ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych 2)

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) podmioty uprawnione do wydawania zaświadczeń hodowlanych dla zwierząt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych, zarodków i jaj wylęgowych;

2) warunki i sposób wystawiania zaświadczeń, o których mowa w pkt 1;

3) zakres niezbędnych informacji, jakie powinny zawierać zaświadczenia.

§ 2. 1. Zaświadczenie hodowlane, zwane dalej „zaświadczeniem”, jest wydawane:

1) na wniosek hodowcy lub posiadacza wprowadzanych do obrotu zwierząt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych lub zarodków;

2) przez zakład, o którym mowa w art. 2 pkt 20 lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289).

2. Organem wydającym zaświadczenie jest podmiot prowadzący:

1) księgę albo rejestr zwierząt hodowlanych, zwany dalej „rejestrem”, w którym jest wpisane zwierzę — dla:

a) zwierząt hodowlanych,

b) nasienia, komórek jajowych lub zarodków zwierząt hodowlanych;

2) zakład, o którym mowa w art. 2 pkt 20 lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt — dla jaj wylęgowych.

3. Podmioty upoważnione do pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania lub przechowywania i dostarczania nasienia oraz podmioty upoważnione do pobierania, konserwowania, przechowywania i dostarczania komórek jajowych i zarodków wystawiają zaświadczenia – dla:

1) nasienia;

2) komórek jajowych;

3) zarodków zwierząt hodowlanych.

4. Zaświadczenie wystawia się:

1) indywidualnie dla każdego zwierzęcia w przypadku bydła, owiec, kóz, zwierząt futerkowych oraz świń, z wyjątkiem mieszańców świń;

2) dla partii:

a) mieszańców świń, w przypadku gdy mają to samo pochodzenie i są kierowane do tego samego miejsca przeznaczenia,

b) drobiu,

c) jaj wylęgowych,

d) nasienia, w przypadku gdy pochodzi od jednego dawcy,

e) komórek jajowych, w przypadku gdy pochodzą od tej samej dawczyni,

f) zarodków, w przypadku gdy pochodzą od tych samych rodziców.

§ 3. 1. Zakres informacji, jakie powinny być zawarte w zaświadczeniach obowiązujących w handlu lub w zaświadczeniach wystawianych dla zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wzory tych zaświadczeń dla:

1) czystorasowych świń, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków są określone w decyzji 89/503/EWG z dnia 18 lipca 1989 r. ustanawiającej świadectwo dla świń hodowlanych czystorasowych, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz. Urz. WE L 247, z 23.08.1989 r.);

2) czystorasowych owiec i kóz, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków są określone w decyzji 90/258/EWG z dnia 10 maja 1990 r. ustanawiającej świadectwa zootechniczne dla owiec i kóz hodowlanych czystorasowych, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz. Urz. WE L 145, z 8.06.1990 r.);

3) mieszańców świń są określone w decyzji 89/506/EWG z dnia 18 lipca 1989 r. ustanawiającej świadectwo dla świń hodowlanych mieszańców, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz. Urz. WE L 295, z 18.10.1986 r.);

4) nasienia, komórek jajowych i zarodków od zarejestrowanych koniowatych są określone w decyzji 96/79/WE z dnia 12 stycznia 1996 r. ustanawiającej świadectwa zootechniczne dotyczące nasienia, komórek jajowych i zarodków od rejestrowanych koniowatych (Dz. Urz. WE L 019, z 25.01.1996 r.).

1a. Zakres informacji, jakie powinny być zawarte w zaświadczeniach obowiązujących w handlu lub w zaświadczeniach wystawianych dla bydła, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest określony w:

1) decyzji 2005/379/WE z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie świadectw rodowodowych i danych szczegółowych dotyczących zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz. Urz. UE L 125, z 18.05.2005 r.);

2) decyzji 2002/08/WE z dnia 28 grudnia 2001 r. ustanawiającej metody identyfikacji genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła i zmieniającej decyzje 88/124/EWG i 96/80/WE (Dz. Urz. WE L003, z 5.01.2002 r.).

2. Zaświadczenia wystawiane dla ciężarnej samicy wprowadzanej do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od gatunku, oprócz informacji o dawcy nasienia, w zakresie określonym w ust. 1 i la, powinny zawierać datę przeprowadzenia zabiegu sztucznego unasienniania albo datę pokrycia.

3. Do zaświadczenia dla nasienia buhajów wprowadzanego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być dołączony wynik badania grup i białek krwi lub badania markerów DNA dawcy nasienia.

