ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych 2)

Na podstawie art. 13 ust. 6 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272 i Nr 221, poz. 1443 oraz z 2009 r. Nr 54, poz. 445) wprowadzą się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części A:

a) w dziale I w tabeli A. Owady, roztocze oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju:

—po pkt 10 dodaje się pkt 10.0 w brzmieniu:


„10.0.

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov”


— pkt 10.4 otrzymuje brzmienie:


„10.4.

Diabrotica virgifera zeae Krysan and Smith”


— po pkt 19 dodaje się pkt 19.1 w brzmieniu:


„19.1.

Rhynchophorus palmarum (L.)”


b) w dziale II w tabeli A. Owady, roztocze oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju przed pkt 1 dodaje się pkt 0.1 w brzmieniu:


„0.1.

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”


2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części A:

a) w dziale I:

— w tabeli A. Owady, roztocze oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju:

— — po pkt 1 dodaje się pkt 1.1 w brzmieniu:


„1.1. Agrilus planipennis Fairmaire

Rośliny rodzaju Fraxinus L. oraz rośliny gatunków: Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. oraz Pterocarya rhoifolia Siebold and Zucc, przeznaczone do sadzenia, inne niż rośliny w kulturze tkankowej i nasiona, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki”


— — uchyla się pkt 24,

— — po pkt 28 dodaje się pkt 28.1 w brzmieniu:


„28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L.”


— — w tabeli C. Grzyby po pkt 14 dodaje się pkt 14.1 w brzmieniu:


„14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow and Sydow

Rośliny rodzaju Ulmus L. oraz Zelkova L, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona”


— — w tabeli D. Wirusy oraz organizmy wirusopodobne po pkt 5 dodaje się pkt 5.1 w brzmieniu:


„5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus

Rośliny rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul. oraz gatunku Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona”


b) w dziale II w tabeli A. Owady, roztocze oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju:

— po pkt 6.2 dodaje się pkt 6.3 w brzmieniu:


„6.3. Parasaissetia nigra (Nietner)

Rośliny rodzajów: Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona”


— dodaje się pkt 10 w brzmieniu:


„10. Paysandisia archon (Burmeister)

Rośliny rodzajów: Brahea Mart., Butla Bece, Chamaerops L, Jubea Kunth, Livistona R. Br., PhoenixL., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. oraz Washingtonia Raf., przeznaczone do sadzenia, o średnicy łodygi u podstawy większej niż 5 cm”


3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części A:

a) w dziale I:

— po pkt 2.2 dodaje się pkt 2.3—2.5 w brzmieniu:


„2.3. Drewno1) roślin rodzaju Fraxinus L. oraz roślin gatunków: Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. oraz Pterocarya rhoifolia Siebold and Zucc, inne niż drewno w postaci:

— wiórów uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

— będących w użyciu opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, do transportu towarów.

— drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków niedrewnianych,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Agrilus planipennis Fairmaire, ustanowionego przez krajową służbę ochrony roślin w państwie eksportującym, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w Zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

b) zostało zgrubnie obrobione, w wyniku czego usunięto całkowicie okrągłe powierzchnie.

2.4. Drewno1) w postaci wiórów uzyskanych w całości lub w części z roślin rodzaju Fraxinus L. oraz roślin gatunków: Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. oraz Pterocarya rhoifolia Siebold and Zucc, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Agrilus planipennis Fairmaire, ustanowionego przez krajową służbę ochrony roślin w państwie eksportującym, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w Zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

b) zostało przetworzone na fragmenty o grubości i szerokości nieprzekraczającej 2,5 cm.

2.5. Odseparowana kora roślin rodzaju Fraxinus L. oraz roślin gatunków: Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. oraz Pterocarya rhoifolia Siebold and Zucc, pochodząca z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Agrilus planipennis Fairmaire, ustanowionego przez krajową służbę ochrony roślin w państwie eksportującym, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w Zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

b) zostało przetworzone na fragmenty o grubości i szerokości nieprzekraczającej 2,5 cm.”


— po pkt 11.3 dodaje się pkt 11.4 w brzmieniu:


„11.4. Rośliny rodzaju Fraxinus L. oraz gatunków: Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. oraz Pterocarya rhoifolia Siebold and Zucc, przeznaczone do sadzenia6), inne niż rośliny w kulturze tkankowej i nasiona, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) przez cały okres produkcji były uprawiane na obszarze wolnym od Agrilus planipennis Fairmaire, ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin w państwie eksportującym, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w Zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

b) w okresie dwóch lat przed eksportem były uprawiane w miejscu produkcji, w którym podczas urzędowych kontroli8), przeprowadzanych dwa razy w roku w odpowiednim czasie i bezpośrednio przed eksportem, nie zaobserwowano objawów występowania Agrilus planipennis Fairmaire.”


— po pkt 25.4 dodaje się pkt 25.4.1 i 25.4.2 w brzmieniu:


„25.4.1. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. inne niż przeznaczone sadzenia6) Urzędowe potwierdzenie2), że bulwy pochodzą z obszaru, na którym występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Smith nie zostało stwierdzone.
25.4.2. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. Urzędowe potwierdzenie2), że bulwy:

a) pochodzą z państwa, w którym występowanie Scrobipalpopsis solanivora Povolny nie zostało stwierdzone,

lub

b) pochodzą z obszaru wolnego od Scrobipalpopsis solanivora Povolny, ustanowionego przez krajową służbę ochrony roślin w państwie eksportującym, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w Zakresie Środków Fitosanitarnych7).”


