ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 września 2003 r. sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych 2)

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej następujących wyrobów:

1)   soków owocowych;

2)   soków owocowych odtworzonych z zagęszczonego soku owocowego;

3) 4) soków owocowych zagęszczonych (koncentratów owocowych, koncentratów soków owocowych);

4)   soków owocowych w proszku;

5)   nektarów owocowych;

6) 5) soków owocowych wyprodukowanych z użyciem ekstrakcji wodnej.

§ 2. Podczas wytwarzania wyrobów, o których mowa w § 1, można stosować mechaniczne procesy ekstrakcji lub stosować następujące substancje pomagające:

1) 6) enzymy pektolityczne spełniające wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (Dz. Urz. UEL 354 z 31.12.2008, str. 7), zwanego dalej „rozporządzeniemnr 1332/2008”;

2)  enzymy proteolityczne spełniające wymagania rozporządzenia nr 1332/2008;

3)  enzymy amylolityczne spełniające wymagania rozporządzenia nr 1332/2008;

4)   żelatynę spożywczą;

5)   taniny;

6) 7) bentonit jako glinkę adsorpcyjną;

7) żel krzemionkowy (forma koloidalna);

8) węgiel drzewny;

9) 8) chemicznie obojętne środki wspomagające filtrowanie i strącanie, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4, z późn. zm.), w tym:

a)   perlit,

b)   płukaną ziemię okrzemkową (diatomit płukany),

c)   celulozę,

d)   nierozpuszczalny poliamid,

e)   poliwinylopolipyrolidon,

f)   polistyren;

10) 9) azot;

11) białka roślinne uzyskane z pszenicy, grochu i ziemniaków używane do klarowania.

§ 3. Niezależnie od czynności i substancji, o których mowa w § 2, podczas wytwarzania:

1) 10) soków owocowych zagęszczonych — można stosować procesy technologiczne oparte na metodach fizycznych, w tym dyfuzję jadalnej części owoców, z wyłączeniem winogron, pod warunkiem że w ten sposób otrzymane soki owocowe spełniają wymagania określone w załączniku nr1 do rozporządzenia dla soku owocowego lub soku owocowego odtworzonego z zagęszczonego soku owocowego;

2) soków, o których mowa w § 1 pkt 1-4 i 6, otrzymywanych z owoców cytrusowych — można stosować chemicznie obojętne środki wspomagające adsorpcję, spełniające wymagania określone w przepisach o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w celu zmniejszenia zawartości limonoidów i narynginy, bez znaczącego oddziaływania na zawartość glikozydów limonoidów, kwasów, cukrów, w tym oligosacharydów i składników mineralnych;

3) soków owocowych otrzymanych z winogron:

a)   w przypadku użycia winogron poddanych sulfitacji dwutlenkiem siarki — można stosować desulfitację metodami fizycznymi, przy czym zawartość całkowitej ilości dwutlenku siarki w końcowym wyrobie nie może być większa niż 10 mg na litr,

b)   można przywracać sole kwasu winowego.

§ 4. 11) 1. Do wyrobów, o których mowa w § 1:

1)   w celu regulacji kwaśnego smaku można dodawać sok cytrynowy lub sok z limonek, lub zagęszczony sok cytrynowy, lub zagęszczony sok z limonek w ilości do 3 g na litr soku w przeliczeniu na bezwodny kwas cytrynowy;

2)   można dodawać witaminy lub składniki mineralne, jeżeli ich dodanie jest dozwolone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 26, z późn. zm.);

3)   można stosować dodatki do żywności, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1333/2008”.

2. Dodanie substancji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w celu korekcji kwaśnego smaku wyrobu jest dopuszczalne, jeżeli nie zastosowano w tym celu soku cytrynowego lub soku z limonek, lub soku cytrynowego zagęszczonego, lub soku zagęszczonego z limonek, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Do soków otrzymywanych wyłącznie z owoców rokitnika można dodawać cukry w ilości nieprzekraczającej 140 g/l, wyrażonej jako sucha masa.

4. Do soku pomidorowego i soku pomidorowego odtworzonego z zagęszczonego soku pomidorowego można dodawać sól, przyprawy i aromatyczne zioła.

§ 5. (uchylony). 12)

§ 6. 13) Aromat, miazga i komórki miąższu, otrzymywane odpowiednimi metodami fizycznymi z tych samych gatunków owoców, z których wyrób został wyprodukowany, mogą być ponownie wprowadzone do soku owocowego, soku owocowego odtworzonego z zagęszczonego soku owocowego, zagęszczonego soku owocowego lub nektaru owocowego.

§ 7. Podczas wytwarzania nektarów owocowych można:

1) dodawać cukry lub miód w ilości nie większej niż 20% wagowo w stosunku do wyrobu końcowego;

2) 14) zastąpić cukry całkowicie lub częściowo substancjami słodzącymi, zgodnie z rozporządzeniem nr 1333/2008 oraz mając na względzie przepisy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 9, z późn. zm.) — w przypadku wytwarzania nektarów owocowych bez dodatku cukrów lub o obniżonej wartości energetycznej;

3) (uchylony). 15)

§ 8. 1. Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Minimalną zawartość soków owocowych lub przecierów owocowych w nektarach owocowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. 16)  Minimalne wartości w skali Brixa dla soków owocowych odtworzonych z zagęszczonego soku owocowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. 17)  Minimalna wartość w skali Brixa określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla soku owocowego odtworzonego z zagęszczonego soku owocowego nie uwzględnia ekstraktu dodanych do tego soku składników i dodatków, innych niż zagęszczony sok owocowy.

5. Jeżeli sok owocowy odtworzony z zagęszczonego soku owocowego jest produkowany z owoców niewymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, to minimalna wartość w skali Brixa dla tego wyrobu odpowiada minimalnej wartości w skali Brixa dla soku uzyskiwanego z owoców wykorzystywanych do produkcji soku zagęszczonego.

6. Wartość w skali Brixa dla soku owocowego odpowiada minimalnej wartości w tej skali dla soku otrzymanego z danego owocu i nie podlega modyfikacji, chyba że przez zmieszanie z sokiem otrzymanym z takiego samego gatunku owocu.

7. W produkcji soków, przecierów oraz nektarów owocowych noszących nazwę zastosowanego gatunku lub gatunków owoców lub zwyczajową nazwę wyrobu używa się gatunku lub gatunków owoców odpowiadających nazwom botanicznym określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia. W przypadku gatunku lub gatunków owoców niewymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w nazewnictwie wyrobów z nich otrzymanych należy posługiwać się nazwą botaniczną lub zwyczajową odpowiadającą użytemu do produkcji gatunkowi lub gatunkom owoców.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

Odnośnik nr 2 dodany do tytułu rozporządzenia przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. Nr 114, poz. 953), które weszło w życie z dniem 4 sierpnia 2009 r.

2)    Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002, str. 58, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 34, str. 471, z późn. zm.).

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 120, poz. 690.

4)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. Nr 88, poz. 579), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

5)    Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. poz. 327), które weszło w życie z dniem 23 marca 2013 r.

6)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. Nr 114, poz. 953), które weszło w życie z dniem 4 sierpnia 2009 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9)    Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

12) Przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

13)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

14)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

15)   Przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

16) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

17)   Dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

19) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.