ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 72, poz. 655) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenia sadów i plantacji elitarnych,”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa się jako iloczyn liczby hektarów oraz stawki dotacji na 1 hektar, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części IV pkt 1, na podstawie zestawienia powierzchni zakwalifikowanych. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który udokumentuje, że sad i plantacja elitarna uzyskały świadectwo oceny materiału szkółkarskiego wojewódzkiego inspektoratu inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia sadu i plantacji elitarnej.

5. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, określa się jako iloczyn liczby odmian i stawki dotacji, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części IV pkt 2. Dotacja może być udzielona podmiotom uzyskującym i utrzymującym materiał szkółkarski wolny od chorób wirusowych.”;

2) w § 4:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być udzielona, jeżeli celowość nabycia reproduktora została potwierdzona w zaświadczeniu wydanym przez podmiot prowadzący księgę zwierząt hodowlanych, zwaną dalej „księgą”, podmiotowi będącemu nabywcą.”,

c) w ust. 3 uchyla się pkt 3,

d) w ust. 5 uchyla się pkt 2;

3) w § 5 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 1,

b) pkt 2—4 otrzymują brzmienie:

„2) krowę pierwiastkę rasy mlecznej: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania, pochodzącą po buhaju testowanym tej samej rasy — na podstawie wniosku hodowcy potwierdzonego pod względem merytorycznym przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej; dotacja przysługuje po ukończeniu przez krowę pierwszej laktacji 305-dniowej lub krótszej, zakończonej naturalnym zasuszeniem po minimum 200 dniach doju;

3) krowę rasy mięsnej i rasy simentalskiej, o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości, utrzymywaną w stadzie objętym oceną, wpisaną do ksiąg zwierząt hodowlanych prowadzonych w kraju dla bydła ras mięsnych, lub krowę pierwiastkę rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości, która odchowała cielę do 3. miesiąca życia; dotacja jest wypłacana na wniosek hodowcy, w dwóch ratach, w wysokości 1/2 stawki rocznej, według stanu krów na dzień 31 maja i 30 listopada, a dla krów pierwiastek, które z uwagi na termin wycielenia nie mogą być wpisane do ksiąg zwierząt hodowlanych w danym roku, w wysokości 1/2 stawki rocznej, pod warunkiem odchowania cielęcia do 3. miesiąca życia;

4) cielę urodzone w wyniku przeniesienia zarodka, którego pochodzenie po rodzicach wykazanych w dokumentach hodowlanych zostało potwierdzone badaniem grup i białek krwi lub badaniem markerów DNA — na podstawie wniosku posiadacza zwierzęcia, potwierdzonego przez podmiot prowadzący księgi, pod warunkiem że zarodek:

a) spełniał wymagania hodowlane określone przez podmiot prowadzący księgi,

b) został pozyskany w roku 2003, 2004 lub 2005.”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Hodowcy świń może być udzielona dotacja, według stawek, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:

1) lochę czystorasową wpisaną do księgi rasy: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc, hampshire, pietrain, belgijska zwisłoucha lub za lochę linii 990, której kojarzenie zostało pozytywnie ocenione w danym roku w stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej Instytutu Zootechniki w Krakowie i potwierdzone w protokole oceny kojarzenia lochy, sporządzonym przez tę stację;

2) lochę stada podstawowego utrzymywaną w stadzie produkującym:

a) knury i loszki, osiągającym, określone przez Instytut Zootechniki w Krakowie, parametry w zakresie oceny przyżyciowej młodych knurów i loszek, liczby ocenionych i wpisanych do księgi lub zakwalifikowanych do hodowli knurów i loszek oraz w którym średni stan loch od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września i od dnia 1 października do dnia 31 marca wynosił co najmniej:

— 15 loch rasy: duroc, hampshire, pietrain, belgijska zwisłoucha i loch linii 990,

— 25 loch rasy: wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwistouchej lub

b) wyłącznie loszki rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej, osiągającym, określone przez Instytut Zootechniki w Krakowie, parametry w zakresie oceny przyżyciowej loszek, liczby ocenionych i zakwalifikowanych do hodowli loszek oraz w którym średni stan loch od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września i od dnia 1 października do dnia 31 marca wynosił co najmniej 25 loch;

3) knura rasy wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, duroc, hampshire i pietrain wpisanego do księgi, wolnego od genu wrażliwości na stres, używanego w stadzie poddawanym ocenie wartości użytkowej.”;

5) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiotowi posiadającemu pasiekę, w której jest realizowany krajowy program hodowlany oraz są utrzymywane matki pszczele wpisane do ksiąg, może być udzielona, na jego wniosek, dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za sprzedaną matkę pszczelą unasiennioną sztucznie lub nadowlanej pszczół, dla której jest prowadzona księga.”;

6) w § 19:

a) w ust. 3 w pkt 1 uchyla się lit. b i e,

b) w ust. 4:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wnioski podmiotów o dotacje na utrzymanie populacji objętych ochroną zasobów genetycznych ryb oraz o dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, akceptuje minister właściwy do spraw rolnictwa, a następnie wypłaca dotacje w odniesieniu do:”,

— uchyla się pkt 1,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5, z wyłączeniem wniosków, o których mowa w ust. 4, podmioty składają do podmiotu prowadzącego księgę, który sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz przekazuje Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt.”,

d) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) świnie i drób — dotacja może być wypłacona na I półrocze w wysokości 1/2 należnej dotacji rocznej, na III kwartał w wysokości 1/4 należnej dotacji rocznej, przy czym rozliczenie rocznej dotacji następuje na podstawie stanów faktycznych ujętych we wniosku na IV kwartał, złożonym do dnia 10 grudnia;”,

e) uchyla się ust. 8 i 12;

7) w § 21:

a) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) świń wpisanych do ksiąg na dzień 1 stycznia 2005 r.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podmiotowi prowadzącemu księgi drobiu dotacja jest wypłacana jednorazowo według stanu otwartych i prowadzonych na dzień 1 stycznia 2005 r. ksiąg, na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań przedłożonego do dnia 20 grudnia.”;

8) w § 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiotowi będącemu właścicielem buhaja, posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia buhajów, wydane przez podmiot upoważniony na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, po złożeniu wniosku do ministra właściwego do spraw rolnictwa, może być udzielona dotacja na utrzymywanie buhajów lub przechowywanie ich nasienia w ramach realizacji programów oceny i selekcji buhajów.”,

b) w ust. 2:

— w pkt 1 lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) żyje albo zostało zgromadzone jego nasienie w ilości co najmniej:

— 20 000 porcji — dla rasy polskiej holsz-tyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-bia-łej,

— 15 000 porcji — dla rasy polskiej holsz-tyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono--białej,

— 10 000 porcji — dla rasy simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania,

— 6 000 porcji — dla rasy polskiej czerwonej,

d) w przypadku buhajów, które są po raz drugi w danym roku dopuszczone do użycia w sztucznym unasiennianiu, ilość zgromadzonego nasienia wynosi co najmniej:

— 2 000 porcji — dla rasy polskiej holsz-tyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-bia-łej,

— 1 500 porcji — dla rasy polskiej holsz-tyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono--białej,

— 1 000 porcji — dla rasy simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania,

— 500 porcji — dla rasy polskiej czerwonej,”,

— w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) nasieniem buhaja, w okresie od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji, unasienniono co najmniej:

— 400 sztuk krów i jałowic w okresie 210 dni — dla rasy polskiej holsztyń-sko-fryzyjskiej,

— 150 sztuk krów i jałowic w okresie 440 dni — dla rasy polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania;”,

— uchyla się pkt 5 i 6,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Maksymalna liczba buhajów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, na które po każdej ocenie wartości hodowlanej i dopuszczeniu do użycia w sztucznym unasiennianiu może zostać wypłacona dotacja, wynosi:

1) 40 sztuk — dla rasy polskiej holsztyńsko--fryzyjskiej odmiany czarno-białej;

2) 4 sztuki — dla rasy polskiej holsztyńsko--fryzyjskiej odmiany czerwono-białej;

3) 2 sztuki — dla rasy simentalskiej;

4) 1 sztuka — dla rasy polskiej czerwonej.”,

d) w ust. 4 uchyla się pkt 4 i 5;

9) w § 24 w ust. 1 uchyla się pkt 1;

