ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” (Dz. U. Nr 101, poz. 840 i Nr 129, poz. 1064 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 249) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przysługuje armatorom statków rybackich, które:

1) według danych z rejestru statków rybackich nie podlegały zmianom w zakresie ich długości całkowitej od dnia 31 października 2009 r., powodującej ich przeniesienie do innego przedziału długości całkowitej określonego w § 10 ust. 1, oraz

2) zostały wpisane do rejestru statków rybackich nie później niż w dniu 31 października 2009 r. albo zostały wpisane do rejestru statków rybackich po dniu 31 października 2009 r. wskutek:

a) zmiany oznaki rybackiej statku rybackiego lub

b) wymiany statku rybackiego na nowy, lub

c) zmniejszenia długości statku rybackiego w wyniku jego modernizacji, lub

d) utraty statku rybackiego w wyniku zdarzenia losowego.

4. Armatorzy statków rybackich, które według danych z rejestru statków rybackich podlegały zmianom w zakresie ich długości całkowitej po dniu 31 października 2009 r., powodującej ich przeniesienie do innego przedziału długości całkowitej określonego w § 10 ust. 1, mogą ubiegać się o pomoc finansową wyłącznie w wysokości określonej dla statku rybackiego o długości całkowitej równej długości całkowitej statku rybackiego przed dokonaniem takiej zmiany.”;

2) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznana na dany statek rybacki w całym okresie objętym programem operacyjnym nie może przekroczyć 90% stawek pomocy określonych w § 3, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 6 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1198/2006.””;

3) § 15 i 16 otrzymują brzmienie:

„§ 15. Pomoc w ramach środka rybactwo przybrzeżne jest przyznawana na operacje, w ramach których są realizowane cele określone w art. 26 ust. 4 lit. b, c lub e rozporządzenia nr 1198/2006.

§ 16. 1. Pomoc na realizację operacji zgodnej z celami określonymi w art. 26 ust. 4 lit. b lub c rozporządzenia nr 1198/2006 jest przyznawana właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego, zajmującemu się rybactwem przybrzeżnym przy użyciu statków rybackich:

1) o polskiej przynależności;

2) wpisanych do rejestru statków rybackich;

3) o długości całkowitej poniżej 12 m;

4) których armatorzy nie prowadzą połowów przy użyciu narzędzi połowowych wymienionych w tabeli 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2004, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 3);

5) na które zostały wydane licencja połowowa i specjalne zezwolenie połowowe i licencja ta oraz zezwolenie nie zostały zawieszone albo cofnięte;

6) z ważnymi:

a) świadectwem pomiarowym wydanym na podstawie pomiaru statku rybackiego dokonanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków, sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. lub zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 2930/86,

b) dokumentem uprawniającym do żeglugi, jeżeli istnieje obowiązek posiadania takiego dokumentu na dany statek.

2. Pomoc na realizację operacji zgodnej z celami określonymi w art. 26 ust. 4 lit. b lub c rozporządzenia nr 1198/2006 jest przyznawana na wspólny wniosek o dofinansowanie właścicieli lub armatorów statków rybackich, jeżeli każda z tych osób spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.”;

4) po § 16 dodaje się § 16a—16c w brzmieniu:

„§ 16a. 1. Pomoc na realizację operacji zgodnej z celem określonym w art. 26 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 1198/2006 jest przyznawana, jeżeli w wyniku realizacji tej operacji odbywa się sprzedaż produktów rybołówstwa w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753) lub przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38).

2. O pomoc na realizację operacji zgodnej z celem określonym w art. 26 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 1198/2006 może wspólnie ubiegać się co najmniej 2 właścicieli lub armatorów różnych statków rybackich.

3. Pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w formie premii w wysokości:

1) 100 000 zł — jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 100 000 zł;

2) 200 000 zł — jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 200 000 zł;

3) 300 000 zł — jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 300 000 zł;

4) 400 000 zł — jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 400 000 zł;

5) 500 000 zł — jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 500 000 zł.

§ 16b. 1. Pomoc na realizację operacji zgodnej z celem określonym w art. 26 ust. 4 lit. c rozporządzenia nr 1198/2006 jest przyznawana, jeżeli realizacja tej operacji polega na tymczasowym zaprzestaniu działalności połowowej mającej na celu ochronę żywych zasobów morza.

