ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności pierwotnych produktów rolnych, zwanego dalej „wnioskiem o rejestrację”.

§ 2. W ramach pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację mogą zostać sfinansowane wydatki poniesione na uzyskanie niezbędnych do przygotowania wniosku informacji w zakresie:

1) tradycyjnego charakteru, pochodzenia i historii produktu lub

2) związku produktu z regionem pochodzenia, w szczególności wytyczenia obszaru geograficznego, badań laboratoryjnych, badań poziomu rozpoznawalności i renomy produktu, lub

3) metody produkcji oraz opisu produktu, lub

4) oznakowania produktu, lub

5) dowodu pochodzenia.

§ 3. Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację jest udzielana w wysokości poniesionych wydatków, o których mowa w § 2, nie wyższej jednak niż 15 000 zł.

§ 4. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację, zwany dalej „wnioskiem o pomoc”, składa się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, na formularzu udostępnionym przez Agencję.

§ 5. Wniosek o pomoc zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej;

3) specyfikację poniesionych wydatków, z uwzględnieniem zakresu, o którym mowa w § 2;

4) numer rachunku bankowego, na który Agencja ma dokonać wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację.

§ 6. Do wniosku o pomoc dołącza się:

1) kopię decyzji ministra właściwego do spraw rynków rolnych, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 1 pkt 1 lub art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368);

2) dokumenty potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę wydatki;

3) oświadczenie wnioskodawcy o wykorzystaniu do przygotowania wniosku o rejestrację informacji, o których mowa w § 2.

§ 7. 1. Wnioski o pomoc rozpatruje się według kolejności ich złożenia.

2. Dniem złożenia wniosku o pomoc jest dzień wpływu wniosku do Agencji.

§ 8. Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację jest udzielana według kolejności złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o pomoc.

§ 9. 1. Prezes Agencji wydaje decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o pomoc.

2. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację dokonuje się na rachunek bankowy wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 4, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).