10) w § 25 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) realizację zadań przy zwalczaniu Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus będącej czynnikiem wywołującym bakteriozę pierścieniową ziemniaka lub Ralstonia solanacearum będącej czynnikiem wywołującym chorobę śluzak, przy czym dofinansowaniem są objęte koszty:

a) przetwarzania porażonych i prawdopodobnie porażonych ziemniaków, dokonanego przez zakład przetwórczy w sposób gwarantujący zniszczenie bakterii, w związku z decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii lub przetwarzania ziemniaków podejrzanych o porażenie na podstawie pozytywnego wyniku testu immunofluorescencji pośredniej, dokonanego przez zakład przetwórczy w sposób gwarantujący zniszczenie bakterii, jeżeli przetwarzania dokonano po wyrażeniu zgody i pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,

b) odkażania powierzchni w związku z decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii lub na podstawie pozytywnego wyniku testu immunofluorescencji pośredniej po wyrażeniu zgody przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,

c) pokrycia szkody poniesionej w wyniku zdyskwalifikowania, z powodu wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum, sadzeniaków ziemniaka uznanych po ocenie polowej w stopniach: przedbazowy (PBm, PB||), bazowy (B(, Bn), kwalifikowany (CA, CB), jeżeli sadzeniaki te znalazły się w strefie zagrożenia określonej, w związku z wykryciem bakterii, w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,

d) zakupu kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka, jeżeli zostały wysadzone w strefie zagrożenia określonej w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii

— w wysokości, która jest określona w załączniku nr 12 do rozporządzenia w Ip. 3.”;

11) w § 27:

a) w ust. 1 tiret otrzymuje brzmienie:

„— może być udzielona dotacja do wysokości określonej w załączniku nr 12 do rozporządzenia w Ip. 1, 5 i 6, na wniosek podmiotu, sporządzony w sposób, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 17.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotacja może być udzielona, jeżeli oferta wykonania zadania zawierająca zakres, sposób realizacji i rozliczenia zadania oraz szczegółową kalkulację kosztów została złożona do Głównego Inspektora, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, i została przez niego przyjęta do realizacji.”;

12) uchyla się § 28 ;

13) w § 29:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiotowi upoważnionemu przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa na podstawie przepisów o ochronie roślin, z wyłączeniem gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych, do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na obniżenie ceny za badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych, polowych i sadowniczych, eksploatowanych przez posiadaczy, służących do wykonywania zabiegów ochrony roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych, według stawek, które są określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje wojewodzie wnioski podmiotów, o których mowa w ust. 1, po ich sprawdzeniu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji wydaje wojewoda.”;

14) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie sporządzonego zestawienia decyzji, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4, § 26 ust. 4, § 27 ust. 3 i § 29 ust. 8.”;

15) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiotom wykonującym usługi w zakresie wykonywania analiz pozostałości środków ochrony roślin w próbkach pobranych z płodów rolnych wyprodukowanych metodami ekologicznymi może być udzielona dotacja według stawek, które są określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia w Ip. 6.”;

16) w § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zestawienia wypłaconych za dany rok dotacji są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa albo ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, przez: Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, podmioty prowadzące hodowlę roślin, podmioty realizujące zadania z zakresu wytwarzania materiałów wyjściowych, podmioty prowadzące sady i plantacje elitarne. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Polski Związek Owczarski i Krajową Stację Chemiczno-Rolni-czą.”;

17) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

18) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) uchyla się wzór nr 10,

b) wzór nr 16 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) we wzorze nr 19 drugie objaśnienie otrzymuje brzmienie:

„**' Na podstawie przepisów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.”,

d) użyte we wzorach nr 1—15 i 17—19 wyrazy „na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 72, poz. 655)” zastępuje się wyrazami „na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 72, poz. 655, z późn. zm.)”;

19) załączniki nr 3—12 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 3—12 do niniejszego rozporządzenia;

20) załącznik nr 14 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Podmiotowi, który przedłożył do dnia 31 stycznia 2005 r. odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa albo ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, albo wojewodzie wniosek o dotacje przedmiotowe należne za zadania wykonane w 2004 r., może być udzielona i wypłacona dotacja ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok 2005 na dotacje przedmiotowe, wyłącznie do wysokości kwot ustalonych dla danego rodzaju zadań w 2004 r., jeżeli nie byty one sfinansowane ze środków przeznaczonych na ten cel w 2004 r.

§ 3. Ofertę, o której mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, na dofinansowanie zadań realizowanych w 2005 r., składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do dotacji udzielanych od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2005 r. (poz. 831)

Załącznik 2

WZÓR NR 16