ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie wysokości pomocy do plantacji trwałych w 2009 r.

Na podstawie art. 29a ust. 13 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105) zarządza się, co następuje:

§ 1. W 2009 r. wysokość pomocy do plantacji trwałych, w zależności od rodzaju uprawianej rośliny, wynosi dla:

1) wierzby (Salix sp.) — 50 %,

2) topoli (Populus sp.) — 20 %,

3) miskanta (Miscanthus sp.) — 30 %,

4) ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita) — 30 %

— zryczałtowanych kosztów związanych z założeniem plantacji.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).