ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych

Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ewidencja utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych, zwana dalej „ewidencją”, jest prowadzona w sposób:

1) zabezpieczający dane przed utratą, zniszczeniem lub wprowadzeniem zmian przez osoby trzecie;

2) umożliwiający uzyskanie miesięcznych i rocznych zestawień ilości utrwalanych, przechowywanych lub prywatnie składowanych produktów rybnych.

§ 2. W ewidencji zamieszcza się następujące informacje:

1) datę rozpoczęcia utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania produktów rybnych,

2) nazwę i adres przyjmującego produkty rybne do utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania,

3) miejsce utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania produktów rybnych,

4) nazwę i adres producenta produktów rybnych,

5) nazwę i adres dostawcy produktów rybnych,

6) daty i miejsca wystawiania produktów rybnych do sprzedaży,

7) datę i miejsce wycofania produktów rybnych,

8) metodę i stopień utrwalenia produktów rybnych,

9) warunki przechowywania lub prywatnego składowania produktów rybnych,

10) datę zakończenia utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania produktów rybnych,

11) nazwę i adres odbiorcy produktów rybnych,

12) informacje o przeprowadzonych kontrolach,

13) dane dotyczące kosztów technicznych poniesionych przy utrwalaniu i przechowywaniu lub prywatnym składowaniu produktów rybnych, w tym koszty:

a) energii,

b) pracy związane ze składowaniem i zwalnianiem ze składu,

c) materiałów zużytych do pakowania,

d) utrwalania,

e) transportu z miejsca wyładunku do miejsca przechowywania i utrwalania lub prywatnego składowania

– z wyszczególnieniem ilości, rodzaju oraz standardów rynkowych danego gatunku produktu rybnego, a także rodzaju i wielkości opakowań.

§ 3. Ewidencję prowadzi się w formie papierowej – w formie księgi i w formie elektronicznej.

§ 4. 1. Wpisów w ewidencji dokonuje się chronologicznie.

2. Wpisy w ewidencji prowadzonej w formie księgi są dokonywane czytelnie, pismem ręcznym lub maszynowym.

3. Strony księgi numeruje się kolejno.

4. W ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej zapis elektroniczny jest dokonywany w systemie informatycznym, który umożliwia niezwłoczny odczyt oraz wydruk całości lub części zapisanych danych.

§ 5. Zmiany wpisu lub poprawienia błędu w ewidencji dokonuje się:

1) w ewidencji prowadzonej w formie księgi – przez:

a) skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie właściwej, z zachowaniem czytelności dotychczasowego wpisu,

b) umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej zmiany lub poprawki;

2) w ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej – przez:

a) wpisanie właściwej treści z zachowaniem treści dotychczasowej,

b) wskazanie daty dokonania zmiany lub poprawki oraz osoby, która dokonała zmiany lub poprawki.

§ 6. W ramach ewidencji jest prowadzona dokumentacja obejmująca dokumenty potwierdzające informacje zawarte w ewidencji, w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające przyjęcie produktów rybnych do utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania,

2) faktury i rachunki potwierdzające poniesione koszty techniczne, o których mowa w § 2 pkt 13,

3) dokumenty potwierdzające ilość produktów rybnych wystawionych do sprzedaży przed ich utrwaleniem,

4) dokumenty potwierdzające zakończenie utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania produktów rybnych

– uwzględniające ilość, rodzaj oraz standardy rynkowe danego gatunku produktu rybnego.

§ 7. Ewidencję przechowuje się przez okres 5 lat od dnia zakończenia przechowywania lub prywatnego składowania produktów rybnych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).