ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli zatwierdzonych lub ubiegających się o zatwierdzenie przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących

Na podstawie art. 35 ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzanie kontroli administracyjnych zatwierdzonych lub ubiegających się o zatwierdzenie przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących może być powierzone jednostce organizacyjnej, która:

1) zatrudnia pracowników w liczbie zapewniającej samodzielne wykonanie powierzonych czynności, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku ekonomia, rolnictwo lub mechanika i budowa maszyn oraz posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie wykonywania kontroli dotyczących jakości artykułów rolno-spożywczych;

2) dysponuje pomieszczeniami i posiada sprzęt informatyczny, poligraficzny oraz oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych dotyczących obrotu zielonką i produkcji suszu paszowego oraz sprawną obsługę podmiotów prowadzących zatwierdzone przedsiębiorstwa przetwórcze, występujących o przyznanie dopłat z tytułu produkcji suszu paszowego.

§ 2. 1. Przeprowadzanie kontroli w terenie zatwierdzonych lub ubiegających się o zatwierdzenie przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących, z zastrzeżeniem ust. 2, może być powierzone jednostce organizacyjnej, która:

1) zatrudnia pracowników w liczbie zapewniającej samodzielne wykonanie powierzonych czynności, którzy ukończyli studia wyższe:

a) na kierunku ekonomia oraz posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie kontroli rozliczeń magazynowych,

b) na kierunku rolnictwo oraz posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie uprawy roślin paszowych i uprawnienia rzeczoznawcy, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm. 2) ),

c) na kierunku mechanika i budowa maszyn lub elektrotechnika,

d) na kierunku geodezja i kartografia oraz posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm. 3) );

2) dysponuje pomieszczeniami i posiada sprzęt informatyczny, poligraficzny oraz oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych w zakresie kontroli w terenie zatwierdzonych lub ubiegających się o zatwierdzenie przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących;

3) dysponuje sprzętem pomiarowym zapewniającym wykonywanie pomiarów geodezyjnych z dokładnością określoną w przepisach w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii;

4) posiada sprzęt do pobierania próbek suszu paszowego, a w szczególności:

a) wagę,

b) szuflę o płaskim spodzie z pionowymi bokami,

c) próbnik z otwieranymi okienkami lub przegrodami, którego wymiary są dostosowane do rodzaju badanej partii suszu paszowego,

d) urządzenie do rozdzielania próbek na równe części, takie jak rozdzielacz stożkowy lub rozdzielacz wieloszczelinowy z układem sortującym, wykorzystywane do przygotowywania próbek laboratoryjnych.

2. Przeprowadzanie badań parametrów jakościowych suszu paszowego może być powierzone jednostce organizacyjnej, która:

1) zatrudnia pracowników w liczbie zapewniającej samodzielne wykonanie powierzonych czynności, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku chemia, rolnictwo, biologia lub technologia żywności i żywienia człowieka lub mają kwalifikacje w zawodzie technik analityk oraz posiadają co najmniej roczne doświadczenie w zakresie wykonywania analiz chemicznych;

2) posiada laboratorium chemiczne umożliwiające oznaczanie wilgotności suszu paszowego i zawartości białka surowego w suszu paszowym metodą Kjeldahla, wyposażone w szczególności w:

a) rozdrabniacz wykonany z materiału nieabsorbującego wilgoci, łatwy do czyszczenia, umożliwiający szybkie rozdrobnienie próbki suszu paszowego bez nadmiernego rozgrzewania i w miarę możliwości zapobiegający kontaktowi z powietrzem, taki jak rozdrabniacz młotkowy chłodzony wodą, rozdrabniacz składany stożkowy, rozdrabniacz wolnoobrotowy,

b) wagę analityczną o dokładności do 0,5 mg,

c) suche pojemniki z niekorodującego metalu lub ze szkła, z przykrywkami, o powierzchni umożliwiającej rozłożenie próbki suszu paszowego w ilości 0,3 g/cm2,

d) suszarkę elektryczną odpowiednio wentylowaną, z możliwością ustawienia temperatury z dokładnością do ± 1°C i jej szybkiej regulacji,

e) eksykator wyposażony w płytkę z perforowanego metalu lub porcelanową, zawierający efektywny czynnik suszący;

f) aparaturę do przeprowadzania mineralizacji, destylacji i miareczkowania zgodnie z zasadami oznaczania zawartości białka surowego w suszu paszowym metodą Kjeldahla,

g) odczynniki chemiczne konieczne do oznaczania zawartości białka surowego w suszu paszowym metodą Kjeldahla;

3) dysponuje pomieszczeniami i posiada sprzęt informatyczny, poligraficzny oraz oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych w zakresie oznaczania wilgotności suszu paszowego i zawartości białka surowego w suszu paszowym metodą Kjeldahla.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 76 i Nr 141, poz. 1492.