Załącznik nr 4


STAWKI DOTACJI NA BADANIA PODSTAWOWE NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Lp. Zadanie Stawka (w złotych)

1

2

3

1 Identyfikacja oraz wprowadzenie do genomu genów determinujących odporność pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez grzyb Cercosporella herpotrichoides 120 000
2 Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł odporności na fuzariozę kłosów u pszenicy 170 000
3 Badania nad zwiększeniem odporności pszenicy i obniżeniem skażenia ziarna mikotoksynami fuzaryjnymi poprzez identyfikację i wykorzystanie genetycznych źródeł odporności na fuzariozę kłosów 180 000
4 Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł odporności na septoriozę liści i plew u pszenicy (czynnik Stagonospora nodorum) 220 000
5 Piramidowanie efektywności genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. tritici) i rdzę brunatną (Puccinia tritici) w pszenicy ozimej 170 000
6 Badania nad przydatnością strategii opartej o markery molekularne do wprowadzenia loci cech ilościowych i jakościowych do pszenicy ozimej 150 000
7 Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę brunatną Puccinia triticina u pszenicy Triticum aestivum 85 000
8 Wykorzystanie MAS do wprowadzania genów karłowatości oraz odporności na choroby w pszenicy i pszenżycie 80 000
9 Poszukiwanie odporności pszenicy na wirus odglebowej mozaiki — SBWMV i SMCMV 80 000
10 Segregacja alleli Glu-1 w populacjach linii DH i SSD pszenicy 200 000
11 Ocena zmienności cech jakościowych pszenicy na podstawie analizy składu jakościowo-ilościowego wybranych klas białek oraz badań reologicznych 180 000
12 Poszukiwanie źródeł genetycznych wysokiej jakości technologicznej w formach ozimych i jarych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare) 170 000
13 Analiza zmienności genotypowo-środowiskowej oraz genetycznego uwarunkowania ważnych cech zbóż 180 000
14 Opracowanie metodyki oceny mrozoodporności pszenicy ozimej w oparciu o pomiar fluorescencji chlorofilu 100 000
15 Wprowadzenie odporności na wirus żółtej karłowatości jęczmienia oraz odporności na rdzę brunatną Lr 19 do polskich materiałów hodowlanych pszenicy 200 000
16 Zmienność reakcji fotoperiodycznej a przystosowanie odmian pszenicy do różnorodnych warunków glebowo-klimatycznych 150 000
17 Ustalenie zależności występowania kwasu felurowego w ziarnie a odpornością na choroby grzybowe pszenicy 150 000
18 Badanie systemu męska sterylność — przywracanie płodności typu Pampa u żyta 100 000
19 Badanie ogólnej i swoistej zdolności kombinacyjnej różnych genotypów żyta 200 000
20 Genetyczno — hodowlane aspekty wykorzystania cytoplazmy CMS — C w hodowli mieszańców żyta ozimego 120 000
21 Poszukiwania wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS-C oraz cytoplazmą CMS-Pampa 130 000
22 Identyfikacja źródeł genetycznej odporności na mączniaka i rdzę w kolekcji linii, rodów i odmian żyta 100 000
23 Badania nad optymalizacją otrzymywania podwojonych haploidów żyta 90 000
24 Badania nad zdolnością do androgenezy u różnych genetypów żyta 60 000
25 Poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z głównymi genami przywracania płodności pyłku żyta (Secale cereale L.) do cytoplazmy sterylizującej typu Pampa 200 000
26 Badania nad zwiększeniem odporności żyta na sporysz przez poznanie interakcji pasożyt -żywiciel oraz identyfikację i wykorzystanie genetycznych źródeł odporności na Claviceps purpurea 100 000
27 Wytwarzanie nowych źródeł genetycznych pszenżyta w oparciu o krzyżowanie oddalone 80 000
28 Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę brunatną (Puccinia triticina), rdzę żółtą (Puccinia striformis) i mączniaka (Blumeria graminiś) u pszenżyta 65 000
29 Wytworzenie źródeł genetycznych pszenżyta ozimego o skróconym źdźble i zwiększonej odporności na septoriozę liści i plew 180 000
30 Badanie odporności genotypów pszenżyta na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie 190 000
