ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną 2)

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanego dalej „rejestrem”, jego wzór, a także zakres i tryb przekazywania informacji o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tym rejestrze.

§ 2. Wzór rejestru stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Do rejestru poza informacjami, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej „ustawą”, wprowadza się następujące informacje:

1) miejsce prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—I, n, p oraz w art. 4 ust. 3 ustawy, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i oraz p ustawy — numer telefonu i faksu oraz e-mail, a także położenie geograficzne z podaniem współrzędnych Systemu Informacji Geograficznej (GIS), jeżeli to możliwe;

2) numer siedziby stada w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt — w przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. n ustawy, jeżeli został nadany;

3) źródła poboru wody wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. p ustawy, a także miejsca usuwania wody;

4) status zdrowotny gospodarstwa, biorąc pod uwagę status strefy lub enklawy, na obszarze której jest położone to gospodarstwo, lub status zdrowotny miejsc prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. p ustawy;

5) typ systemu oczyszczania ścieków — w przypadku zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt.

§ 4.1. Rejestr prowadzi się w formie:

1) pisemnej lub

2) elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków.

2. Do rejestru prowadzonego w formie pisemnej dane wprowadza się w sposób czytelny, a zmiany dokonane w rejestrze powiatowy lekarz weterynarii potwierdza swoim podpisem.

§ 5.1. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii. Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacje, o których mowa w § 3, a także informacje o każdej zmianie danych objętych tymi informacjami:

1) do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni:

a) w przypadku podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, c, f, h, I oraz art. 4 ust. 3 ustawy,

b) w przypadku podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i oraz p ustawy, z wyłączeniem informacji o statusie zdrowotnym;

2) niezwłocznie po każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w rejestrze — w przypadku podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. d oraz e ustawy, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i oraz p ustawy — o statusie zdrowotnym.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w formie elektronicznej.

3. Główny Lekarz Weterynarii udostępnia na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii informacje zawarte w rejestrze w części dotyczącej podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i oraz p, zgodnie ze wzorem określonym w części B załącznika do rozporządzenia, z wyłączeniem informacji o:

1) decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 lub ust. 3 ustawy;

2) dacie wpisu i wykreślenia z rejestru.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (Dz. U. Nr 134, poz. 946).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają:

— częściowo postanowienia dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz. Urz. UE L 328 z 24.11.2006, str. 14, z późn. zm.),

— decyzji Komisji 2008/392/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. wdrażającej dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do informacyjnej strony internetowej udostępniającej drogą elektroniczną informacje na temat przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury oraz zatwierdzonych zakładów przetwórczych (Dz. Urz. UE L 138 z 28.05.2008, str. 12).