2. O pomoc, o której mowa w ust. 1, mogą wspólnie ubiegać się armatorzy, których statki rybackie stanowią co najmniej 40% wszystkich statków rybackich, których port macierzysty znajduje się na:

1) terytorium i w wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej:

a) od wschodniej granicy państwa do południka 17° 40’ 30” długości geograficznej wschodniej — z wyłączeniem Zalewu Wiślanego, albo

b) od południka 17° 40’ 30” długości geograficznej wschodniej do południka 15° 23’ 14” długości geograficznej wschodniej, albo

c) od południka 15° 23’ 14” długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa — z wyłączeniem Zalewu Szczecińskiego wraz z wodami przyległymi, albo

2) obszarze:

a) Zalewu Szczecińskiego wraz z wodami przyległymi albo

b) Zalewu Wiślanego.

3. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się opinię okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji planowanej operacji:

1) uwzględniającą stan faktyczny na dzień złożenia wniosku o jej wydanie;

2) zawierającą ocenę potencjalnych i faktycznych możliwości ochrony żywych zasobów morza;

3) uwzględniającą informacje dotyczące liczby armatorów statków rybackich, którzy deklarują tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

4. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, zawiera:

1) informacje określające obszar połowowy, na którym jest planowane tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, oraz wskazanie terminu, w którym planowane zaprzestanie nastąpi;

2) imiona i nazwiska armatorów statków rybackich wraz z podaniem oznak statków rybackich, które nie będą używane do prowadzenia połowów;

3) uzasadnienie planowanego tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, z uwzględnieniem ochrony zasobów ryb z gatunków występujących na danym obszarze połowowym.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana odrębnie każdemu z armatorów statku rybackiego o długości całkowitej:

1) do 7,99 m — w wysokości 600 zł,

2) od 8 do 12 m — w wysokości 770 zł

— za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, nie więcej jednak niż za 60 dni zaprzestania działalności połowowej w danym roku kalendarzowym, trwającego przez okres nie krótszy niż 14 dni.

6. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 5, zwiększa się o kwotę 110 zł za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, za każdą osobę:

1) zatrudnioną na tym statku rybackim w okresie, za który jego armator ubiega się o przyznanie pomocy,

2) będącą armatorem albo współarmatorem lub właścicielem albo współwłaścicielem tego statku rybackiego, pracującą na tym statku w okresie, za który jego armator ubiega się o przyznanie pomocy, jeżeli udokumentuje ten fakt wyciągiem pływania potwierdzonym przez urząd morski właściwy ze względu na port macierzysty tego statku oraz dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne

— nie więcej jednak niż za maksymalną liczbę osób, jaka może pracować na tym statku rybackim zgodnie z jego kartą bezpieczeństwa, proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego przez armatora zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku rybackiego, w których osoba ta pracowała, oraz wymiaru czasu pracy tej osoby.

7. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje za dni zaprzestania działalności połowowej, za które została przyznana pomoc na zasadach określonych w § 9 w ramach środka pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej.

8. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana, jeżeli nie doszło do poważnego naruszenia, o którym mowa w przepisach rozporządzenia nr 1005/2008.

§ 16c. 1. Pomoc na realizację operacji zgodnej z celem określonym w art. 26 ust. 4 lit. e rozporządzenia nr 1198/2006 jest przyznawana w formie premii rybakom pracującym co najmniej przez 6 miesięcy, w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, na statkach rybackich, o których mowa w § 16 ust. 1, na operacje dotyczące:

1) uzyskania wykształcenia w zakresie rybactwa;

2) podnoszenia kwalifikacji zawodowych w rybołówstwie morskim, o których mowa w § 54 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445 oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1669).

2. Pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest przyznawana za uzyskanie, w szkole publicznej lub niepublicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ), wykształcenia:

1) zasadniczego zawodowego — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 3000 euro;

2) średniego — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 5000 euro.

3. Pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest przyznawana za uzyskanie kwalifikacji zawodowych:

1) rybaka — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 400 euro;

2) starszego rybaka — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 500 euro.

4. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie przyznaje się rybakowi, któremu przyznano pomoc finansową na podstawie § 18.”;

5) § 17—20 otrzymują brzmienie:

„§ 17. 1. Pomoc w ramach środka rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką, zwanego dalej „rekompensatami społeczno-gospodarczymi”, na realizację operacji dotyczących dywersyfikacji zatrudnienia jest przyznawana w formie premii rybakowi, który:

1) pracował w zawodzie rybaka na statku rybackim co najmniej przez 12 miesięcy w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

2) zobowiąże się do zrealizowania programu działania określającego warunki wprowadzenia dywersyfikacji zatrudnienia, zawierającego szczegółowe informacje dotyczące planowanej działalności.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się jednorazowo w całym okresie realizacji programu, o którym mowa w § 1, w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 11 000 euro.