31 Analiza czynników alimentarnych i antyalimentarnych w wybranych genotypach ziaren pszenżyta w kontekście żywienia zwierząt monogastrycznych 100 000
32 Badania zdolności dopełniania męskiej sterylności i przywracania płodności pyłku w systemie CMS-T.timopheevi przez genotypy pszenżyta (Triticosecale Wittm.) 200 000
33 Badanie efektywności spontanicznie otrzymywanych i indukowanych linii podwojonych haploidów pszenżyta ozimego i jarego z wykorzystaniem kultur in vitro 120 000
34 Określenie cech warunkujących odporność na porastanie materiałów mieszańcowych i linii DH pszenżyta 90 000
35 Rola aklimacji aparatu fotosyntetycznego w kształtowaniu mrozoodporności pszenżyta ozimego 68 000
36 Poszukiwanie znaczników molekularnych zróżnicowania genetycznego w obrębie gatunku pszenżyta 180 000
37 Poszukiwanie form odpornych na stresy biotyczne wśród linii podwojonych haploidów pszenżyta 80 000
38 Określenie interakcji między odpornością na stresy biotyczne a cechami wartości gospodarczej jęczmienia jarego 200 000
39 Poszukiwanie nowych źródeł odporności jęczmienia jarego na patogeniczne grzyby 195 000
40 Badania nad współdziałaniem wysokiej wartości cech użytkowych z odpornością na stresy biotyczne i abiotyczne u jęczmienia ozimego 180 000
41 Optymalizacja procesu homozygotyzacji mieszańców jęczmienia jarego w aspekcie skracania cyklu hodowlanego 190 000
42 Modelowanie statystyczne cech jęczmienia 70 000
43 Monitoring zróżnicowania genetycznego ziarna jęczmienia jarego browarnego i pastewnego pod względem przydatności browarnej, paszowej i na konsumpcję 180 000
44 Praktyczne wykorzystanie androgenezy jęczmienia w celu uzyskania stabilnych linii odpornych na stresy biotyczne i abiotyczne 150 000
45 Poszukiwanie form owsa o wysokich wartościach żywieniowych 80 000
46 Wykorzystanie dzikich gatunków z rodzaju Avena do poszerzenia zmienności genetycznej owsa zwyczajnego 90 000
47 Profilowanie molekularne metodą DArT odmian i linii owsa zwyczajnego wykorzystywanych w hodowli twórczej oraz wyprowadzenie populacji mapujących 120 000
48 Wyodrębnienie z populacji mieszańców Avena sativa x Avena macrostachya źródeł genetycznych do poprawy podstawowych cech fizycznych i chemicznych ziarna owsa 70 000
49 Badania zdrowotności wybranych genotypów owsa (Avena sativa L.) z uwzględnieniem podatności wiech na porażenie przez Fusarium spp. oraz zanieczyszczenia ziarna mikotoksynami 100 000
50 Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę koronową (Puccinia coronata) i mączniaka (Blumeria graminiś sp.) u owsa 60 000
51 Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa 150 000
52 Poszerzenie zmienności zawartości kwasów tłuszczowych, tłuszczu i glukozynolanów u rzepaku ozimego za pomocą metod rekombinacyjnych i biotechnologicznych 350 000
53 Badanie zjawiska heterozji u genotypów rzepaku ozimego o zmienionych cechach jakościowych 200 000
54 Określenie zmienności zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku i lnu, glukozynolanów w rzepaku oraz alkaloidów w makowinach maku lekarskiego w celu opracowania modeli kalibracyjnych NI RS 300 000
55 Opracowanie markerów molekularnych sprzężonych z ważnymi cechami użytkowymi roślin oleistych oraz badanie zmienności genetycznej różnych populacji za pomocą markerów molekularnych 300 000
56 Zastosowanie krzyżowań oddalonych w obrębie plemienia Brassiceae do badań nad odpornością na patogeny pochodzenia grzybowego 100 000
57 Poszerzanie puli genowej rzepaku ozimego przez resyntezę z homozygotycznych gatunków podstawowych 80 000
58 Wyodrębnienie genotypów rzepaku ozimego o zwiększonych zdolnościach adaptacyjnych do różnych warunków agroklimatycznych przy zastosowaniu analizy interakcji środowiskowo-genotypowej oraz analizy ogólnej i specyficznej zdolności kombinacyjnej genotypów 120 000
59 Analiza sposobu dziedziczenia cech u otrzymanych mutantów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) oraz ocena ich przydatności do hodowli 140 000
60 Genetyczno-środowiskowe interakcje indukowanych cech jakościowych w liniach rzepaku ozimego (Brassica napus L.) 120 000
