ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zim. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 660) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013”;

2) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanej dalej „pomocą”, w tym:”;

3) w § 2 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) nie będzie finansowana z udziałem innych środków publicznych;

3) będzie realizowana nie więcej niż w czterech etapach w każdym roku, przy czym:

a) jej zakończenie nastąpi do dnia 31 grudnia roku, na który pomoc jest przyznawana,

b) złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, na który pomoc jest przyznawana

— lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.”;

4) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji kosztów:

1) związanych z:

a) funkcjonowaniem lokalnej grupy działania, o którym mowa w art. 63 lit. c rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „kosztami bieżącymi”, lub

b) nabywaniem umiejętności i aktywizacją, o których mowa w art. 63 lit. c rozporządzenia nr 1698/2005,

2) poniesionych:

a) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 500 złotych — w formie rozliczenia bezgotówkowego z rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wykorzystywanych wyłącznie do rozliczeń bezgotówkowych związanych z realizacją operacji,

b) w roku, na który pomoc jest przyznawana, lecz nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy i nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

— zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu:

1) w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy — w przypadku przyznania pomocy na pierwszy rok realizacji LSR;

2) 1 stycznia roku, na który pomoc jest przyznawana — w przypadku przyznania pomocy na kolejne lata realizacji LSR.”;

5) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Do kosztów bieżących zalicza się niezbędne do realizacji operacji koszty:

1) wynagrodzenia członków rady albo innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem decyzyjnym”, za udział w wyborze operacji;

2) podróży i pobytu członków organów LGD w związku z pełnioną funkcją;

3) wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą pracowników LGD oraz nie więcej niż 3 członków zarządu LGD;

4) podróży służbowych pracowników LGD;

5) wynagrodzenia za wykonanie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD oraz inne koszty ponoszone przez LGD na podstawie odrębnych przepisów w związku z zawarciem takich umów, z wyłączeniem wynagrodzenia za wykonywanie w pełnym zakresie zadań biura LGD;

6) najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych LGD, w szczególności koszty opłat za gaz, energię elektryczną i wodę;

7) adaptacji lub remontu pomieszczeń biurowych LGD;

8) usług telekomunikacyjnych, podłączenia do Internetu, hostingu, wykupienia i utrzymania domeny oraz opłat pocztowych;

9) zakupu lub najmu wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, w tym sprzętu komputerowego, a także utrzymania, konserwacji i naprawy tego wyposażenia, urządzeń i sprzętu;

10) zakupu materiałów biurowych;

11) obsługi finansowo-księgowej;

12) doradztwa prawnego;

13) opłat notarialnych, skarbowych i sądowych;

14) prowadzenia rachunku bankowego.

2. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, zalicza się niezbędne do realizacji LSR koszty:

1) wynagrodzenia osób posiadających kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za wykonanie prac związanych z aktualizacją LSR;

2) wykonania opracowań dotyczących obszaru LSR, w tym koszty przeprowadzenia niezbędnych konsultacji;

3) opracowania, przygotowania, druku lub powielenia i dystrybucji materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;

4) poniesione na przygotowanie projektów stron internetowych oraz na prowadzenie i aktualizację tych stron;

5) tworzenia i obsługi baz danych, w szczególności baz danych informacji turystycznej, związanych z obszarem realizacji LSR;

6) tłumaczenia, jeżeli osoba prowadząca szkolenie, wydarzenie promocyjne, kulturalne lub aktywizujące społeczność lokalną nie używa języka polskiego, w tym tłumaczenia materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;

7) zakupu czasu antenowego w telewizji i radiu;

8) zamieszczenia materiałów prasowych w prasie, zwłaszcza lokalnej lub regionalnej;

9) wynagrodzenia, podróży i pobytu osób zajmujących się informowaniem, prowadzących szkolenie, wydarzenie promocyjne lub kulturalne lub spotkanie aktywizujące społeczność wiejską;

10) podróży lub wyżywienia uczestników szkolenia, spotkania aktywizującego, wydarzenia promocyjnego lub kulturalnego;

11) udziału w szkoleniu — w przypadku szkolenia realizowanego przez podmiot inny niż LGD;

12) noclegu uczestników szkolenia — w przypadku szkolenia trwającego co najmniej dwa dni;

13) najmu nieruchomości, pomieszczeń lub sprzętu;

14) doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, w tym wynagrodzenia osób świadczących usługi w takim zakresie posiadających kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie objętym tym wnioskiem, z wyłączeniem wynagrodzenia pracowników LGD;

15) powielenia formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, oraz innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie tej pomocy;

16) zakupu upominków i nagród o łącznej wartości nieprzekraczającej w ramach operacji 15 000 zł;

17) zakupu powierzchni wystawienniczej i innych usług związanych z organizacją lub uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przekraczające dwukrotnie na któregokolwiek pracownika LGD lub członka zarządu LGD kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w drugim roku poprzedzającym rok, na który przyznano pomoc, nie są kosztami kwalifikowalnymi.”;

6) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się raz w roku, w terminie od dnia 15 września do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana pomoc, przy czym wniosek o przyznanie pomocy na pierwszy rok realizacji LSR składa się wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji opracowanej przez nią LSR, składanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy.”;

7) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia, a w przypadku wniosku o przyznanie pomocy na pierwszy rok realizacji LSR — od dnia, w którym został dokonany wybór LGD do realizacji opracowanej przez nią LSR zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy.”;

8) w § 12 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych;”;

9) w § 20 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem, ze względu na istotę tego działania:”;

10) uchyla się załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Koszty poniesione na realizację operacji do dnia 31 grudnia 2009 r. podlegają refundacji zgodnie z przepisami dotychczasowymi, z tym że koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o płatność ostateczną podlegają refundacji zgodnie z przepisami rozporządzenia, a w ramach pomocy przyznanej na 2010 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.