§ 18. 1. Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub uzyskania wykształcenia jest przyznawana w formie premii rybakowi, który:

1) pracował w zawodzie rybaka na statku rybackim co najmniej przez 12 miesięcy w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

2) uzyskał wykształcenie w zakresie rybactwa;

3) podniósł kwalifikacje zawodowe w rybołówstwie morskim, o których mowa w § 54 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy.

2. Pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest przyznawana za uzyskanie wykształcenia:

1) zawodowego — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 2000 euro;

2) średniego — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 4000 euro.

3. Pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest przyznawana za uzyskanie kwalifikacji zawodowych:

1) rybaka — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 300 euro;

2) starszego rybaka — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 400 euro;

3) szypra klasy 2 — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 900 euro;

4) szypra klasy 1 — w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 1100 euro.

4. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie przyznaje się rybakowi, któremu przyznano pomoc finansową na podstawie § 16c.

§ 19. 1. Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących szkoleń przekwalifikowujących do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka, niezwiązanych z rybołówstwem, jest przyznawana w formie premii rybakowi, który:

1) utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego;

2) był zatrudniony w zawodzie rybaka na statku rybackim co najmniej przez 12 miesięcy w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

3) ukończył szkolenie przekwalifikowujące.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się jednorazowo w całym okresie realizacji programu, o którym mowa w § 1, w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty:

1) 11 000 euro za utratę miejsca pracy na statku rybackim;

2) 1000 euro za ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie przyznaje się rybakowi, któremu przyznano pomoc finansową na podstawie § 23.

§ 20. 1. Osoba, która powróciła do wykonywania zawodu rybaka przed upływem 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 1, jest obowiązana do zwrotu środków finansowych wypłaconych w ramach tej pomocy.

2. Środki finansowe wypłacone w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, zwraca się w wysokości 1/12 za każdy miesiąc, od dnia powrotu do wykonywania zawodu rybaka do dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy. Miesiąc, w którym nastąpił powrót do wykonywania zawodu rybaka, jest pierwszym miesiącem, za który są zwracane środki finansowe wypłacone w ramach pomocy.”;

6) w § 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących wcześniejszych emerytur jest przyznawana, w formie rekompensaty, osobie, która:

1) trwale zaprzestała wykonywania zawodu rybaka;

2) ukończyła co najmniej 55. rok życia;

3) pracowała w zawodzie rybaka na statkach rybackich co najmniej przez 15 lat, przy czym co najmniej przez 12 miesięcy w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie przyznaje się rybakowi, któremu przyznano pomoc finansową na podstawie § 19 lub § 23.”;

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Pomoc na realizację operacji dotyczących wcześniejszych emerytur jest przyznawana, jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do dnia 31 grudnia 2013 r.”;

7) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość pomocy w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących wcześniejszych emerytur wynosi równowartość w złotych kwoty:

1) 274 euro — za okres od 15 lat do 20 lat pracy w zawodzie rybaka na statku rybackim;

2) 312 euro — za okres powyżej 20 lat do 25 lat pracy w zawodzie rybaka na statku rybackim;

3) 352 euro — za okres powyżej 25 lat pracy w zawodzie rybaka na statku rybackim.”;

8) w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku kosztów ogólnych — jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie rozporządzenia.”;

9) w § 34:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z realizacją operacji, wniesionych w formie:

a) gruntu, budynku lub budowli, jeżeli ten grunt, budynek lub budowla nie zmieniły swojego przeznaczenia w związku z realizacją operacji, lub

b) prawa do dysponowania rzeczami, o których mowa w lit. a

— powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych danej operacji.”,

b) dodaje się pkt 7–10 w brzmieniu:

„7) budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń administracyjnych, w tym biurowych, powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych danej operacji;

8) związanych z umową leasingu, w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu;

9) odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego, związanych z umową leasingu, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);

10) zakupu środków transportu przystosowanych do przewozu ryb lub innych organizmów wodnych lub produktów rybołówstwa o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg — w przypadku pomocy finansowej, o której mowa w § 16a ust. 1.”;

10) po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu:

„§ 36a. 1. Prezes Agencji najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o dofinansowanie podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie.

2. Prezes Agencji określa w informacji, o której mowa w ust. 1, dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

3. Prezes Agencji może określić w informacji, o której mowa w ust. 1, że przez pierwsze 14 dni terminu, o którym mowa w ust. 2, mogą być składane wyłącznie wnioski o dofinansowanie na realizację operacji, we wskazanym przez Prezesa Agencji zakresie.

4. Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie innym niż określone w ust. 1 albo 3, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się odpowiednio.”;

11) w § 37 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku wniosku o dofinansowanie składanego przez osoby wspólnie wnioskujące o pomoc, informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, z wyłączeniem informacji dotyczących opisu planowanej operacji oraz zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, podaje się dla każdej z tych osób.”;

12) w § 38 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku pomocy, o której mowa w § 16a ust. 1, wniosek o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

1b. W przypadku pomocy, o której mowa w § 16b ust. 1, wniosek o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji w:

1) Szczecinie — gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie lub Słupsku;

2) Gdyni — gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni.”;

13) w § 39:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli wnioskodawca mimo ponownego wezwania do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień nie dokonał ich w terminie, Agencja odmawia przyznania pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.”;

14) po § 41 dodaje się § 41a i 41b w brzmieniu:

„§ 41a. Agencja, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności niezbędnych do spełnienia warunków uzyskania pomocy w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, jednak nie dłużej niż łącznie o miesiąc.

§ 41b. 1. W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności niezbędnych do spełnienia warunków uzyskania pomocy w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, Agencja, na prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca:

1) wniósł wniosek w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której był określony termin;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 2, jest niedopuszczalne.”;

15) § 43 otrzymuje brzmienie:

„§ 43. 1. Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami określonymi w art. 15 ustawy:

1) zawiera:

a) wskazanie terminu i warunków składania wniosku o płatność,

b) szczegółowe warunki zwrotu pomocy, w przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych;

2) może zawierać zobowiązania beneficjenta dotyczące:

a) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat,

b) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,

c) ograniczeń lub warunków obowiązujących przez 5 lat w zakresie:

— przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania,

— sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą,

d) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

e) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

f) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat.

2. Osoby wspólnie wnioskujące o pomoc, o której mowa w § 16a, zawierają jedną umowę o dofinansowanie, która poza postanowieniami i zobowiązaniami, o których mowa w ust. 1, zawiera również:

1) informację o kwocie pomocy przyznanej poszczególnym osobom;

2) postanowienia dotyczące zasad ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku niewywiązania się co najmniej jednej z osób z postanowień umowy.

3. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a oraz c—f, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.”;

16) w § 44:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku beneficjentów, którymi są osoby wspólnie wnioskujące o pomoc, każdy z beneficjentów podpisuje oddzielny weksel wraz z deklaracją wekslową.”;

17) w § 45:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku pomocy, o której mowa w § 16a, beneficjenci, którymi są osoby wspólnie wnioskujące o pomoc, składają wspólny wniosek o płatność.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o płatność składa się, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, albo miejsce realizacji operacji.”,

c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. W przypadku osób wspólnie wnioskujących o pomoc przepisy § 38 ust. 1a lub 1b stosuje się odpowiednio do składnia wniosku o płatność.”;

18) § 48 otrzymuje brzmienie:

„§ 48. 1. Pomoc podlega zwrotowi w całości, jeżeli beneficjent:

1) nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt 2 lit. a lub d, lub

2) zaprzestał realizacji operacji, lub

3) został ukarany za poważne naruszenie w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1005/2008, gdy dopuścił się tego naruszenia w roku, za który przyznano mu pomoc — w przypadku pomocy, o której mowa w § 9.”;

2. Pomoc podlega zwrotowi w całości albo w części, jeżeli beneficjent naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób, który miał albo mógł mieć wpływ na wynik postępowania.”;

19) § 49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49. 1. W przypadku operacji realizowanych w ramach środków, o których mowa w § 1 pkt 1–4, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części, zwany dalej „następcą prawnym wnioskodawcy”, może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 18 ust. 1 ustawy;

2) na następcę prawnego wnioskodawcy przeszły prawa i obowiązki niezbędne do zrealizowania operacji;

3) następca prawny wnioskodawcy złoży wniosek o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

2. Następca prawny wnioskodawcy składa wniosek o dofinansowanie w oddziale regionalnym Agencji, w którym złożył wniosek o dofinansowanie wnioskodawca.

3. Do wniosku o dofinansowanie następca prawny wnioskodawcy dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci wnioskodawcy — kopię prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci wnioskodawcy, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek o dofinansowanie, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

7. W przypadku złożenia przez następcę prawnego wnioskodawcy wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

8. Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 37 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, e i f oraz ust. 3 i 4, a także § 38 ust. 2—5 oraz § 39—41.

20) po § 49 dodaje się § 49a w brzmieniu:

„§ 49a. 1. W przypadku operacji realizowanych w ramach środków, o których mowa w § 1 pkt 1–4, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części, zwanemu dalej „następcą prawnym beneficjenta”, może być przyznana pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 18 ust. 2 ustawy;

2) na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa i obowiązki nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne prawa i obowiązki beneficjenta niezbędne do jej zrealizowania.

