ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w trakcie jego realizacji i dokonywane w danym roku jego realizacji nie wymagają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, chyba że dotyczą:

1) częściowego wykonania programu operacyjnego, polegającego na niepełnej realizacji lub braku realizacji wybranych działań zatwierdzonych w programie operacyjnym na rok bieżący;

2) zmiany treści programu operacyjnego, w szczególności polegającej na:

a) zmianie rodzaju, zakresu lub sposobu realizacji działań zatwierdzonych w programie operacyjnym lub

b) wprowadzeniu do programu operacyjnego nowych działań, lub

c) (uchylony);

3) zmiany wysokości funduszu operacyjnego.

2. Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w trakcie jego realizacji i dokonywane w kolejnych latach jego realizacji wymagają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

§ 2. 1. Organizacja producentów owoców i warzyw albo zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw, w celu wprowadzenia w bieżącym roku realizacji programu operacyjnego zmian wymagających zatwierdzenia, składa wniosek o zatwierdzenie tych zmian do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji albo tego zrzeszenia, w terminie do dnia 30 listopada roku, którego zmiany dotyczą.

2. Organizacja producentów owoców i warzyw albo zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw, w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji programu operacyjnego zmian niewymagających zatwierdzenia, jest obowiązana powiadomić niezwłocznie dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji albo tego zrzeszenia, o zakresie wprowadzonych zmian.

§ 3. Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w trakcie jego realizacji nie mogą spowodować:

1) zmiany ogólnych celów programu operacyjnego;

2) zwiększenia wysokości pierwotnie zatwierdzonego funduszu operacyjnego o więcej niż 25% wysokości tego funduszu albo jego zmniejszenia o więcej niż 30% wysokości tego funduszu;

3) wyłączenia obligatoryjnych działań na rzecz ochrony środowiska, o których mowa w art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno;

4) przekroczenia maksymalnego procentowego poziomu funduszu operacyjnego przeznaczonego na cele, działania lub wydatki realizowane w ramach programu operacyjnego, określonego przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.