ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 167, poz. 1629, z 2004 r. Nr 47, poz. 456 oraz z 2005 r. Nr 27, poz. 228 i Nr 181, poz. 1514) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kojec, w którym są utrzymywane lochy i loszki w tygodniu poprzedzającym przewidywany termin proszenia, zaopatruje się w materiał umożliwiający budowę gniazda, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kojca, w którym są utrzymywane lochy i loszki, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie zaopatruje się w materiał umożliwiający budowę gniazda, jeżeli ze względu na stosowany w gospodarstwie system odprowadzania gnojowicy nie jest to technicznie wykonalne.”;

2) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. 1. Prosięta odsadza się nie wcześniej niż w 28. dniu od dnia urodzenia.

2. W przypadku zagrożenia zdrowia lochy lub prosięcia prosięta mogą być odsadzane przed 28. dniem od dnia urodzenia.

3. Prosięta mogą być odsadzane z innej przyczyny niż określona w ust. 2 nie wcześniej niż w 21. dniu od dnia urodzenia, jeżeli po odsadzeniu umieszcza się je w pomieszczeniu inwentarskim:

1) uprzednio oczyszczonym i zdezynfekowanym;

2) odizolowanym od pomieszczeń inwentarskich, w których są utrzymywane lochy.”.

§ 2. 1. W pomieszczeniach inwentarskich w obiektach, które są budowane, modernizowane lub które nie zostały oddane do użytku przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, lochy i loszki od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia utrzymuje się grupowo.

2. W pomieszczeniach inwentarskich w obiektach, które zostały wybudowane, nie zostały zmodernizowane lub zostały oddane do użytku przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, lochy i loszki od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia można utrzymywać pojedynczo, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1830.