ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny 2)

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny (Dz. U. Nr 100, poz. 839) w załączniku nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) dotychczasową treść załącznika oznacza się jako część I „I. Szczegółowe zasady sporządzania oceny wyników badań, informacji i danych dotyczących chemicznego środka ochrony roślin i substancji aktywnej” i dodaje się część II „II. Szczegółowe zasady sporządzania oceny wyników badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin, w skład którego wchodzi mikroorganizm” w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2006 r. (poz. 937)

Załącznik 1

SPIS TREŚCI

Załącznik 2


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2005/25/WE z dnia 14 marca 2005 r. zmieniającej załącznik VI do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających drobnoustroje (Dz. Urz. UE L 090 z 8.04.2005 r., str. 1—34).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639.