ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach

Na podstawie art. 11 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za:

1) wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych;

2) udzielenie:

a) zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową,

b) licencji na trenowanie koni,

c) licencji na dosiadanie (powożenie) koni,

d) licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego;

3) rejestrację barw wyścigowych;

4) zgłoszenie konia do wyścigów.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, została określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie) koni, a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów (Dz. U. Nr 90, poz. 1008).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).