ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego

Na podstawie art. 48 ust. 8 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego (Dz. U. Nr 59, poz. 565) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. Dla plantacji nasiennej sadzeniaków ziemniaka założonej przed dniem 1 maja 2004 r. izolacja przestrzenna od innych plantacji ziemniaka może być zmniejszona do dwóch redlin, w przypadku gdy plantacja ta sąsiaduje z plantacją obsadzoną kwalifikowanym materiałem siewnym.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.



1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).