ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości mieszanek dla ochrony środowiska oraz wzoru świadectwa mieszanki dla ochrony środowiska 2)

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowe wymagania w zakresie wytwarzania mieszanek dla ochrony środowiska zbieranych bezpośrednio oraz składników uprawianych mieszanek dla ochrony środowiska;

2)  szczegółowe wymagania w zakresie jakości mieszanek dla ochrony środowiska zbieranych bezpośrednio oraz składników uprawianych mieszanek dla ochrony środowiska;

3)  wzór świadectwa mieszanki dla ochrony środowiska.

§ 2. Mieszanki dla ochrony środowiska sporządza się w sposób umożliwiający odtworzenie rodzaju siedliska występującego w miejscu zbioru.

§ 3. Mieszanki dla ochrony środowiska zbierane bezpośrednio zbiera się w regionie pochodzenia, na obszarze źródłowym, który nie był obsiewany przez okres 40 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska.

§ 4. Składniki uprawianych mieszanek dla ochrony środowiska wytwarza się z materiału siewnego zbieranego na obszarze źródłowym, który nie był obsiewany przez okres 40 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska.

§ 5. Mieszanki dla ochrony środowiska zbierane bezpośrednio powinny zawierać składniki posiadające zdolność kiełkowania umożliwiającą odtworzenie rodzaju siedliska występującego w miejscu zbioru.

§ 6. Mieszanki dla ochrony środowiska zbierane bezpośrednio oraz składniki uprawianych mieszanek dla ochrony środowiska zbiera się zgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

§ 7. Zawartość składników mieszanek niezwiązanych z rodzajem siedliska występującym w miejscu zbioru nie może przekroczyć wagowo 1% mieszanki.

§ 8. 1. Mieszanka dla ochrony środowiska zbierana bezpośrednio nie może zawierać nasion Avena fatua, Avena sterylis i Cuscuta spp.

2. Maksymalna zawartość nasion Rumex spp. innych niż Rumex acetosella i Rumex maritimus w mieszance dla ochrony środowiska zbieranej bezpośrednio nie może przekroczyć wagowo 0,05% mieszanki.

§ 9. Składniki uprawianych mieszanek dla ochrony środowiska, które należą do gatunków wymienionych w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 3), przed ich zmieszaniem powinny spełniać wymagania określone dla materiału siewnego roślin pastewnych kategorii handlowy zgodnie z przepisami dotyczącymi jakości materiału siewnego.

§ 10. Maksymalna liczba rozmnożeń składników uprawianych mieszanek dla ochrony środowiska nie może przekroczyć 5.

§ 11. Wzór świadectwa mieszanki dla ochrony środowiska stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)   Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2010/60/UE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidującej pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego (Dz. Urz. UEL 228 z 31.08.2010, str. 10).