ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin 2)

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 i Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 200, poz. 2060, z późn. zm. 3) ) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) po Ip. 3 dodaje się Ip. 3a w brzmieniu:


3a abamektyna 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2012 r.

2) po Ip. 11 dodaje się Ip. 11a—11e w brzmieniu:


11a Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.
11b Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.
11c Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.
11d Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.
11e Beauveria bassiana 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.

3) po Ip. 13 dodaje się Ip. 13a w brzmieniu:


13a benfluralin 1 marca 2009 r. 1 listopada 2011 r.

4) po Ip. 16a dodaje się Ip. 16b w brzmieniu:


16b bifenoks 1 lutego 2009 r. 1 września 2011 r.

5) po Ip. 17a dodaje się Ip. 17b w brzmieniu:


17b chinoklamina 1 lutego 2009 r. 1 września 2011 r.

6) po Ip. 27 dodaje się Ip. 27a w brzmieniu:


27a Cydia

pomonella

Granulovirus (CpGV)

1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.

7) po Ip. 37 dodaje się Ip. 37a—37d w brzmieniu:


37a difenokonazol 1 lutego 2009 r. 1 września 2011 r.
37 b diflubenzuron 1 lutego 2009 r. 1 września 2011 r.
37c diflufenikan 1 lutego 2009 r. 1 września 2011 r.
37d dikamba 1 lutego 2009 r. 1 września 2011 r.

8) po Ip. 43 dodaje się Ip. 43a w brzmieniu:


43a epoksykonazol 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2012 r.

9) po Ip. 55 dodaje się Ip. 55a—55d w brzmieniu:


55a fenoksaprop-P 1 lutego 2009 r. 1 września 2011 r.
55b fenpropidyna 1 lutego 2009 r. 1 września 2011 r.
55c fenpropimorf 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2012 r.
55d fenpyroksymat 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2012 r.

10) po Ip. 58a dodaje się Ip. 58b w brzmieniu:


58b fluazynam 1 marca 2009 r. 1 listopada 2011 r.

11) po Ip. 64 dodaje się Ip. 64a w brzmieniu:


64a flutolanil 1 marca 2009 r. 1 listopada 2011 r.

12) po Ip. 72 dodaje się Ip. 72a w brzmieniu:


72a fuberidazol 1 marca 2009 r. 1 listopada 2011 r.

13) po Ip. 76 dodaje się Ip. 76a w brzmieniu:


76a imazachin 1 lutego 2009 r. 1 września 2011 r.

14) po Ip. 90 dodaje się Ip. 90a w brzmieniu:


90a klofentezyna 1 lutego 2009 r. 1 września 2011 r.

15) po Ip. 94 dodaje się Ip. 94a i 94b w brzmieniu:


94a Lecaniccillum muscarium 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.
94b lenacyl 1 lutego 2009 r. 1 września 2011 r.

16) po Ip. 102 dodaje się Ip. 102a w brzmieniu:


102a mepikwat 1 marca 2009 r. 1 listopada 2011 r.

17) po Ip. 104 dodaje się Ip. 104a w brzmieniu:


104a Metarhizium anisopliae var. anisopliae 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.

18) po Ip. 116 dodaje się Ip. 116a w brzmieniu:


116a oksadiazon 1 lutego 2009 r. 1 września 2011 r.

19) po Ip. 121 dodaje się Ip. 121a i 121b w brzmieniu:


121a Phlebiopsis gigantea 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.
121b pikloram 1 lutego 2009 r. 1 września 2011 r.

20) po Ip. 139 dodaje się Ip. 139a i 139b w brzmieniu:


139a pyriproksyfen 1 lutego 2009 r. 1 września 2011 r.
139b Pythium oligandrum 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.

21) po Ip. 144 dodaje się Ip. 144a w brzmieniu:


144a Streptomyces K61 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.

22) po Ip. 154 dodaje się Ip. 154a w brzmieniu:


154a tralkoksydym 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2012 r.

23) po Ip. 157 dodaje się Ip. 157a—157e w brzmieniu:


157a Trichoderma atroviride 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.
157b Trichoderma polysporum 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.
157c Trichoderma harzianum Rifai 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.
157d Trichoderma asperellum 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.
157e Trichoderma gamsii 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.

24) po Ip. 160 dodaje się Ip. 160a w brzmieniu:


160a tritosulfuron 1 lutego 2009 r. 1 lutego 2009 r.

25) po Ip. 162 dodaje się Ip. 162a w brzmieniu:


162a Verticilium alboatrum 1 maja 2009 r. 1 stycznia 2013 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Komisji 2008/66/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenoksu, diflufenikanu, fenoksapropu-P, fenpropidyny oraz chinoklaminy jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 171 z 01.07.2008, str. 9);

2) dyrektywy Komisji 2008/69/WE z dnia 1 lipca 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej klofentezyny, dikamby, difenokonazolu, diflubenzuronu, imazachinu, lenacylu, oksadiazonu, pikloramu i pyriproksyfenu jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2008, str. 9);

3) dyrektywy Komisji 2008/70/WE z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tritosulfuronu jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 185 z 12.07.2008, str. 40);

4) dyrektywy Komisji 2008/107/WE z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej abamektyny, epoksykonazolu, fenpropimorfu, fenpyroksymatu i tralkoksydimu jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 316 z 26.11.2008, str. 4);

5) dyrektywy Komisji 2008/108/WE z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flutolanilu, benfluralinu, fluazynamu, fuberidazolu i mepikwatu jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 317 z 27.11.2008, str. 6);

6) dyrektywy Komisji 2008/113/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej niektórych mikroorganizmów jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 330 z 09.12.2008, str. 6).

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 264, poz. 2639, z 2005 r. Nr 43, poz. 419, Nr 133, poz. 1124 i Nr 231, poz. 1964, z 2006 r. Nr 17, poz. 138, Nr 59, poz. 414, Nr 132, poz. 926, Nr 167, poz. 1187 i Nr 220, poz. 1609, z 2007 r. Nr 50, poz. 333, Nr 101, poz. 681, Nr 163, poz. 1159 i Nr 234, poz. 1723 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 909.