ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych” w Pleszewie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych” w Pleszewie (Dz. U. Nr 227, poz. 2252 oraz z 2004 r. Nr 156, poz. 1639) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 10 grudnia 2004 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.