ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) od 300 GT do mniejszej niż 500 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 2200 euro za każde GT i kwoty 382 000 euro oraz współczynnika 0,7,

f) od 500 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 1200 euro za każde GT i kwoty 882 000 euro oraz współczynnika 0,7;”,

b) w pkt 2 lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) od 100 GT do mniejszej niż 300 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 2700 euro za każde GT i kwoty 232 000 euro oraz współczynnika 0,9,

e) od 300 GT do mniejszej niż 500 GT — równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 2200 euro za każde GT i kwoty 382 000 euro oraz współczynnika 0,9,”;

2) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wysokość kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji przyznanej na dany statek rybacki w całym okresie objętym programem operacyjnym nie może przekroczyć 90% stawek pomocy określonych w § 3, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 6 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1198/2006”.”;

3) w § 16 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) których armatorzy nie prowadzą połowów przy użyciu narzędzi połowowych ciągnionych wymienionych w tabeli 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2004, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 3);”;

4) w § 16b ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana armatorowi statku rybackiego, jeżeli nie dopuścił się poważnego naruszenia w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1005/2008, w roku, za który wspólnie ubiega się o przyznanie pomocy.”;

5) w § 18 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest przyznawana w formie premii rybakowi, który:”;

6) w § 19 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących szkoleń przekwalifikowujących do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka niezwiązanych z rybołówstwem jest przyznawana w formie premii rybakowi, który:”;

7) w § 27 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomoc w ramach środków, o których mowa w § 1 pkt 3, oraz pomoc, o której mowa w § 16a, jest przyznawana, jeżeli operacja:”;

8) uchyla się § 32;

9) w § 34 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów:”;

10) w § 37 w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy — jeżeli wnioskodawca taki numer posiada,”;

11) w § 41b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.”;

12) w § 45 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Wniosek o płatność w przypadku środków, o których mowa w § 1 pkt 3 i pkt 5 lit. a, oraz w przypadku pomocy, o której mowa w § 16a, może dotyczyć płatności pośredniej. Wniosek w takim przypadku składa się po zrealizowaniu danego etapu operacji określonego w umowie o dofinansowanie.”;

13) w § 48 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) został ukarany za poważne naruszenie w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1005/2008, gdy dopuścił się tego naruszenia w roku, za który przyznano mu pomoc — w przypadku pomocy, o której mowa w § 9 i § 16b.”;

14) w § 49 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, który złożył wniosek o dofinansowanie, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców albo zapisobierców windykacyjnych, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy albo zapisobiercy.”;

15) w załączniku do rozporządzenia w części I. Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;”,

c) w ust. 3:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;”,

— w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) opinię jednostki naukowej prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego stwierdzającą, że realizacja operacji nie wpłynie na zwiększenie zdolności statku rybackiego do prowadzenia połowów, o której mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006 — w przypadku zakupu echosondy, sonaru, windy lub wyciągarki narzędzi połowowych.”,

d) w ust. 4:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;”,

— uchyla się pkt 6,

— pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) oświadczenie wszystkich współwłaścicieli lub współarmatorów statku rybackiego, wskazanego we wniosku o dofinansowanie, o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej tym wnioskiem;”,

— uchyla się pkt 19,

e) w ust. 5:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) program działania określający warunki wprowadzenia dywersyfikacji zatrudnienia, zawierający szczegółowe informacje dotyczące planowanej działalności — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;”,

— uchyla się pkt 9,

— pkt 11-13 otrzymują brzmienie:

„11) zaświadczenie wydane przez właściwą instytucję ubezpieczeń społecznych o opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne albo o niezaleganiu w opłacaniu tych składek albo deklaracja rozliczeniowa, o której mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, składana wraz z dowodami dokonywania wpłaty na ubezpieczenia społeczne za armatora albo współarmatora lub właściciela albo współwłaściciela, pracujących na statku rybackim, oraz za członków załogi pracujących na statku rybackim na podstawie umowy o świadczenie usług na statku rybackim, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

12) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

13) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone.”;

16) w załączniku do rozporządzenia w części II. Załączniki, które dołącza się do wniosku o płatność:

a) w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) zaświadczenie wydane przez właściwą instytucję ubezpieczeń społecznych o opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne albo o niezaleganiu w opłacaniu tych składek albo deklaracja rozliczeniowa, o której mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, składana wraz z dowodami dokonywania wpłaty na ubezpieczenia społeczne za armatora albo współarmatora lub właściciela albo współwłaściciela, pracujących na statku rybackim, oraz za członków załogi pracujących na statku rybackim na podstawie umowy o świadczenie usług na statku rybackim, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.”,

b) w ust. 4 uchyla się pkt 4-6.

§ 2. 1. Pomoc na realizację operacji w ramach środka inwestycje na statkach rybackich i selektywność w zakresie operacji dotyczącej modernizacji statku rybackiego może zostać przyznana również na operacje, które zostały zrealizowane w całości przed dniem 29 czerwca 2009 r. lub których realizacja rozpoczęła się przed tym dniem, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2007 r., zgodnie z warunkami i trybem określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) wniosek o dofinansowanie zawiera w szczególności opis zrealizowanej operacji lub zrealizowanej części operacji i opis planowanej części operacji, w tym określenia miejsca, celów, zakresu i kosztów tej operacji lub jej części;

2) umowa o dofinansowanie zawiera:

a) oświadczenie beneficjenta o osiągnięciu celu operacji lub zobowiązanie do jego osiągnięcia oraz zobowiązanie do zachowania tego celu,

b) oświadczenie beneficjenta o niefinansowaniu realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych i zobowiązanie do nieubiegania się o takie finansowanie

— przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioski o dofinansowanie składa się w terminie i na warunkach określonych przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ogłoszeniu, o którym mowa w § 36a rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

§ 3. 1. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych wydaniem decyzji ostatecznej albo zawarciem umowy o dofinansowanie, na podstawie których jest przyznawana pomoc, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do zwrotu pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji, o której mowa w § 16b rozporządzenia, o którym mowa w § 1, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1064, z 2010 r. Nr 43, poz. 249 oraz z 2011 r. Nr 129, poz. 745.