ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie warunków i terminu przekazywania przez organizacje producentów lub wstępnie uznane grupy producentów należności uzyskanych z tytułu dostawy pomidorów dla przetwórstwa

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 62, poz. 572) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Należności uzyskane przez wstępnie uznane grupy producentów, zwane dalej „grupami producentów”, lub organizacje producentów, z tytułu dostawy pomidorów dla przetwórstwa, w ramach zawartej umowy dostarczenia, są przekazywane producentom, jeżeli:

1) są członkami danej grupy producentów lub organizacji producentów;

2) są członkami innej niż określona w pkt 1 grupy producentów lub organizacji producentów;

3) nie są zrzeszeni w żadnej grupie producentów lub organizacji producentów.

2. W przypadku gdy producentem jest osoba prawna, otrzymane należności, o których mowa w ust. 1, są przez nią przekazywane poszczególnym producentom będącym jej członkami.

§ 2. 1. Niezależnie od przekazania należności, o których mowa w § 1, grupa producentów lub organizacja producentów informuje, w formie pisemnej, producenta o sposobie wyliczenia tej należności.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) numer umowy dostarczenia pomidorów dla przetwórstwa;

2) numer lub numery świadectw dostawy owoców i warzyw dla przetwórstwa;

3) w odniesieniu do każdego ze świadectw, o których mowa w pkt 2:

a) masę netto pomidorów dopuszczonych do przetworzenia, wyrażoną w kilogramach,

b) cenę sprzedaży tych pomidorów, wyrażoną w złotych za kilogram.

3. W przypadku gdy producentem jest osoba prawna, informacja, o której mowa w ust. 1, jest przez nią przekazywana poszczególnym producentom będącym jej członkami.

§ 3. 1. Przekazywanie należności, o których mowa w § 1, jest dokonywane przekazem pocztowym lub w formie przelewu bankowego w terminie 15 dni roboczych od uzyskania przez grupę producentów lub organizację producentów tych należności.

2. Koszty przekazu pocztowego lub przelewu bankowego, o których mowa w ust. 1, ponosi producent, na rzecz którego należności są przekazywane.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).