§ 4. Zaświadczenie dla zwierząt futerkowych zawiera:

1) nazwę podmiotu prowadzącego księgę albo rejestr oraz nazwę księgi albo rejestru;

2) numer identyfikacyjny zwierzęcia, datę urodzenia, gatunek, odmianę barwną i płeć;

3) numery identyfikacyjne rodziców zwierzęcia, a w przypadku zwierzęcia czystorasowego – także jego dziadków;

4) wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej stada, z którego zwierzę pochodzi;

5) nazwę hodowcy, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej – jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

6) nazwę posiadacza zwierzęcia, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej – jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

7) miejscowość i datę wystawienia zaświadczenia oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

§ 5. Zaświadczenie dla drobiu zawiera:

1) nazwę podmiotu prowadzącego księgę albo rejestr oraz nazwę księgi albo rejestru;

2) nazwę gatunku drobiu, nazwę rodu drobiu w obrębie gatunku albo nazwę mieszańca i datę wylęgu;

3) informacje o stadzie, z którego pochodzą ptaki, w tym:

a) nazwę hodowcy, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej – jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres,

b) numery w księdze albo rejestrze rodziców samic i samców w stadzie,

c) nazwę podmiotu, który prowadzi zakład wylęgowy, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej – jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres – dla piskląt;

4) wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej stada, z którego pochodzą ptaki, jeżeli została przeprowadzona;

5) informacje o liczbie ptaków, dla których jest wystawiane zaświadczenie, w tym liczbę samców i samic;

6) nazwę odbiorcy, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej – jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

7) miejscowość i datę wystawienia zaświadczenia oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

§ 6. Zaświadczenie dla jaj wylęgowych zawiera:

1) nazwę podmiotu prowadzącego księgę albo rejestr dla drobiu, od którego pochodzą jaja, oraz nazwę księgi albo rejestru;

2) nazwę gatunku drobiu, nazwę rodu drobiu w obrębie gatunku albo nazwę mieszańca, od którego pochodzą jaja;

3) sposób oznakowania jaj;

4) datę zniesienia jaj;

5) informacje o stadzie, z którego pochodzą jaja, a w szczególności numery w księdze albo rejestrze samców i samic w stadzie;

6) informacje o poziomie reprodukcji stada;

7) nazwę hodowcy, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej – jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

8) nazwę odbiorcy, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej – jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

9) miejscowość i datę wystawienia zaświadczenia oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

– decyzji Komisji z dnia 12 stycznia 1996 r. (96/79/WE) ustanawiającej świadectwa zootechniczne dla nasienia, komórek jajowych i embrionów pochodzących od rejestrowanych koniowatych;

– decyzji Komisji z dnia 21 stycznia 1988 r. (88/124/EEC) dotyczącej wzorów danych w zaświadczeniu hodowlanym dla nasienia i zarodków czystorasowego bydła hodowlanego;

– decyzji Komisji z dnia 18 lipca 1989 r. (89/503/EEC) w sprawie potwierdzenia hodowlanego dla rasowych świń hodowlanych, ich nasienia, komórek jajowych oraz zarodków;

– decyzji Komisji z dnia 29 lipca 1986 r. (86/404/EEC) w sprawie ustalania wzoru oraz danych do potwierdzeń hodowlanych dla bydła hodowlanego czystej rasy;

– decyzji Komisji z dnia 18 lipca 1989 r. (89/506/EEC) w sprawie potwierdzeń hodowlanych dla hybrydowych świń hodowlanych, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków;

– decyzji Komisji z dnia 10 maja 1990 r. (90/258/EEC) w sprawie zaświadczeń hodowlanych dla czystorasowych owiec i kóz oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków;

– decyzji 96/80/WE z dnia 12 stycznia 1996 r. ustanawiającej wzory świadectw rodowodowych dla komórek jajowych zwierząt hodowlanych z gatunku bydła i szczegółowe dane, które mają być zawarte w tych świadectwach (Dz. Urz. WE L 019, z 25.01.1996 r.);

– decyzji Komisji z dnia 28 grudnia 2001 r. (2002/08/EEC) ustanawiającej metody identyfikacji genetycznej zwierząt z gatunku bydło, hodowanych w czystości rasy i zarazem zmieniająca Decyzje Nr 88/124/EWG i 96/80/WE.

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń hodowlanych (Dz. U. Nr 150, poz. 1245), które na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 91, poz. 866) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.