ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Organizacji badawczej w rozumieniu Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 323 z 30.12.2006, str. 1), zwanej dalej „organizacją badawczą”, która wykonuje badania podstawowe w rozumieniu Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, zwane dalej „badaniami”, na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie produkcji, uprawy, nawożenia, ochrony roślin, przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych, ochrony zdrowia zwierząt, marketingu, promocji oraz analizy rynku, na jej wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów tych badań, prowadzonych w ramach działalności o charakterze niegospodarczym, o której mowa w ust. 3.1.1. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, jeżeli badania:

1) zostały zaproponowane przez organizację badawczą w tym wniosku w ramach obszarów badawczych znajdujących się w wykazie opracowanym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa albo

2) znajdują się w wykazie badań opracowanym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela się w wysokości:

1) do 75 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w ust. 5.1.4.

Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną — w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

2) do 100 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w ust. 5.1.4. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną — w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2

— lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa opracowuje wykaz:

1) obszarów badawczych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, biorąc pod uwagę problemy występujące przy produkcji ekologicznej oraz rzeczywistą i szacowaną wielkość tej produkcji;

2) badań, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, biorąc pod uwagę potrzebę i prioryte-towość rozwiązywania problemów występujących przy produkcji ekologicznej, konieczność opracowania poszczególnych rozwiązań lub uzyskania informacji w danym zakresie, rzeczywistą i szacowaną wielkość produkcji ekologicznej oraz planowane zmiany w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa corocznie, do dnia 15 stycznia, ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra wykazy, o których mowa w ust. 1, oraz zamieszcza je na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący tego ministra.

5. W przypadku gdy organizacja badawcza prowadzi działalność o charakterze gospodarczym oraz o charakterze niegospo-darczym, o których mowa w ust. 3.1.1. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, dotacja może być udzielona, jeżeli oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie można wyraźnie rozdzielić, w szczególności działalność o charakterze gospodarczym jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym z pozostałej działalności organizacji badawczej.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji.

7. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 14, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku.

8. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzoną na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 16.

9. Rozpatrując wniosek o udzielenie dotacji na badania, o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę efektywność ekonomiczną i finansową organizacji badawczej, możliwość osiągnięcia zaproponowanych celów, doświadczenie organizacji badawczej w prowadzeniu badań w danym zakresie oraz oczekiwaną wiarygodność uzyskanych wyników badań. W przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, bierze się pod uwagę dodatkowo konieczność opracowania poszczególnych rozwiązań lub uzyskania informacji w danym zakresie oraz rzeczywistą i szacowaną wielkość produkcji ekologicznej.

10. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, z zastrzeżeniem dopełnienia warunku:

1) nieodpłatnego przekazania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wyników badań, o których mowa w ust. 1;

2) niezwłocznego umieszczenia wyników badań, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej organizacji badawczej, której została udzielona dotacja, oraz udostępniania ich na tej stronie przez 5 lat;

3) przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdania merytorycznego z wykonanego zadania w terminie do dnia 15 listopada roku, w którym została udzielona dotacja.

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa corocznie, do dnia 15 kwietnia, ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra listę organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje, oraz zamieszcza ją na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący tego ministra.

12. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca:

1) 50 % udzielonej dotacji w terminie do dnia 30 czerwca roku, w którym została udzielona dotacja;

2) pozostałą kwotę udzielonej dotacji po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów.

13. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 12 pkt 2, sporządza się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 8, w terminie do dnia 5 grudnia roku, w którym została udzielona dotacja. Do formularza dołącza się wersję elektroniczną tego rozliczenia sporządzoną w formacie Excel.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) lp. 26 otrzymuje brzmienie:


„26 Prowadzenie ksiąg świń, z wyjątkiem ras: złotnicka biała i złotnicka pstra

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

3 400 000”

b) lp. 42 otrzymuje brzmienie:


„42 Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń, z wyjątkiem ras: złotnicka biała i złotnicka pstra

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

7 217 000”

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) wzór nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór nr 16 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. (poz. 1772)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej — rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.