— uchyla się pkt 25.8,

— po pkt 28 dodaje się pkt 28.1 w brzmieniu:


„28.1. Rośliny rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul. oraz gatunku Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) przez cały okres produkcji były uprawiane w państwie wolnym od Chrysanthemum stem necrosis virus lub

b) przez cały okres produkcji były uprawiane na obszarze wolnym od Chrysanthemum stem necrosis virus, ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin w państwie eksportującym, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w Zakresie Środków Fitosanitarnych7), lub

c) przez cały okres produkcji były uprawiane w miejscu produkcji uznanym za wolne od Chrysanthemum stem necrosis virus na podstawie urzędowych kontroli8) lub na podstawie urzędowego badania12).”


— po pkt 37 dodaje się pkt 37.1 w brzmieniu:


„37.1. Rośliny rodzajów: Brahea Mart., Butia Bece, Chamaerops L, Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. oraz Washingtonia Raf., przeznaczone do sadzenia, o średnicy łodygi u podstawy większej niż 5 cm

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) przez cały okres produkcji były uprawiane w państwie, w którym występowanie Paysandisia archon (Burmeister) nie zostało stwierdzone,

lub

b) przez cały okres produkcji były uprawiane na obszarze wolnym od Paysandisia archon (Burmeister), ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin w państwie eksportującym, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w Zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) przez co najmniej dwa ostatnie lata przed eksportem były uprawiane w miejscu produkcji:

— urzędowo zarejestrowanym, które podlega urzędowym kontrolom8),

— w którym je fizycznie zabezpieczono przed Paysandisia archon (Burmeister) albo zastosowano zabiegi zwalczające lub zapobiegające wystąpieniu tego organizmu,

— w którym podczas urzędowych kontroli8), przeprowadzanych trzy razy w roku w odpowiednim czasie i bezpośrednio przed eksportem, nie zaobserwowano objawów występowania Paysandisia archon (Burmeister).”


b) w dziale II po pkt 19 dodaje się pkt 19.1 w brzmieniu:


„19.1. Rośliny rodzajów: Brahea Mart., Butla Bece, Chamaerops L, Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. oraz Washingtonia Raf., przeznaczone do sadzenia, o średnicy łodygi u podstawy większej niż 5 cm

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) przez cały okres produkcji były uprawiane na obszarze wolnym od Paysandisia archon (Burmeister), ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin w państwie eksportującym, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w Zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

b) przez co najmniej dwa ostatnie lata przed eksportem były uprawiane w miejscu produkcji:

— urzędowo zarejestrowanym, które podlega urzędowym kontrolom8),

— w którym je fizycznie zabezpieczono przed Paysandisia archon (Burmeister) albo zastosowano zabiegi zwalczające ten organizm,

— w którym podczas urzędowych kontroli8), przeprowadzanych trzy razy w roku w odpowiednim czasie i bezpośrednio przed eksportem, nie zaobserwowano objawów występowania Paysandisia archon (Burmeister).”


4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w części A w dziale I po pkt 2.3 dodaje się pkt 2.3.1 w brzmieniu:

„2.3.1. Rośliny rodzajów: Brahea Mart., Butia Bece, Chamaerops L, Jubaea Kunth, Livistona R. Br., PhoenixL., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. oraz Washingtonia Raf., przeznaczone do sadzenia, o średnicy łodygi u podstawy większej niż 5 cm.”,

b) w części B w dziale I:

— w pkt 5 dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

„— rodzaju Fraxinus L. oraz gatunków: Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. oraz Pterocarya rhoifolia Siebold and Zucc, pochodząca z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki.”,

— w pkt 6:

— — w lit. a dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

„— rodzaju Fraxinus L. oraz gatunków: Juglans mandshurica Maxim., UI mus davidiana Plan eh., UI mus parvifolia Jacq. oraz Pterocarya rhoifolia Siebold and Zucc, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki.”,

— — w lit. b tabela otrzymuje brzmienie:


Lp. Kod CN Opis
1 4401 10 00 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach
2 4401 21 00 Drewno w postaci wiórków lub kawałków, iglaste
3 4401 22 00 Drewno w postaci wiórków lub kawałków, liściaste
4 4401 30 40 Trociny
5 ex 4401 30 Drewno odpadowe i ścinki drewniane, niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy
6 ex 4403 10 00 Drewno surowe, niepozbawione kory lub bieli lub zgrubnie obrobione, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
7 4403 20 Pozostałe iglaste drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
8 4403 91 Pozostałe drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, z dębu (Quercus spp.)
9 4403 99 Pozostałe drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
10 ex 4404 Drewno w postaci żerdzi rozszczepionych; pali, palików lub kołków, zaostrzonych, ale nieprzetartych wzdłużnie
11 4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna
12 4407 10 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm, iglaste
13 4407 91 Pozostałe drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm, z dębu (Quercus spp.)
14 ex 4407 93 Pozostałe drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm, z klonu srebrzystego (Acer saccharum Marsh.)
15 4407 95 Pozostałe drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm, z jesionu (Fraxinus spp.)
16 ex 4407 99 Pozostałe drewno (z wyjątkiem z drewna tropikalnego) przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
17 4415 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna
18 4416 00 00 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami
19 9406 00 20 Budynki prefabrykowane, z drewna

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2009/7/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającej załączniki I, II, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L40z 11.02.2009, str. 12).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817.