ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 213, poz. 2163) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 131 i 132 otrzymują brzmienie:

„§ 131. Pomocy finansowej za czasowe zawieszenie działalności połowowej udziela się w 2005 r.:

1) armatorowi statku rybackiego o polskiej przynależności, który:

a) zawiesił działalność połowową na co najmniej 56 dni w okresie od dnia 1 maja do dnia 15 września 2005 r.,

b) posiada przyznaną kwotę połowową dorsza na 2005 r.;

2) podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie przetwórstwa ryb, którego podstawę działalności w poprzednim roku obrachunkowym w co najmniej 60 % stanowiły zasoby dorsza bałtyckiego.

§ 132. 1. Pomocy finansowej za czasowe zawieszenie działalności połowowej, o której mowa w § 131, udziela się jednorazowo armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

1) do 10 m — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 1 172 euro;

2) powyżej 10 m do 15 m — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 1 594 euro;

3) powyżej 15 m do 19,5 m — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 2 159 euro;

4) powyżej 19,5 m do 25 m — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 2 409 euro;

5) powyżej 25 m — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 2 645 euro.

2. Wysokość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, zostaje zwiększona o równowartość w złotych kwoty 503 euro za każdego pracownika zatrudnionego na statku rybackim na dzień 30 kwietnia 2005 r.”;

2) po 132 dodaje się 132a i 132b w brzmieniu:

„§ 132a. Podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie przetwórstwa ryb udziela się pomocy finansowej za czasowe zawieszenie działalności połowowej, o której mowa w § 131, jednorazowo, w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 503 euro za każdego pracownika zatrudnionego na dzień 30 kwietnia 2005 r.

§ 132b. Pomocy finansowej za czasowe zawieszenie działalności połowowej udziela się do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na udzielenie tego rodzaju pomocy, uwzględniając kolejność, w jakiej wnioski zostały złożone.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).