ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych

Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres i sposób przekazywania przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa kwartalnych raportów dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, zwanych dalej „raportami”.

§ 2. 1. W raportach umieszcza się, przez wpisanie do wykazu produktów leczniczych weterynaryjnych znajdującego się na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii, następujące dane znajdujące się w dokumentacji prowadzonej przez hurtownię farmaceutyczną produktów leczniczych weterynaryjnych, zwaną dalej „hurtownią”:

1) nazwę produktu leczniczego weterynaryjnego, zwanego dalej „produktem”, wydanego przez tę hurtownię podmiotowi uprawnionemu do zakupu takiego produktu, z wyjątkiem innych hurtowni;

2) postać produktu;

3) wielkość opakowania produktu;

4) całkowitą ilość wydanego produktu w danym kwartale;

5) całkowitą wartość netto wydanego produktu w danym kwartale.

2.  Raporty są sporządzane w sposób określony w ust. 1 i przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: raporty@wetgiw.gov.pl w formacie pliku xls lub xlsx.

3. Hurtownie, które wydały produkty wyłącznie innym hurtowniom, sporządzają raporty w formacie pliku doc, podając wyłącznie informację o niewydaniu produktów innym podmiotom uprawnionym do zakupu produktów, i przesyłają za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: raporty@wetgiw.gov.pl.

§ 3. Raporty, o których mowa w § 2, są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa za pośrednictwem Głównego Lekarza Weterynarii, w terminie miesiąca po upływie kwartału, za który raporty są przekazywane.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679.