ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy

Na podstawie art. 3h ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1985 r. o rybactwie śródlądowym, jest wnoszona w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę pisemnej informacji, czy działania objęte wnioskiem o wydanie zezwolenia wymagają przeprowadzenia oceny ryzyka ekologicznego.

2. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w ust. 1, przekazuje się do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa w terminie 7 dni od dnia jej uiszczenia.

§ 2. Opłata za przedłużenie okresu ważności zezwolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest wnoszona wraz z wnioskiem o przedłużenie okresu ważności zezwolenia, przy czym dokument potwierdzający wniesienie opłaty dołącza się do wniosku.

§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1 i 2, są wnoszone do kasy albo na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).