ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła 2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 18 pkt 1 lit. b, art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania weterynaryjne:

a) dla prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania zarodków bydła,

b) przy przywozie zarodków bydła,

c) przy handlu zarodkami bydła;

2) szczegółowe wymagania dla świadectw zdrowia zarodków bydła w handlu, sposób ich wystawiania oraz wzór tych świadectw.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do zarodków otrzymanych drogą transferu jąder komórkowych.

§ 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) zarodek – początkowe stadium rozwoju bydła, w którym można go przenieść do matki biorcy;

2) zespół pozyskiwania zarodków – grupę techników lub strukturę zatwierdzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, posiadającą odpowiednie upoważnienia i kwalifikacje do pozyskiwania, obróbki i przechowywania zarodków, nadzorowaną przez lekarza weterynarii zespołu;

3) lekarz weterynarii zespołu – lekarza weterynarii posiadającego specjalizację w zakresie rozrodu zwierząt lub ukończony specjalistyczny kurs w tym zakresie, odpowiedzialnego za nadzór nad zespołem pozyskiwania zarodków zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

4) przesyłka zarodków – ilość zarodków uzyskaną w jednym zabiegu od pojedynczego dawcy objętą jednym świadectwem zdrowia;

5) państwo pozyskania zarodków – państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo trzecie, w którym zarodki są pozyskiwane, poddawane obróbce, wytwarzane, a w razie konieczności przechowywane, i z którego są wysyłane do państw członkowskich Unii Europejskiej;

6) zespół produkcji zarodków – specjalistyczny zespół zatwierdzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, zajmujący się wytwarzaniem i obróbką zarodków uzyskanych w drodze zapłodnienia in vitro lub z hodowli in vitro.

§ 4. Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla zespołu pozyskiwania zarodków i zespołu produkcji zarodków są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Zarodki będące przedmiotem handlu powinny:

1) spełniać wymagania określone w przepisach o kontroli weterynaryjnej w handlu;

2) zostać uzyskane w drodze sztucznego zapłodnienia lub zapłodnienia in vitro z użyciem nasienia pozyskanego od dawcy znajdującego się w centrum pozyskiwania nasienia lub nasienia przywożonego z państw trzecich zgodnie z przepisami o nasieniu bydła;

3) być pozyskiwane, poddawane obróbce, przechowywane i transportowane zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

4) pochodzić od bydła spełniającego wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

5) być zaopatrzone w oddzielne dla każdej przesyłki świadectwo zdrowia, wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącym przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 94 z 31.03.2004).

2. W przypadku niektórych szczególnych ras lub odmian bydła dopuszczalny jest, za zgodą Komisji, handel zarodkami pozyskanymi w wyniku naturalnego krycia buhajem od zwierząt, których status zdrowotny odpowiada statusowi określonemu w ust. 1.

3. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinno:

1) w oryginale towarzyszyć przesyłce zarodków do miejsca przeznaczenia;

2) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa przeznaczenia zarodków;

3) być sporządzone na pojedynczej kartce papieru;

4) być wystawione na jednego odbiorcę.

§ 6. Wzory protokołów pozyskania, mrożenia oraz przeniesienia zarodków określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Zarodki przywożone z państw trzecich powinny:

1) spełniać wymagania określone w § 4 i § 5 ust. 1 i 2;

2) spełniać wymagania określone w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej;

3) pochodzić od zwierząt, które przez okres 6 miesięcy przed dniem pozyskania zarodków pozostawały na terytorium państwa trzeciego, z którego dokonywany jest przywóz, w nie więcej niż dwóch stadach urzędowo wolnych od gruźlicy i brucelozy lub wolnych od brucelozy i enzootycznej białaczki;

4) być pozyskiwane, przez zespół pozyskiwania zarodków, od zwierząt pochodzących z gospodarstw, w których żadne zwierzę w okresie 30 dni poprzedzających dzień pozyskania zarodków nie było szczepione przeciwko pryszczycy, i które nie były objęte zakazami ani kwarantanną, z zastrzeżeniem ust. 2;

5) być zaopatrzone w oddzielne dla każdej przesyłki świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii państwa trzeciego, którego wzór określa decyzja 92/471/EWG z dnia 2 września 1992 r. dotycząca warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodków bydlęcych z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 270 z 15.09.1992 r., z późn. zm.).

2. Zarodki mogą być przywożone z państw trzecich:

1) w których stosowane są szczepienia przeciw pryszczycy, jeżeli były przechowywane w warunkach odpowiadających wymaganiom weterynaryjnym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia przez okres co najmniej 30 dni przed wysyłką – w przypadku zarodków mrożonych;

2) które znajdują się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską.

3. Listy państw trzecich, o których mowa w ust. 2 pkt 2, określa decyzja 91/270/EWG z dnia 14 maja 1991 r. ustalająca wykaz państw trzecich, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz zarodków bydła (Dz. Urz. WE L 134 z 29.05.1991 r., z późn. zm.).

4. Listy zespołów pozyskiwania zarodków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, określa decyzja 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania zarodków zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych (Dz. Urz. WE L 250 z 29.08.1992 r., z późn. zm.).

5. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinno:

1) w oryginale towarzyszyć pojedynczej przesyłce zarodków do miejsca przeznaczenia;

2) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego Unii Europejskiej przeznaczenia zarodków i państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym przeprowadzana jest kontrola graniczna zarodków;

3) być sporządzone na pojedynczej kartce papieru;

4) być wystawione na jednego odbiorcę.

§ 8. 1. Dopuszcza się przechowywanie i umieszczanie na rynku, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarodków pozyskanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli są one przechowywane w oddzielnym pomieszczeniu i będą użyte wyłącznie w celu kontynuacji programu hodowlanego określonego w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

2. Ograniczenia w przechowywaniu i umieszczaniu na rynku, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarodków, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą zgromadzonych zarodków przywiezionych z państw członkowskich Unii Europejskiej, dopuszczonych do obrotu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1152)

Załącznik nr 4

(uchylony)

WZÓR

ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ZARODKÓW BYDŁA

(PDF)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1989, z późn. zm.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.