61 Metody wyboru najlepszych genotypów rzepaku ozimego na podstawie analizy genetycznej ich potomstwa porównywanego w serii doświadczeń populacyjnych i mieszańcowych 120 000
62 Identyfikacja źródeł genetycznych form ziemniaka jadalnego przydatnego do upraw ekologicznych i niskonakładowych 365 000
63 Opracowanie metod wyróżniania form ziemniaka łączących różne sposoby użytkowania z odpornością na ważne gospodarczo patogeny ziemniaka 380 000
64 Opracowanie nowych metod hodowlanych dla ziemniaka: zastosowanie markerów molekularnych w selekcji oraz uzyskiwanie form typu dupleks pod względem wybranych cech odporności 210 000
65 Opracowanie procedur i wytworzenie materiałów diagnostycznych do wykrywania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 343 000
66 Opracowanie procedury wykrywania infekcji wirusowych w bulwach ziemniaka bezpośrednio po zbiorze lub w stanie spoczynku 305 000
67 Opracowanie metod szybkiego rozmnażania genotypów ziemniaka 250 000
68 Wyróżnienie biochemiczno-molekularnych wskaźników tolerancyjności genotypów ziemniaka na suszę glebową 220 000
69 Opracowanie oraz weryfikacja procedur badawczych określających wartość agrotechniczną i użytkową genotypów ziemniaka z uwzględnieniem warunków środowiska, uprawy i przechowywania 556 000
70 Badania nad efektywnością indukcji haploidów w zróżnicowanych genotypach kukurydzy metodą gynogenezy 250 000
71 Badanie interakcji genotypowo-środowiskowej linii wsobnych i mieszańców kukurydzy dla oceny ich przydatności użytkowej 395 000
72 Epidemiologia chorób powodowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. na kukurydzy oraz poszukiwanie nowych źródeł odporności 170 000
73 Badania nad odmianami kukurydzy o zróżnicowanym pochodzeniu genetycznym z wykorzystaniem na paszę i jako substratu dla biogazowni 180 000
74 Wstępne badania nad możliwością uzyskania roślin buraka cukrowego o poszerzonym składzie genowym 72 000
75 Analiza czynników genetycznych związanych z przywracaniem płodności u roślin buraka z cytoplazmą sterylizującą Owena 150 000
76 Opracowanie efektywnej metody otrzymywania haploidów i podwojonych haploidów buraka cukrowego 150 000
77 Łubiny — poszukiwanie źródeł i zbadanie sposobu dziedziczenia odporności na choroby grzybowe (fuzarioza i antraknoza) oraz niskiej zawartości i składu jakościowego alkaloidów 280 000
78 Poszukiwanie markerów odporności na wylęganie i cech jakościowych nasion grochu 220 000
79 Cecha wczesności kwitnienia u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifoliuś) — podstawy genetyczne i molekularne 72 000
80 Badania nad odpornością grochu siewnego na wybrane choroby grzybowe i wytworzenie materiałów wyjściowych. 170 000
81 Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i żółtego łubinu na suszę (asymilacja, transport asymilatów, odcinanie młodych organów generatywnych) 80 000
82 Stabilność produktywności nasiennej kostrzewy łąkowej ze szczególnym uwzględnieniem osypywania nasion 70 000
83 Wytwarzanie energetycznych form hodowlanych traw wieloletnich o zwiększonej biomasie i wartości opałowej oraz nasiennej na gleby suche, ubogie i skażone 160 000
84 Poprawianie odporności życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum) na suszę 150 000
8b Badania nad poznaniem i poszerzeniem zmienności genetycznej marchwi z wykorzystaniem metod konwencjonalnych i biotechnologicznych 335 000
86 Wykorzystanie metod biotechnologicznych do wytwarzania wyjściowych materiałów hodowlanych kapusty głowiastej 220 000
8/ Ocena możliwości wytworzenia nowej puli genowej w aspekcie występowania dysfunkcji ograniczających męską płodność roślin kapustowatych 150 000
88 Analiza potencjału genetycznego nowych form użytkowych kapusty pekińskiej przystosowanych do uprawy proekologicznej w warunkach polskich 139 000
89 Poszukiwanie nowych źródeł odporności na mączniaka rzekomego i opracowanie mechanizmu dziedziczenia tej cechy u ogórka 140 000
90 Tworzenie nowej zmienności genetycznej odporności na niskie temperatury u ogórka 140 000
91

