ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2011/2012

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 148, poz. 990 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W roku kwotowym 2011/2012 krajowa rezerwa kwoty krajowej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, wynosi 369 971 942 kg.

2. Wysokość krajowej rezerwy kwoty krajowej dla:

1) dostawców hurtowych wynosi 303 251 736 kg;

2) dostawców bezpośrednich wynosi 66 720 206 kg.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).