ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. Nr 99, poz. 833 oraz z 2006 r. Nr 161, poz. 1139) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wysokość opłat rejestrowych za czynności:

1) związane z wydaniem decyzji w sprawie środków ochrony roślin oraz substancji aktywnych wchodzących w ich skład, o których mowa w art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 47a ust. 1 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, zwanej dalej „ustawą”;

2) o których mowa w art. 55 ust. 4 ustawy;

3) związane ze sprawdzaniem kompletności przedstawionych wyników badań, informacji, danych, ocen oraz dokumentacji, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Opłatę rejestrową za czynności, o których mowa w art. 37 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 47a ust. 1 i art. 49 ust. 1 ustawy, uiszcza się na rachunek bankowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wnoszeniu wniosku o wydanie zezwolenia albo pozwolenia.”

3) w załączniku do rozporządzenia:

a) po Ip. 5a dodaje się Ip. 5b w brzmieniu:


1

2

3

„5b Czynności związane z wydaniem zezwolenia na wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

1 000”


b) uchyla się Ip. 7 i 8,

c) Ip. 9 i 10 otrzymują brzmienie:


1

2

3

„9 Czynności związane ze stwierdzeniem, że wniosek o dopuszczenie substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską spełnia wymagania określone w ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie oraz zostały do niego dołączone wszystkie wymagane dokumenty 30 000
10 Czynności związane z oceną złożonej dokumentacji w zakresie powierzonym przez Komisję Europejską oraz wydaniem opinii o zasadności dopuszczenia substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony roślin

300 000”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.