Poszukiwanie markerów DNA sprzężonych z cechą odporności na mączniaka rzekomego u ogórka oraz określenie genetycznego zróżnicowania grzyba Pseudoperonospora cubensis (Berk & M.A. Curtis) Rostovzev na terytorium Polski

100 000
92 Tworzenie zmienności w obrębie gatunków Cucurbitaceae 175 000
93 Wykorzystanie markerów molekularnych do identyfikacji form pomidora z genami odporności na nicienie, werticiliozę, korkowatość korzeni, wirusa brązowej plamistości oraz wirusa mozaiki tytoniu 138 000
94 Ocena zmienności genetycznej funkcjonalnie męskosterylnych linii pomidora 140 000
95 Poszukiwanie nowych źródeł odporności na zarazę ziemniaka u pomidora z uwzględnieniem zmian patogeniczności w populacjach Phytophtora infestans oraz próby identyfikacji markerów sprzężonych z genami odporności 170 000
96 Wykorzystanie markerów molekularnych w hodowli odpornościowej pomidora na choroby powodowane przez Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici i Pseudomonas syringae pv. tomato 79 000
97 Poszukiwanie markerów DNA sprzężonych z genem ps warunkującym funkcjonalną męską sterylność pomidora, przydatnych w selekcji materiałów hodowlanych 89 000
98 Identyfikacja różnorodności biologicznej Capsicum annuum L. i Lycopersicon esculentum Mili. 130 000
99 Ocena jakości wybranych gatunków warzyw jako ważnych elementów żywności funkcjonalnej 148 000
100 Poszerzenie zmienności genetycznej u cebuli zwyczajnej (Allium cepa L.) przez krzyżowania między gatunkowe w rodzaju Pallium 250 000
101 Charakterystyka zróżnicowania Raphanus sativus L. w aspekcie rolnictwa ekologicznego 110 000
102 Otrzymywanie homozygotycznych roślin buraka ćwikłowego z zastosowaniem embriogenezy gametycznej 180 000
103 Badanie genetycznych i środowiskowych czynników wpływających na plenność i jakość materiału siewnego jednonasiennych form buraka ćwikłowego 210 000
104 Choroby grzybowe i bakteryjne zagrażające fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) 130 000
105 Analiza genomu jądrowego i mitochondrialnego warzyw oraz jej wykorzystanie w hodowli heterozyjnej 210 000
106 Genetyczno-biometryczna analiza form rodzicielskich truskawki dla uzyskania genotypów o wysokiej jakości owoców i wartości produkcyjnej roślin 150 000
107 Badania nad możliwością uzyskania deserowych odmian porzeczki czarnej na drodze hybrydyzacji wewnątrz i między gatunkowej w obrębie rodzaju Ribes 150 000
108 Badania nad opracowaniem komparatywnej mapy genomu truskawki (Fragaria x ananasa Duch.) 205 000
109 Analiza fenotypowa i molekularna wybranej populacji segregującej jabłoni dla wyodrębnienia genotypów o zwiększonej tolerancji na zarazę ogniową i wysokiej jakości owoców 200 000
110 Badania nad możliwością uzyskania cennych mieszańców międzygatunkowych w obrębie rodzaju Prunus (Prunus ceracifera Ehr. — ałycza, Prunus salicyna Lind I. — śliwa japońska, Prunus armeniaca L. — morela zwyczajna) 205 000
111 Badanie biologiczne nad wprowadzeniem różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) do upraw polowych oraz badania fitochemiczne nad zmiennością cech jakościowych surowca z upraw konwencjonalnych i ekologicznych 200 000
112 Badania nad zróżnicowaniem między- i wewnątrzpopulacyjnym pierwiosnki lekarskiej (Primula officinalis L), różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) i turówki leśnej (Hierochloe australis (Schrad.) Roem. Et Schult.) 200 000