla wszystkich urzędów kontroli skarbowej. Ogólny plan kontroli zawiera podstawowy zakres kontroli oraz wytyczne w zakresie sposobu sprawdzenia przez urzędy kontroli skarbowej 5 % wszystkich kwalifikowalnych wydatków. Sprawdzenie odbywa się na podstawie badania reprezentatywnej próby zatwierdzonych operacji.

Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej zleca wszystkim urzędom kontroli skarbowej sprawdzenie 5 % wszystkich kwalifikowalnych wydatków oraz przeprowadzenie kontroli doraźnych. W tym zakresie Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej nadzoruje wykonywanie czynności kontrolnych przez urzędy kontroli skarbowej. Urzędy kontroli skarbowej przekazują dc Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych kontroli doraźnych. Urzędy kontroli skarbowej zwracają się z wnioskami o interpretacje dotyczące kwali-fikowalności wydatków do Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej. Zweryfikowana informacja o kwa-lifikowalności wydatków jest przekazywana wszystkim urzędom kontroli skarbowej. Ma to na celu zapewnienie stosowania przez wszystkie urzędy kontroli skarbowej jednolitej wykładni w zakresie kwalifikowalności. Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej przekazuje Komisji Europejskiej informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.).

Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej odpowiada za przestrzeganie jednolitych standardów i procedur kontroli wykonywanej przez urzędy kontroli skarbowej.”;

58) ust. 5.6. „Urzędy kontroli skarbowej” otrzymuje brzmienie:

„5.6. Urzędy kontroli skarbowej

W urzędach kontroli skarbowej funkcje kontrolne będą pełniły wydziały kontroli budżetowej bądź utworzone w ramach tych urzędów jednostki do spraw kontroli środków po-mocowych.

Ze względu na umiejscowienie wszystkich organów centralnych odpowiedzialnych za przepływ środków finansowych z funduszy strukturalnych w Warszawie, w urzędzie kontroli skarbowej w Warszawie została wyodrębniona jednostka odpowiedzialna wyłącznie za kontrolę środków pochodzących z tych funduszy. Instytucje i jednostki zaangażowane w przepływ i zarządzanie środkami z funduszy strukturalnych, których siedziba znajduje się poza obszarem województwa mazowieckiego, będą kontrolowane przez urzędy kontroli skarbowej właściwe ze względu na ich siedzibę.

Koordynacja kontroli oraz nadzór nad nimi, w tym standaryzacja procedur, są wykonywane przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej. Urzędy kontroli skarbowej dokonują sprawdzenia 5 % wszystkich kwalifikowalnych wydatków na podstawie próbek reprezentatywnych zatwierdzonych operacji oraz przeprowadzają kontrole doraźne. Sprawdzenie 5 % wydatków będzie przeprowadzane systematycznie i będzie uważane za reprezentatywną próbkę operacji. Poszczególne urzędy kontroli skarbowej opracowują szczegółowy plan kontroli na poziomie regionalnym. Plan ten będzie uwzględniać zakres oraz wytyczne ogólnego planu sporządzonego przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej. Szczegółowe plany kontroli, po opracowaniu, zostają przekazane do Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej.

Urzędy kontroli skarbowej wykonują zlecone im przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej zadania, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez ten Departament. Urzędy kontroli skarbowej opracowują szczegółowe programy kontroli powierzonych im zadań.

W trakcie wdrażania Programu bezpośredniej kontroli urzędów kontroli skarbowej podlegają: instytucja płatnicza, instytucja zarządzająca, beneficjenci, w tym instytucja wdrażająca oraz pozostałe podmioty.

Urzędy kontroli skarbowej dokonują sprawdzenia 5 % wszystkich kwalifikowalnych wydatków na podstawie właściwej metody pobierania próbek, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) sprawdzenia skuteczności zastosowanych systemów zarządzania i kontroli;

2) sprawdzenia wybiórczego, na podstawie analizy ryzyka, poświadczonych wydatków na różnych rozpatrywanych poziomach.

Przy sprawdzaniu systemów zarządzania i kontroli urzędy kontroli skarbowej kontrolują, czy:

1) wszystkie instytucje i jednostki zaangażowane we wdrażanie Programu mają opracowane procedury zapewniające skuteczność systemów zarządzania i kontroli;

2) instytucje i jednostki postępują zgodnie z procedurami;

3) procedury są stosowane poprawnie i zapewniają skuteczność i efektywność systemów zarządzania i kontroli.

Za każdym razem po sprawdzeniu 5 % wydatków urzędy kontroli skarbowej dokonują sprawdzenia, czy wyciągi z wydatków obejmują wyłącznie wydatki, które:

1) rzeczywiście zostały poniesione w określonym w umowie okresie ubiegania się o dofinansowanie i można je uznać za kwalifikowalne oraz są udokumentowane fakturami lub innymi równoważnymi dokumentami księgowymi;

2) zostały poniesione w związku z realizacją działań w ramach określonego projektu, zgodnie z kryteriami i procedurami ich wyboru.”;

59) w załączniku nr 1 — Zasady kwalifikacji wydatków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”:

a) ust. 2 „Okres kwalifikowalności kosztów w ramach Programu” otrzymuje brzmienie:

„2. Okres kwalifikowalności kosztów w ramach Programu

Okres kwalifikowalności kosztów w ramach Programu obejmuje lata 2004—2008. Za koszty kwalifikowalne są uznawane koszty (wydatki) poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy bene-ficjentem/odbiorcą ostatecznym a instytucją wdrażającą/beneficjentem końcowym lub po wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu do realizacji.

