ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres i sposób prowadzenia przez:

a) lekarzy weterynarii dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z wykonywanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz stosowanych produktów leczniczych i pasz leczniczych,

b) posiadacza zwierząt gospodarskich ewidencji leczenia zwierząt;

2) wzory dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Lekarz weterynarii prowadzi dokumentację lekarsko-weterynaryjną, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w postaci:

1) papierowej książki leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi;

2) papierowej lub elektronicznej książki leczenia zwierząt innych niż określone w pkt 1.

§ 3. 1. Książka leczenia zwierząt, o której mowa w § 2 pkt 1, składa się z kolejno ponumerowanych, samokopiujących się stron, przy czym każda strona jest podzielona na cztery części.

2. Część I zawiera:

1) nazwę i adres zakładu leczniczego dla zwierząt;

2) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza zwierzęcia;

3) datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia;

4) datę i godzinę wykonania czynności lekarsko-weterynaryjnych;

5) oznaczenie strony książki składające się z: numeru kolejnej strony, znaku „/”, oznaczenia miesiąca, znaku „/” oraz oznaczenia roku.

3. Część II zawiera:

1) numer siedziby stada — w przypadku zwierząt znajdujących się w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych — i opis leczonego zwierzęcia, w tym gatunek, płeć, numer identyfikacyjny, sposób oznakowania, wiek i masę ciała;

2) liczbę leczonych zwierząt;

3) rozpoznanie albo wstępne rozpoznanie choroby;

4) zastosowane produkty lecznicze lub nabyte przez posiadacza zwierzęcia produkty lecznicze weterynaryjne lub pasze lecznicze, z uwzględnieniem:

a) nazwy produktu leczniczego, produktu leczniczego weterynaryjnego lub paszy leczniczej,

b) numeru serii produktu leczniczego lub produktu leczniczego weterynaryjnego,

c) ilości i dawkowania zastosowanego produktu leczniczego lub ilości, dawkowania i okresu stosowania nabytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub paszy leczniczej,

d) okresu karencji dla tkanek lub produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, pozyskanych od leczonych zwierząt;

5) zabiegi lecznicze lub profilaktyczne, zalecenia lekarskie oraz uwagi.

4. Część III zawiera potwierdzenie nabycia produktu leczniczego weterynaryjnego lub paszy leczniczej, obejmujące informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 4.

5. Część IV zawiera wyniki badań uzupełniających.

6. Wpisy w częściach I—III są potwierdzane:

1) podpisem i pieczęcią lekarza weterynarii dokonującego wpisu;

2) podpisem posiadacza zwierzęcia, który jednocześnie oświadcza, że nabyty produkt leczniczy weterynaryjny lub pasza lecznicza zostaną zastosowane zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.

§ 4. 1. Wpisy w książce leczenia zwierząt, o której mowa w § 2 pkt 1, są wprowadzane czytelnie, a kolejnych wpisów dokonuje się chronologicznie.

2. Skreślenia lub poprawki w książce leczenia zwierząt potwierdza:

1) podpisem i pieczęcią lekarz weterynarii, który ich dokonał, oraz wpisuje datę wprowadzenia skreślenia lub poprawki;

2) podpisem posiadacz zwierzęcia.

§ 5. 1. Lekarz weterynarii po dokonaniu wpisu do książki leczenia zwierząt, o której mowa w § 2 pkt 1, oryginał strony, na której dokonał wpisu, pozostawia posiadaczowi zwierzęcia.

2. Ewidencję leczenia zwierząt prowadzoną przez posiadacza zwierzęcia tworzą chronologicznie ułożone oryginały stron książki leczenia zwierząt, o których mowa w ust. 1.

§ 6. Wzór książki leczenia zwierząt, o której mowa w § 2 pkt 1, oraz ewidencji leczenia zwierząt, o której mowa w § 5 ust. 2, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. Książka leczenia zwierząt, o której mowa w § 2 pkt 2, zawiera:

1) nazwę i adres zakładu leczniczego dla zwierząt;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia dokonywania wpisów;

3) liczbę porządkową;

4) datę i godzinę wykonania czynności lekarsko-weterynaryjnych;

5) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza zwierzęcia;

6) opis leczonego zwierzęcia, w tym gatunek, płeć, rasę, wiek lub datę urodzenia, maść oraz numer identyfikacyjny, jeżeli posiada;

7) informacje o przebiegu wizyty, w tym:

a) dane uzyskane z wywiadu lekarskiego,

b) rozpoznanie albo wstępne rozpoznanie choroby,

c) nazwę, ilość, dawkowanie i sposób podania zastosowanego lub wydawanego na podstawie recepty lekarza weterynarii produktu leczniczego lub paszy leczniczej,

d) wynik badania klinicznego, sekcyjnego i ewentualnych dodatkowych badań diagnostycznych,

e) zabiegi lecznicze lub profilaktyczne,

f) zalecenia lekarskie,

g) podpis i pieczęć lekarza weterynarii dokonującego wpisu — w przypadku książki leczenia zwierząt prowadzonej w postaci papierowej.

§ 8. 1. Wpisy w książce leczenia zwierząt, o której mowa w § 2 pkt 2, prowadzonej w postaci papierowej są wprowadzane czytelnie, a kolejnych wpisów dokonuje się chronologicznie.

2. Skreślenia lub poprawki w książce leczenia zwierząt lekarz weterynarii, który ich dokonał, potwierdza podpisem i pieczęcią oraz wpisuje datę wprowadzenia skreślenia lub poprawki.

3. Książka leczenia zwierząt prowadzona w postaci elektronicznej jest utrwalona i przechowywana na informatycznych nośnikach danych w formie zapisu elektronicznego uniemożliwiającego edytowanie i zmianę przechowywanych danych oraz zapewniającego możliwość ich podglądu i wydruku.

4. W przypadku sporządzenia wydruku książki leczenia zwierząt prowadzonej w postaci elektronicznej opis każdej wizyty lekarz weterynarii dokonujący wpisu potwierdza podpisem i pieczęcią.

§ 9. Wzór książki leczenia zwierząt, o której mowa w § 2 pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 10. Dokumentacja lekarsko-weterynaryjna w postaci książek leczenia zwierząt dla:

1) zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, oraz

2) zwierząt domowych

— a także ewidencja leczenia zwierząt, prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się odpowiednio książkami leczenia zwierząt, o których mowa w § 2, oraz ewidencją leczenia zwierząt, o której mowa w § 5 ust. 2.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. (poz. 1347)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1022), które na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 23, poz. 188) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.