ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółową organizację Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanej dalej „Inspekcją”;

2) siedziby i obszar działania wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa, zwanych dalej „wojewódzkimi inspektoratami”;

3) wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz tryb jej wydawania i wymiany.

§ 2. W skład Inspekcji wchodzą:

1) Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”;

2) wojewódzkie inspektoraty.

§ 3. 1. Wojewódzkim inspektoratem kieruje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przy pomocy zastępców wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz kierowników komórek organizacyjnych, wchodzących w skład wojewódzkiego inspektoratu.

2. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą:

1) dział nadzoru fitosanitarnego;

2) dział nadzoru nasiennego;

3) dział ochrony roślin i techniki;

4) laboratorium wojewódzkie;

5) dział finansowy;

6) dział administracyjny;

7) samodzielne stanowiska do spraw:

a) obsługi prawnej,

b) kadr,

c) informatyki,

d) bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i spraw obronnych,

e) ochrony informacji niejawnych.

3. W skład wojewódzkich inspektoratów w Poznaniu i w Warszawie, oprócz komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 2, wchodzą laboratoria akredytowane przez Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (ISTA).

§ 4. Siedziby i obszar działania wojewódzkich inspektoratów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. W przypadku utworzenia oddziału wojewódzkiego inspektoratu w jego skład wchodzi zespół specjalistów do spraw realizacji zadań tego oddziału oraz pracownia laboratoryjna.

2. W przypadku utworzenia delegatury wojewódzkiego inspektoratu w jej skład wchodzą stanowiska do spraw realizacji zadań tej delegatury oraz laboratorium rejonowe.

§ 6. 1. Szczegółową organizację wojewódzkiego inspektoratu określa regulamin organizacyjny ustalany przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa i zatwierdzony przez wojewodę.

2. Regulamin organizacyjny wojewódzkiego inspektoratu określa:

1) nazwy i zakres działania komórek organizacyjnych;

2) zakres zadań wykonywanych na samodzielnych stanowiskach;

3) siedziby, zakresy i obszary działania oddziałów i delegatur w przypadku ich utworzenia.

§ 7. 1. Pracownicy Inspekcji na czas trwania stosunku pracy otrzymują legitymacje służbowe.

2. Legitymacja służbowa może być używana tylko przy wykonywaniu czynności służbowych.

§ 8. Legitymacje służbowe wydaje:

1) Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa – minister właściwy do spraw rolnictwa;

2) zastępcom Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz pozostałym pracownikom Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

3) wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa – wojewoda;

4) zastępcom wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz pozostałym pracownikom wojewódzkiego inspektoratu – wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

§ 9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji służbowej pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym organ, który wydał legitymację.

§ 10. 1. Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych zawartych w legitymacji służbowej;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) zmiany stanowiska.

2. Do wymiany legitymacji służbowych stosuje się odpowiednio przepis § 8.

§ 11. W przypadku zawieszenia w czynnościach służbowych pracownik jest obowiązany zdeponować legitymację służbową u bezpośredniego przełożonego.

§ 12. Wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. (poz. 1510)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).