ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1497) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Armator, którego statek rybacki został wylosowany w losowaniu, może zrezygnować z całości kwoty połowowej dorsza przyznanej na jego statek rybacki w specjalnym zezwoleniu połowowym i przekazać ją na rzecz armatora:

1) którego statek rybacki brał udział w losowaniu, ale nie został wylosowany;

2) który jest armatorem statku rybackiego w tym samym przedziale długości całkowitej określonym w § 5 ust. 1 pkt 2 co statek rybacki armatora, który został wylosowany i którego armator zrezygnował z całości kwoty połowowej dorsza przyznanej na ten statek.

2. Przekazanie całości kwoty, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez zmianę specjalnych zezwoleń połowowych dokonywaną na wspólny wniosek armatorów, o których mowa w ust. 1, złożony w terminie do dnia 15 marca 2009 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).