2. Następca prawny beneficjenta składa wniosek o dofinansowanie w oddziale regionalnym Agencji, w którym złożył wniosek o dofinansowanie beneficjent, w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

3. W przypadku złożenia przez następcę prawnego beneficjenta wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

4. Wniosek o dofinansowanie następcy prawnego beneficjenta rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

5. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy prawnego beneficjenta o dofinansowanie w terminie, o którym mowa w ust. 4, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż miesiąc.

6. Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego beneficjenta i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 37 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, e i f oraz ust. 3 i 4, a także § 38 ust. 2—5, § 39, § 40 ust. 3 i 4, § 41 oraz § 49 ust. 3—6.”;

21) w załączniku do rozporządzenia w części I. Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:

a) w ust. 4:

— pkt 4–7 otrzymują brzmienie:

„4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) kopia specjalnego zezwolenia połowowego — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) kopia dokumentu potwierdzającego wiek statku rybackiego — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) kopia świadectwa pomiarowego wydanego na podstawie pomiaru statku — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;”,

— pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) wyciąg pływania potwierdzony przez urząd morski właściwy dla portu macierzystego statku rybackiego — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;”,

— dodaje się pkt 20–26 w brzmieniu:

„20) opinia okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji planowanej operacji zawierająca ocenę potencjalnych i faktycznych możliwości ochrony żywych zasobów morza, uwzględniająca informacje dotyczące liczby armatorów statków rybackich, którzy deklarują tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej;

21) kopia karty bezpieczeństwa statku rybackiego lub certyfikat zgodności statku rybackiego — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

22) kopia licencji połowowej — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

23) zaświadczenie wydane przez właściwą instytucję ubezpieczeń społecznych o opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne albo o niezaleganiu w opłacaniu tych składek, albo deklaracja rozliczeniowa, o której mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, składana wraz z dowodami dokonywania wpłaty na ubezpieczenia społeczne za armatora albo współarmatora lub właściciela albo współwłaściciela, pracujących na statku rybackim, oraz za członków załogi pracujących na statku rybackim na podstawie umowy o świadczenie usług na statku rybackim, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

24) dokumenty potwierdzające zatrudnienie na statku rybackim — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

25) oferta szkolenia związanego z rozwojem zawodowym — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

26) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego przeszkolenia zawodowego — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.”,

b) w ust. 5:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyciąg pływania potwierdzony przez urząd morski właściwy dla portu macierzystego statku rybackiego — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;”,

— pkt 5–7 otrzymują brzmienie:

„5) pogram działania określający warunki prowadzenia dywersyfikacji, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące planowanej działalności w zakresie dystrybucji produktów rybołówstwa, budowy lub naprawy narzędzi połowowych i sprzętu rybackiego, usług stoczniowych i remontowych, obsługi technicznej statków rybackich, usług portowych — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) oferta szkolenia związanego z rozwojem zawodowym lub zmianą kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego przeszkolenia zawodowego — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;”,

— dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;”;

22) w załączniku do rozporządzenia w części II. Załączniki, które dołącza się do wniosku o płatność:

a) w ust. 3:

— pkt 1–4 otrzymują brzmienie:

„1) dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) decyzja powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu projektu technologicznego zakładu albo decyzja o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zakładowi lub decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzająca zakład — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) zaświadczenie okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego potwierdzające zaprzestanie działalności połowowej przez armatorów statków rybackich stanowiących co najmniej 40% wszystkich statków rybackich, należących do sektora statków przybrzeżnych — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.”,

b) w ust. 4 pkt 1–4 otrzymują brzmienie:

„1) dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach — w zależności od specyfiki operacji;

2) kopia dokumentu potwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku rybackiego — w zależności od specyfiki operacji;

3) potwierdzone, za zgodność z oryginałem, kopie faktur lub dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki — w zależności od specyfiki operacji;

4) kosztorys powykonawczy — w przypadku gdy do kosztów kwalifikowalnych zostały zaliczone wniesione nakłady rzeczowe.”.

§ 2. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych wydaniem decyzji ostatecznej albo zawarciem umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc, stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w dotychczasowym brzmieniu, z wyjątkiem:

1) § 17 i 19, które w zakresie możliwości udzielenia pomocy jednorazowo w całym okresie programowania stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) § 49, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. W przypadku wystąpienia, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części składa wniosek o dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 14 ust. 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”;

2) § 21 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654.