W ramach Działań:

1) 2.1. Budowa nowych statków rybackich,

2) 2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich.

3) 3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych,

4) 3.2 Chów i hodowla ryb,

5) 3.3. Rybacka infrastruktura portowa,

6) 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny,

7) 3.5. Rybołówstwo śródlądowe,

8) 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne,

9) 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne,

10) 4.6. Działania innowacyjne

— za koszty kwalifikowalne są uznawane również koszty (wydatki) poniesione przez wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Jednakże w przypadku odmowy udzielenia dofinansowania realizacji projektu nie przysługują wnioskodawcy roszczenia o zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ani o zwrot kosztów poniesionych na jego realizację.

We wszystkich działaniach Programu niektóre koszty ogólne związane z przygotowaniem projektu lub niezbędnej dokumentacji, w tym koszty:

1) przygotowania dokumentacji technicznej projektu,

2) przygotowania dokumentacji ekonomicznej, kosztorysów, analiz ekonomicznych, planów przedsięwzięć, analiz rynkowych, analiz marketingowych,

3) poniesione na wydanie zaświadczeń, pozwoleń i wszelkiej dokumentacji związanej z ich uzyskaniem,

4) obsługi geodezyjnej,

5) usług dotyczących przygotowania projektu,

6) nabycia patentów i licencji oraz wszystkie koszty ponoszone w związku z realizacją projektów w ramach Działania 5.1. Pomoc techniczna, mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne także w przypadku, gdy zostaną poniesione w okresie poprzedzającym podpisanie umowy albo wydanie decyzji, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2004 r.”,

b) ust. 3. „Zakres kosztów kwalifikowalnych w ramach poszczególnych działań Programu” otrzymuje brzmienie:

„3. Zakres kosztów kwalifikowalnych w ramach poszczególnych działań Programu

Zakres kosztów kwalifikowalnych w ramach poszczególnych działań Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” określają przepisy dotyczące warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, z wyjątkiem kosztów poniesionych w ramach Działania 5.1. Pomoc techniczna.

W ramach Działania 5.1. Pomoc techniczna do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty:

1) organizacji, obsługi i uczestnictwa w pracach Komitetu Monitorującego oraz jego grup roboczych;

2) wynagrodzenia (łącznie z ubezpieczeniem społecznym) osób oddelegowanych lub zatrudnionych na czas realizacji Programu do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem, oceną, wyborem lub monitorowaniem projektów lub Programu, audytem, kontrolą oraz pracowników zatrudnionych do obsługi prac Komitetu Monitorującego. Osoba, której wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Pomocy technicznej, może wykonywać wyłącznie obowiązki związane z realizacją wyżej wymienionych zadań. Okres zatrudnienia nie może przekraczać końcowej daty kwalifikowania wydatków w obecnym okresie programowania. Wynagrodzenie osób, współfinansowane z pomocy technicznej, powinno odpowiadać wysokości wynagrodzenia pracowników opłacanych ze środków własnych w danej instytucji;

3) związane z prowadzeniem audytów;

4) związane z prowadzeniem kontroli;

5) wsparcia eksperckiego w zakresie oceny, wyboru i monitorowania pomocy lub projektów;

6) inne koszty ponoszone przez instytucje w związku z wdrażaniem Programu;

7) związane z przygotowaniem dokumentów programujących na następny okres programowania.

W celu osiągnięcia rozwoju instytucjonalnego realizowanego w ramach Działania 5.1. Pomoc techniczna do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty:

1) zakupu i instalacji wyposażenia oraz zakupu materiałów, na potrzeby Programu;

2) zakupu i instalacji komputerowych systemów zarządzania, monitorowania i ewa-luacji;

3) organizacji i przeprowadzenia szkoleń służących podnoszeniu kwalifikacji osób biorących udział w procesie zarządzania, wdrażania, monitorowania lub kontroli pomocy, w tym członków Komitetu Monitorującego;

4) udziału w innych formach szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie lub kontrolę pomocy;

5) ewaluacji Programu.

W celu zapewnienia właściwej informacji i promocji Programu w ramach Działania 5.1. Pomoc techniczna do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty:

1) organizacji i obsługi konferencji, spotkań informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów;

2) organizacji i obsługi spotkań promujących poszczególne działania Programu;

3) opracowania, wydania oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub promocyjnych na temat Programu, a także publikacji dokumentów związanych z jego wdrażaniem, w tym na elektronicznych nośnikach informacji;

4) projektowania, aktualizacji lub utrzymania stron oraz domen internetowych;

5) zakupu sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby organizowania akcji promocyjnych lub informacyjnych;

6) działań promocyjnych w mediach, w tym opracowania materiałów oraz ich dystrybucji;

7) przygotowania i wykonania tablic lub znaków informacyjnych;

8) organizacji i obsługi konferencji, spotkań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących założeń Programu na następny okres programowania.

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 5.1. Pomoc techniczna zalicza się także koszty przygotowania specyfikacji przetargowej oraz przeprowadzenia przetargu.”.

§ 2. 1. Do postępowań w sprawach o udzielanie pomocy finansowej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do umów o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Rybacka infrastruktura portowa” zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy ust. 3.3.3. rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w zakresie zmiany umowy o dofinansowanie projektu, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.