ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej miodu w rozumieniu ust. 1 części VIII załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1234/2007.

§ 1a. Użyte w rozporządzeniu określenie „miód piekarniczy (przemysłowy)” oznacza „miód piekarski” w rozumieniu ust. 1 części VIII załącznika III do rozporządzenia nr 1234/2007. 

§ 2. Rozróżnia się:

1) główne rodzaje miodu, które są określone w ust. 1 części VIII załącznika III do rozporządzenia nr 1234/2007;

2) miód nektarowo-spadziowy, który jest miodem wytwarzanym przez pszczoły z wydalin owadów ssących soki żywych roślin lub wydzielin żywych części roślin z nektarem roślin.

§ 3. Rozróżnia się następujące odmiany miodu:

1) nektarowego:

a) określany nazwą rośliny, której procentowa zawartość pyłku w miodzie występuje w znacznej przewadze,

b) wielokwiatowy – pochodzący z wielu roślin;

2) spadziowego:

a) ze spadzi liściastej,

b) ze spadzi iglastej.

§ 4. Miód powinien spełniać następujące wymagania organoleptyczne:

1) barwa – od prawie bezbarwnej do ciemnobrązowej;

2) konsystencja – płynna, lepka, częściowo lub całkowicie skrystalizowana;

3) smak – zmienny, w zależności od odmiany;

4) zapach – zmienny, w zależności od odmiany.

§ 5. Miód spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli:

1) nie zawiera:

a) składników żywności, w tym dozwolonych substancji dodatkowych, obcych jego składowi,

b) innych organicznych lub nieorganicznych substancji obcych jego składowi,

c) oznak fermentacji;

2) nie posiada zapachu i smaku nietypowego dla danej odmiany miodu;

3) nie ma sztucznie zmienionej kwasowości;

4) jego naturalne enzymy nie zostały częściowo lub całkowicie zniszczone przez ogrzewanie;

5) pyłek kwiatowy lub inny specyficzny komponent miodu nie został z niego usunięty, z wyjątkiem miodu przefiltrowanego, chyba że było to nieuniknione w procesie usuwania obcych substancji organicznych lub nieorganicznych.

§ 6. (uchylony);

§ 7. Szczegółowe wymagania fizykochemiczne miodu są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).