ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego 2)

Na podstawie art. 48 ust. 8 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz. U. Nr 29, poz. 189, z późn. zm. 4) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części II „Wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin pastewnych” w ust. 1 w pkt 2 w tabeli dodaje się Ip. 11 w brzmieniu:


„11 Rutwica wschodnia Galega orientalis Lam.

C/2”


2) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w tabeli 5 „Dopuszczalna wielkość partii oraz minimalna masa prób do badań dla roślin pastewnych” w części dotyczącej „Roślin motylkowatych drobnonasiennych” po poz. dotyczącej Trigonella foenum-graecum Kozieradka pospolita (koniczyna grecka) dodaje się poz. w brzmieniu:


„Galega orientalis Lam. Rutwica wschodnia 10 250

200”


b) w tabeli 6 „Wymagania jakościowe dla nasion roślin pastewnych kategorii elitarne” w części dotyczącej „Roślin motylkowatych drobnonasiennych” po poz. dotyczącej Trigonella foenum-graecum Kozieradka pospolita (koniczyna grecka) dodaje się poz. w brzmieniu:


„Galega orientalis Lam. Rutwica wschodnia 60 (a)(b) 40 97 0,3 20 0(w) 0

2”


c) w tabeli 7 „Wymagania jakościowe dla nasion roślin pastewnych kategorii kwalifikowane” w części dotyczącej „Roślin motylkowatych drobnonasiennych” po poz. dotyczącej Trigonella foenum-graecum Kozieradka pospolita (koniczyna grecka) dodaje się poz. w brzmieniu:


„Galega orientalis Lam. Rutwica wschodnia 60 40 97 2,0 1,5 0,3 0 0 0 0 (I) (m)

10”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2007/72/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia gatunku Galega orientalis Lam. (Dz. Urz. UE L 329 z 14.12.2007, str. 37).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591 i Nr 98, poz. 817.

4)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 110, poz. 764 i Nr 189, poz. 1358 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 173 i Nr 183, poz. 1136.