ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 i 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. Niedopuszczalne jest wprowadzanie i przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nasion pomidora (Lycopersicon lycopersicum L.) Karsten ex Farw., porażonych przez Pepino mosaic virus.

§ 2. 1. Nasiona pomidora pochodzące z państw trzecich mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych i są zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne potwierdzające, że nasiona te były poddane metodzie ekstrakcji kwasów oraz: 2)

1)   pochodzą z obszarów, na których nie stwierdzono występowania Pepino mosaic virus, lub

2)   nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Pepino mosaic virus na roślinach w miejscu produkcji w czasie ich pełnego cyklu wegetacyjnego, lub

3)   reprezentatywna próba nasion została poddana urzędowemu badaniu 3) na obecność Pepino mosaic virus i w wyniku tego badania nasiona zostały uznane za wolne od Pepino mosaic virus.

2. Nasiona pomidora pochodzące z państw trzecich, przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poddaje się w punkcie wwozu granicznej kontroli fitosanitarnej na obecność Pepino mosaic virus.

§ 3. 1. Nasiona pomidora pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały poddane metodzie ekstrakcji kwasów oraz:

1)   pochodzą z obszarów, na których nie stwierdzono występowania Pepino mosaic virus, lub

2)   nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Pepino mosaic virus na roślinach w miejscu produkcji w czasie ich pełnego cyklu wegetacyjnego, lub

3)   reprezentatywna próba nasion została poddana urzędowemu badaniu na obecność Pepino mosaic virus i w wyniku tego badania nasiona zostały uznane za wolne od Pepino mosaic virus.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przemieszczania nasion pomidora przeznaczonych dla ostatecznego odbiorcy niezajmującego się zarobkowo produkcją roślinną; sposób opakowania nasion pomidora powinien wskazywać, że są one przeznaczone do sprzedaży dla takiego odbiorcy.

§ 4. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przeprowadza urzędowe kontrole miejsc produkcji roślin i owoców pomidora na obecność występowania Pepino mosaic virus.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 4) .


1)   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2)   Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus (Dz. U. poz. 594), które weszło w życie z dniem 30 maja 2008 r.

3)   Badania przeprowadzane przez urzędową służbę ochrony roślin z zastosowaniem uznanych międzynarodowo metod.

4)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 maja 2004 r.