ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalania wskaźników redukcji stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych, na podstawie wartości sprzedanych produktów uzyskanych w wyniku przetworzenia owoców i warzyw przez organizacje producentów we własnym zakresie;

2) sposób określania wartości owoców i warzyw sprzedanych;

3) okresy referencyjne stosowane przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych.

§ 2. W przypadku udokumentowanej sprzedaży produktów uzyskanych w wyniku przetworzenia owoców i warzyw wskaźnik redukcji, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się zgodnie ze stawką zryczałtowaną mającą zastosowanie do fakturowanej wartości tych produktów, określoną w art. 52 ust. 2a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 350 z 31.12.2007, str. 1, z późn. zm.).

§ 3. 1. Wartość sprzedanych owoców i warzyw, o której mowa w § 1 pkt 2, określa się na podstawie dokumentu zawierającego informacje o ilości, cenie i wartości poszczególnych sprzedanych gatunków.

2. W przypadku gdy udokumentowana wartość sprzedanych owoców i warzyw zawiera koszty transportu wewnętrznego w ramach wstępnie uznanej grupy producentów lub uznanej organizacji producentów, na odległość większą niż 100 km, wartość owoców i warzyw sprzedanych określa się, pomniejszając ich udokumentowaną wartość o rzeczywisty koszt transportu wewnętrznego, wykazany w dokumentacji prowadzonej przez wstępnie uznaną grupę producentów lub uznaną organizację producentów.

§ 4. 1. Okresy referencyjne, o których mowa w § 1 pkt 3, wynoszą:

1) dwanaście kolejnych miesięcy, liczonych od dnia przypadającego nie wcześniej niż 1 stycznia trzeciego roku przed rokiem wdrożenia programu operacyjnego i kończących się nie później niż dnia 1 sierpnia roku poprzedzającego dany rok wdrożenia programu operacyjnego, albo

2) trzy kolejne okresy dwunastomiesięczne pomiędzy dniem 1 stycznia piątego roku przed rokiem wdrożenia programu operacyjnego a dniem 1 sierpnia roku poprzedzającego dany rok wdrożenia programu operacyjnego, z których wyliczana jest średnia wartość produktów sprzedanych.

2. W przypadku uznanych organizacji producentów, których okres działania jest zbyt krótki do określenia wartości produkcji sprzedanej w sposób określony w ust. 1, za wartość produkcji sprzedanej przyjmuje się wartość podaną przez uznaną organizację producentów do celów uzyskania decyzji o uznaniu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.