ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat rejestrowych za czynności:

1) związane z wydaniem decyzji w sprawie środków ochrony roślin oraz substancji aktywnych wchodzących w ich skład, o których mowa w art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 47a ust. 1 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, zwanej dalej „ustawą

2) o których mowa w art. 55 ust. 4 ustawy;

3) związane ze sprawdzaniem kompletności przedstawionych wyników badań, informacji, danych, ocen oraz dokumentacji, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Opłatę rejestrową za czynności, o których mowa w art. 37 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 47a ust. 1 i art. 49 ust. 1 ustawy, uiszcza się na rachunek bankowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wnoszeniu wniosku o wydanie zezwolenia albo pozwolenia.

§ 3. Opłatę rejestrową za czynności związane z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy, jednostka organizacyjna uiszcza na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

§ 4. 1. Opłatę rejestrową za czynności związane ze stwierdzeniem, że wniosek o dopuszczenie substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską spełnia wymogi określone w ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie oraz zostały do niego dołączone wszystkie wymagane dokumenty, uiszcza się na rachunek bankowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wnoszeniu wniosku.

2. Opłatę rejestrową za ocenę złożonej dokumentacji, w zakresie powierzonym przez Komisję Europejską, oraz wydanie opinii o zasadności dopuszczenia substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony roślin uiszcza się na rachunek bankowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po stwierdzeniu, że wniosek, o którym mowa w ust. 1, spełnia wymogi określone w ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie oraz zostały do niego dołączone wszystkie wymagane dokumenty, a także po doręczeniu producentowi środka ochrony roślin lub substancji aktywnej wezwania do uiszczenia opłaty rejestrowej, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

§ 4a. Opłatę rejestrową za czynności związane ze sprawdzeniem kompletności:

1) wyników badań, informacji, danych oraz ocen, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 ustawy, lub

2) dokumentacji, o której mowa w art. 39 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy

— uiszcza się na rachunek bankowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy składaniu wyników badań, informacji, danych, ocen lub dokumentacji.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).