ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964) zarządza się, co następuje:

§ 1. Jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie czynności sprawdzających u przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej, zwane dalej „jednostkami organizacyjnymi”, powinny spełniać następujące warunki organizacyjne:

1) być uprawnione do prowadzenia czynności sprawdzających, wykonywanych w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej;

2) mieć strukturę organizacyjną zapewniającą przeprowadzenie czynności sprawdzających u przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej;

3) posiadać co najmniej jedno akredytowane laboratorium, działające według zasad określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025: 2001, jeżeli czynności sprawdzające obejmują również wykonywanie analiz laboratoryjnych;

4) mieć opracowane i wdrożone procedury określające zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu czynności sprawdzających, w tym także analiz laboratoryjnych;

5) nie mogą być organizacyjnie powiązane z przedsiębiorcami uczestniczącymi w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej.

§ 2. 1. Jednostki organizacyjne powinny spełniać następujące warunki techniczne:

1) dysponować pomieszczeniami i posiadać środki łączności oraz sprzęt poligraficzny, informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych dotyczących przeprowadzonych czynności sprawdzających;

2) dysponować sprzętem pomiarowym zapewniającym wykonanie pomiarów pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych oraz pomiarów ilości składowanych produktów;

3) posiadać sprzęt do pobierania, pakowania i zabezpieczania próbek produktów.

2. W przypadku gdy czynności sprawdzające obejmują również wykonywanie analiz laboratoryjnych, laboratorium jednostki organizacyjnej powinno spełniać następujące warunki techniczne:

1) dysponować oddzielnymi pomieszczeniami do przyjmowania i przechowywania próbek oraz pomieszczeniami do wykonywania analiz laboratoryjnych;

2) dysponować urządzeniami i wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia analiz laboratoryjnych zgodnie z metodyką określoną w przepisach Unii Europejskiej dla badanych produktów rolnych i żywnościowych oraz innych produktów zawierających w swoim składzie produkty rolne i żywnościowe;

2a) dysponować urządzeniami i wyposażeniem określonym w ust. 1 w części II załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego (Dz. U. Nr 109, poz. 635) — w przypadku wykonywania oznaczeń zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego;

3) posiadać środki łączności oraz sprzęt poligraficzny, informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych dotyczących wykonywanych analiz laboratoryjnych.

§ 3. Jednostki organizacyjne powinny spełniać następujące warunki kadrowe:

1) zatrudniać pracowników:

a) posiadających wykształcenie wyższe z zakresu nauk rolniczych lub ekonomicznych,

b) w liczbie zapewniającej samodzielne wykonywanie powierzonych czynności sprawdzających;

2) w laboratorium zatrudniać pracowników:

a) posiadających wykształcenie średnie lub wyższe na kierunku rolnictwo, biologia lub chemia, jeżeli czynności sprawdzające obejmują wykonywanie analiz laboratoryjnych,

b) w liczbie zapewniającej samodzielne wykonywanie analiz laboratoryjnych;

3) organizować szkolenia dla pracowników z zakresu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, zapewniające jednolity sposób przeprowadzania czynności sprawdzających.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).