ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie formy i sposobu zgłoszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej

Na podstawie art. 14 ust. 14 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) formę i sposób zgłoszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej;

2) wzory weterynaryjnych świadectw przekroczenia granicy dla zwierząt i produktów.

§ 2. Towar zgłasza się do weterynaryjnej kontroli granicznej, składając wypełnione weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy.

§ 3. 1. Osoba zgłaszająca zwierzęta do weterynaryjnej kontroli granicznej wypełnia części weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy dotyczące:

1) nazwy przejścia granicznego;

2) gatunku zwierzęcia, z podaniem kodu taryfy celnej;

3) państwa i regionu pochodzenia zwierzęcia;

4) wielkości partii, z wyszczególnieniem liczby zwierząt lub liczby opakowań;

5) kategorii użytkowej zwierzęcia;

6) numeru i daty wydania oryginału świadectwa zdrowia i innych dokumentów towarzyszących przesyłce;

7) imienia i nazwiska lub nazwy importera oraz jego adresu;

8) miejsca przeznaczenia zwierzęcia, ze wskazaniem imienia i nazwiska lub nazwy odbiorcy, jego adresu i państwa przeznaczenia;

9) imienia i nazwiska oraz podpisu osoby zgłaszającej zwierzęta do weterynaryjnej kontroli granicznej;

10) środka transportu, ze wskazaniem rodzaju i numeru tego środka.

2. Wzór weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy dla zwierząt, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Osoba zgłaszająca produkty do weterynaryjnej kontroli granicznej wypełnia części weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy dotyczące:

1) nazwy przejścia granicznego;

2) imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wysyłającego produkty;

3) imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu odbiorcy produktów;

4) imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu importera produktów;

5) imienia i nazwiska oraz adresu osoby odpowiedzialnej za przesyłkę;

6) państwa pochodzenia produktów oraz państwa wysyłki produktów;

7) adresu miejsca oraz państwa przeznaczenia;

8) środka transportu, ze wskazaniem rodzaju i numeru tego środka oraz numerów kontenerów, pieczęci lub plomb;

9) rodzaju produktów, z podaniem kodu taryfy celnej, gatunku zwierząt, z których pochodzą, obróbki, jakiej zostały poddane produkty, oraz liczby i rodzaju opakowań jednostkowych, wagi brutto i netto opakowania jednostkowego oraz całkowitej liczby opakowań, ich wagi brutto i netto;

10) numeru, daty i miejsca wydania świadectwa zdrowia, organu, który wydał to świadectwo, oraz zakładu pochodzenia produktu i jego weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego;

11) państwa przeznaczenia i punktu kontroli granicznej wyjścia, w przypadku przeładunku i tranzytu;

12) przeznaczenia produktów;

13) deklaracji osoby zainteresowanej ładunkiem, zapewniającej zniszczenie lub wywóz przesyłki do miejsca pochodzenia na własny koszt, w przypadku, jeżeli kontrolowane produkty zostaną zatrzymane lub nieprzyjęte przez kraj trzeci.

2. Wzór weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy dla produktów, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy wypełnia się w sposób czytelny, drukowanymi literami, bez poprawek i skreśleń, kolorem innym niż używany na świadectwie. Weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy stanowi pojedynczą kartkę papieru.

§ 6. 1. Osoba zgłaszająca towar do weterynaryjnej kontroli granicznej składa weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy w 4 egzemplarzach (oryginał i 3 kopie) granicznemu lekarzowi weterynarii właściwego przejścia granicznego, przez które towary będą przewożone.

2. Weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy może być przesłane do granicznego lekarza weterynarii właściwego przejścia granicznego za pomocą faksu, pod warunkiem że oryginał tego świadectwa zostanie przedstawiony nie później niż w dniu zgłoszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie formy i sposobu zgłoszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej oraz wzorów weterynaryjnych świadectw przekroczenia granicy dla zwierząt i produktów (Dz. U. Nr 57, poz. 523).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2004 r. (poz. 185)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165, poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020.