ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinien spełniać drób przeznaczony do odtworzenia zasobów ptactwa łownego w handlu 2)

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa środki:

1) bezpieczeństwa biologicznego podejmowane w gospodarstwach utrzymujących drób przeznaczony do odtworzenia zasobów ptactwa łownego, za które uważa się dzikie ptaki łowione w celu spożycia przez ludzi, zwanych dalej „gospodarstwami”;

2) nadzoru nad drobiem produkcyjnym, za który uważa się drób mający co najmniej 72 godziny, hodowany w celu produkcji mięsa lub jaj do konsumpcji lub odtworzenia zasobów ptactwa łownego, wysyłanym do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich.

§ 2.1. Drób produkcyjny może być wysłany do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego, jeżeli gospodarstwo wysyłki:

1) spełnia wytyczne, o których mowa w art. 3 decyzji Komisji 2006/605/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego drobiem przeznaczonym do odnowy populacji zwierzyny łownej (Dz. Urz. UE L 246 z 08.09.2006, str. 12), co zostało potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii;

2) w okresie dwóch miesięcy przed dniem wysyłki drobiu:

a) było objęte programem, który dotyczy grypy ptaków, ustanowionym zgodnie z art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub

b) uzyskało negatywny wynik badania serologicznego na obecność wirusa grypy ptaków podtypów H5 i H7, przeprowadzanego na próbkach pobranych losowo ze stada pochodzenia od:

— 50 sztuk kaczek lub gęsi lub

— 20 sztuk innego drobiu.

2. Jeżeli drób, o którym mowa w ust. 1, ma nie więcej niż miesiąc, badanie określone w ust. 1 pkt 2 lit. b jest przeprowadzane na 7 dni przed dniem wysyłki.

3. Drób, o którym mowa w ust. 1 i 2, na 24 godziny przed wysyłką jest poddawany badaniu zdrowia zwierząt, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych (Dz. U. Nr 219, poz. 2225 i Nr 281, poz. 2792).

4. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2, są przeprowadzane zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym określonym w załączniku do decyzji Komisji 2006/437/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. zatwierdzającej podręcznik diagnostyczny dotyczący grypy ptaków, przewidziany w dyrektywie Rady 2005/94/WE (Dz. Urz. UE L 237 z 31.08.2006, str. 1).

§ 3. Przesyłkę drobiu produkcyjnego przeznaczonego do odtworzenia zasobów ptactwa łownego wysyłaną do innych państw członkowskich Unii Europejskiej zaopatruje się w świadectwo zdrowia, którego wzór jest określony w decyzji Komisji 2007/594/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej załącznik IV do dyrektywy Rady 90/539/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw weterynaryjnych dla handlu wewnątrzwspólnotowego drobiem i jajami wylęgowymi w celu uwzględnienia pewnych wymogów zdrowia publicznego (Dz. Urz. UE L 227 z 31.08.2007, str. 33), w załączniku, we wzorze nr 6.

§ 4. Organem właściwym do opracowania wytycznych, o których mowa w art. 3 decyzji Komisji 2006/605/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego drobiem przeznaczonym do odnowy populacji zwierzyny łownej, jest Główny Lekarz Weterynarii.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2006/605/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego drobiem przeznaczonym do odnowy populacji zwierzyny łownej (Dz. Urz. UE L 246 z 08.09.2006, str. 12).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920.