ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne współpracują w celu zapewnienia:

1) prawidłowej kontroli:

a) przesyłek zwierząt, przesyłek produktów, pasz, pasz leczniczych i przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, podlegających kontroli, o której mowa w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej, zwanych dalej „przesyłkami” ,

b) produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia, przywożonych z państw trzecich w bagażu podróżnych,

c) przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, podlegających kontroli, o której mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

2) prawidłowego nadzoru nad przesyłkami niespełniającymi wymagań przywozowych lub przewozowych, znajdującymi się w składzie celnym, składzie wolnocłowym lub magazynie znajdującym się w wolnym obszarze celnym.

§ 2. Współpraca organów, w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b i pkt 2, w szczególności polega na:

1) wzajemnym udostępnianiu przez organy celne i granicznych lekarzy weterynarii albo powiatowych lekarzy weterynarii:

a) dokumentacji celnej i weterynaryjnej do wglądu,

b) informacji z baz danych, w tym zawartych w elektronicznych systemach informatycznych,

w zakresie niezbędnym tym organom do przeprowadzania kontroli;

2) udzielaniu wzajemnej pomocy przy:

a) kontroli przesyłek w zakresie prawidłowej identyfikacji przesyłki oraz informowaniu o zauważonych nieprawidłowościach związanych ze zgłoszeniem przesyłki do odprawy celnej lub weterynaryjnej kontroli granicznej,

b) sprawowaniu nadzoru nad przesyłkami:

— niespełniającymi wymagań przywozowych lub przewozowych, znajdującymi się w zatwierdzonym przez granicznego lekarza weterynarii albo powiatowego lekarza weterynarii składzie celnym, składzie wolnocłowym lub magazynie znajdującym się w wolnym obszarze celnym,

— transportowanymi z przejścia granicznego do granicznego posterunku kontroli lub stacji kwarantanny;

3) powiadamianiu przez organy celne powiatowego lekarza weterynarii albo granicznego lekarza weterynarii o zaistnieniu podczas kontroli celnej uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzeniu niepoddania weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek podlegających tej kontroli;

4) powiadamianiu przez powiatowego lekarza weterynarii albo granicznego lekarza weterynarii organów celnych o:

a) działaniach podjętych w związku z powiadomieniem, o którym mowa w pkt 3,

b) uzasadnionym podejrzeniu lub stwierdzeniu niepoddania weterynaryjnej kontroli granicznej lub kontroli celnej przesyłek podlegających tym kontrolom;

5) informowaniu przez granicznego lekarza weterynarii albo powiatowego lekarza weterynarii organów celnych o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu lub cofnięciu zatwierdzenia składu celnego, składu wolnocłowego lub magazynu znajdującego się w wolnym obszarze celnym;

6) informowaniu przez organy celne organów Inspekcji Weterynaryjnej o udzieleniu pozwolenia lub cofnięciu pozwolenia na prowadzenie składu celnego;

7) wspólnym prowadzeniu, w uzasadnionych przypadkach, kontroli podmiotów prowadzących skład celny, skład wolnocłowy lub magazyn znajdujący się w wolnym obszarze celnym oraz wzajemnym informowaniu o zaleceniach podjętych wobec tych podmiotów;

8) powiadamianiu przez organy Inspekcji Weterynaryjnej organów celnych o ograniczeniach wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłek pochodzących z państw trzecich oraz produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przywożonych z państw trzecich w bagażu podróżnych.

§ 3. Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne wymieniają niezwłocznie informacje o nieprawidłowościach występujących przy:

1) wprowadzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wyprowadzaniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) przemieszczaniu w ramach procedury tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

— przesyłek oraz produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przywożonych z państw trzecich w bagażu podróżnych, podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej.

§ 4. 1. Organy celne informują organy Inspekcji Weterynaryjnej o zdjęciu plomb weterynaryjnych.

2. Jeżeli organy celne stwierdzą usunięcie plomb weterynaryjnych, powiadamiają o tym granicznego lekarza weterynarii albo powiatowego lekarza weterynarii.

§ 5. Współpraca organów, w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, w szczególności polega na:

1) udzielaniu wzajemnej pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych;

2) wymianie informacji dotyczących przeprowadzanej kontroli;

3) wzajemnym udostępnianiu przez organy celne i powiatowych lekarzy weterynarii dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej kontroli.

§ 6. Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne:

1) wyznaczają osoby odpowiedzialne za koordynację współpracy;

2) dokonują analizy i oceny realizacji współpracy oraz ustalają, jakie działania w ramach tej współpracy należy podjąć;

3) organizują i przeprowadzają wspólne szkolenia w zakresie współpracy pomiędzy tymi organami;

4) przygotowują i wdrażają sposób postępowania z przesyłkami, które nie spełniają warunków określonych w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej, niedopuszczonymi do przywozu na terytorium państwa trzeciego, bezpośrednio na granicy, przez władze tego państwa, w tym:

a) sposób ewidencjonowania odesłanych przesyłek,

b) sposób informowania o obowiązujących przepisach w zakresie sposobu postępowania z tymi przesyłkami.

§ 7. Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne mogą zawierać w ramach współpracy, o której mowa w § 1, porozumienia określające jej zakres i tryb udzielania pomocy technicznej przy jej realizacji.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362 i Nr 178, poz. 1480, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 345 i Nr 75, poz. 492.