ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawki opłat za przeprowadzenie czynności związanych z dokonaniem kontroli, w tym za przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych, w wyniku której stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej, wynikającym z przepisów o jakości handlowej, lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta.

§ 2. Określa się stawki opłat za:

1) dojazd osób pobierających próbki do miejsca dokonania kontroli jakości handlowej artykułu rolno--spożywczego — w wysokości:

a) 7,80 zł, jeżeli odległość wynosi do 10 km,

b) 20,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 10 km,

c) 59,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 50 km,

d) 98,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 100 km,

e) 137,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 150 km,

f) 157,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 200 km;

2) pobranie próbki do badań laboratoryjnych — w wysokości 23,00 zł;

3) badanie organoleptyczne dokonane:

a) w miejscu kontroli jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego — w wysokości 17,00 zł,

b) w laboratorium analitycznym — w wysokości 20,00 zł;

4) inne czynności związane z dokonaniem kontroli artykułu rolno-spożywczego, w tym:

a) kontrolę dokumentów — w wysokości 17,00 zł,

b) wysłanie próbki do badań — w wysokości 100 % kosztów wysłania próbek do badań,

c) kontrolę prawidłowości klasyfikacji mięsności jednej tuszy wieprzowej w systemie EUROP — w wysokości 3,00 zł,

d) kontrolę prawidłowości klasyfikacji mięsności jednej tuszy wołowej w systemie EUROP — w wysokości 6,00 zł,

e) kontrolę procesu technologicznego, warunków produkcji, składowania oraz transportu artykułu rolno-spożywczego — w wysokości 17,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy,

f) kontrolę zgodności ze specyfikacją procesu produkcji artykułu rolno-spożywczego, który posiada zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo nazwę specyficznego charakteru — w wysokości 17,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy;

5) przeprowadzenie badań laboratoryjnych — w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2089).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 14, poz. 115 i Nr 100, poz. 834.