ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zakresu i metod kontroli wykorzystania i przetwarzania roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Kontroli wykorzystania i przetwarzania roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie dokonuje się poprzez przeprowadzenie kontroli na miejscu.

2. Do zakresu i metod kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kontroli pierwszych jednostek przetwórczych, określone w rozdziale 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”.

§ 2. Przeprowadzając kontrolę, o której mowa w § 1 ust. 1, Agencja Rynku Rolnego wykorzystuje informacje zawarte w szczególności w kopii deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie oraz w rejestrach, o których mowa w art. 39 rozporządzenia nr 1973/2004.

§ 3. Przeprowadzając kontrolę, o której mowa w § 1 ust. 1, u wnioskodawców przetwarzających rośliny energetyczne na produkty energetyczne pośrednie w prowadzonym przez siebie zakładzie przetwórczym, Agencja Rynku Rolnego wykorzystuje również informacje zawarte w dokumentacji dotyczącej zbycia produktów energetycznych pośrednich do przetworzenia na cele energetyczne, w tym w umowie dotyczącej ich zbycia, fakturach, rachunkach lub innych dowodach księgowych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).